پاورپوینت مقوله های فلسفی

پاورپوینت مقوله های فلسفی

پاورپوینت مقوله های فلسفی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقوله های فلسفی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 12 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقوله های فلسفی
رابطه مقوله های فلسفی بامکاتب فلسفی
پرسش های مطرح شده درزمینه های فلسفی
شکل گیری مکاتب فلسفی
روش های شناخت انسان
ابعادفلسفه
انعطاف قابلیت
فلسفه به عنوان نظریه وتعلیم وتربیت به عنوان عمل
فلسفه تعلیم و تربیت

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مقدمه ای بر وظایف مدیریت

پاورپوینت مقدمه ای بر وظایف مدیریت

پاورپوینت مقدمه ای بر وظایف مدیریت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقدمه ای بر وظایف مدیریت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 71 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقدمه ای بر وظایف مدیریت
برنامه ريزي (PLANNING)
سازماندهي(ORGANIZING)
کارمنديابي(STAFFING)
فرماندهي(DIRECTING)
هماهنگي(COORDINATING)
گزارش گيري (REPORTING)
بودجه بندي(BUDGETING

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مقدمه ای بر ميكروبيولوژی مواد غذایی

پاورپوینت مقدمه ای بر ميكروبيولوژی مواد غذایی

پاورپوینت مقدمه ای بر ميكروبيولوژی مواد غذایی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقدمه ای بر ميكروبيولوژی مواد غذایی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 20 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقدمه ای بر ميكروبيولوژی مواد غذایی
میکربها از چه طریقی وارد مواد غذایی می شوند؟
منابع ورود ميكروارگانيسمها در مواد غذايي
میکربها در گیاهان
فلور گیاهان رسیده و پیر شده
فلور میکربی در غلات
ميكربها در حيواني
میکربها در تجهیزات
چه نوع ميكربهایي در هوا زنده مي مانند
قارچهاي موجود در هوا
کیفیت آب مورد استفاده در مصارف غذایی
ميكربهاي آب دريا
ميكربهاي آب رودخانه ها
ميكربهاي در خاك
مواد افزودنی غذایی بعنوان منبع میکرب

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مقدمه ای بر مفاهیم امضای دیجیتال

پاورپوینت مقدمه ای بر مفاهیم امضای دیجیتال

پاورپوینت مقدمه ای بر مفاهیم امضای دیجیتال

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقدمه ای بر مفاهیم امضای دیجیتال  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 17 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقدمه ای بر مفاهیم امضای دیجیتال
مقدمه
مفهوم امضای دیجیتال
ویژگی های امضای دیجیتال
چگونگی ساخت امضای دیجیتال
نتیجه گیری

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مقدمه ای بر مطالعه موثر

پاورپوینت مقدمه ای بر مطالعه موثر

پاورپوینت مقدمه ای بر مطالعه موثر

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقدمه ای بر مطالعه موثر مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 20 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقدمه ای بر مطالعه موثر
اهداف
مطالعه مؤثر
چرا می خوانید؟
مطالعه فعال
مطالعه انفعالي
اولویت بندی اطلاعات
روشهای مختلف مطالعه
مطالعه سطحی
مطالعه جسته گریخته
بررسی اجمالی
مطالعه با جستجو
مطالعه پذیرشی
مروري بر مطالعه فعال

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت پروژه

پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت پروژه

پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت پروژه

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت پروژه مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 21 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقدمه ای بر مدیریت پروژه
اهداف دیسیپلین مدیریت پروژه
ارتباط با سایر دیسیپلین ها
جریان کار
مرور فعالیت
مرور خروجی ها
نتیجه

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مقوله های فلسفی

پاورپوینت مقوله های فلسفی

پاورپوینت مقوله های فلسفی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقوله های فلسفی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 12 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقوله های فلسفی
رابطه مقوله های فلسفی بامکاتب فلسفی
پرسش های مطرح شده درزمینه های فلسفی
شکل گیری مکاتب فلسفی
روش های شناخت انسان
ابعادفلسفه
انعطاف قابلیت
فلسفه به عنوان نظریه وتعلیم وتربیت به عنوان عمل
فلسفه تعلیم و تربیت

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مقدمه ای بر وظایف مدیریت

پاورپوینت مقدمه ای بر وظایف مدیریت

پاورپوینت مقدمه ای بر وظایف مدیریت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقدمه ای بر وظایف مدیریت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 71 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقدمه ای بر وظایف مدیریت
برنامه ريزي (PLANNING)
سازماندهي(ORGANIZING)
کارمنديابي(STAFFING)
فرماندهي(DIRECTING)
هماهنگي(COORDINATING)
گزارش گيري (REPORTING)
بودجه بندي(BUDGETING

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مقدمه ای بر ميكروبيولوژی مواد غذایی

پاورپوینت مقدمه ای بر ميكروبيولوژی مواد غذایی

پاورپوینت مقدمه ای بر ميكروبيولوژی مواد غذایی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقدمه ای بر ميكروبيولوژی مواد غذایی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 20 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقدمه ای بر ميكروبيولوژی مواد غذایی
میکربها از چه طریقی وارد مواد غذایی می شوند؟
منابع ورود ميكروارگانيسمها در مواد غذايي
میکربها در گیاهان
فلور گیاهان رسیده و پیر شده
فلور میکربی در غلات
ميكربها در حيواني
میکربها در تجهیزات
چه نوع ميكربهایي در هوا زنده مي مانند
قارچهاي موجود در هوا
کیفیت آب مورد استفاده در مصارف غذایی
ميكربهاي آب دريا
ميكربهاي آب رودخانه ها
ميكربهاي در خاك
مواد افزودنی غذایی بعنوان منبع میکرب

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مقدمه ای بر مفاهیم امضای دیجیتال

پاورپوینت مقدمه ای بر مفاهیم امضای دیجیتال

پاورپوینت مقدمه ای بر مفاهیم امضای دیجیتال

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقدمه ای بر مفاهیم امضای دیجیتال  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 17 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقدمه ای بر مفاهیم امضای دیجیتال
مقدمه
مفهوم امضای دیجیتال
ویژگی های امضای دیجیتال
چگونگی ساخت امضای دیجیتال
نتیجه گیری

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مقدمه ای بر مطالعه موثر

پاورپوینت مقدمه ای بر مطالعه موثر

پاورپوینت مقدمه ای بر مطالعه موثر

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقدمه ای بر مطالعه موثر مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 20 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقدمه ای بر مطالعه موثر
اهداف
مطالعه مؤثر
چرا می خوانید؟
مطالعه فعال
مطالعه انفعالي
اولویت بندی اطلاعات
روشهای مختلف مطالعه
مطالعه سطحی
مطالعه جسته گریخته
بررسی اجمالی
مطالعه با جستجو
مطالعه پذیرشی
مروري بر مطالعه فعال

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت پروژه

پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت پروژه

پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت پروژه

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت پروژه مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 21 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقدمه ای بر مدیریت پروژه
اهداف دیسیپلین مدیریت پروژه
ارتباط با سایر دیسیپلین ها
جریان کار
مرور فعالیت
مرور خروجی ها
نتیجه

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مقدمه ای بر فناوری اطلاعات

پاورپوینت مقدمه ای بر فناوری اطلاعات

پاورپوینت مقدمه ای بر فناوری اطلاعات

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقدمه ای بر فناوری اطلاعات مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 51 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقدمه ای بر فناوری اطلاعات
تعاريف فنّاوري اطلاعات
تعريف IT
تعريف ديدگاه آرماني (Vision)
فنّاوري اطلاعات
ويژگي فنّاوري اطلاعات
انقلاب صنعتي
سيستم اطلاعات (IS) :
مدل يک سيستم خبره
مزايای استفاده از سيستمهای خبره برای مديران
محدوديتهای سيستم های خبره
مديريت استراتژيک بازاريابی
ستراتژي بازاريابی
راه حل برای شرکتها

تصویر محیط برنامه
پاوروینت مقدمه ای بر فعالیت های قرآنی کشور

پاوروینت مقدمه ای بر فعالیت های قرآنی کشور

پاوروینت مقدمه ای بر فعالیت های قرآنی کشور

اين فايل حاوي مطالعه پاوروینت مقدمه ای بر فعالیت های قرآنی کشور مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 27 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقدمه ای بر فعالیت های قرآنی کشور
نقاط قوت
فرصت ها
توسعه فرهنگ قرآنی
آموزش عمومی قرآن
فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی
اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنی
سیاست ها و راهبردهای توسعه فرهنگ قرآنی
وظایف شورای تخصصی
رویکردهای موثر در طراحی ساختار اجرایی منشور


تصویر محیط برنامهپاورپوینت مقدمه ای بر عناصر واسطه

پاورپوینت مقدمه ای بر عناصر واسطه

پاورپوینت مقدمه ای بر عناصر واسطه

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقدمه ای بر عناصر واسطه مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 26 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقدمه ای بر عناصر واسطه
فلز واسطه
فلزات واسطه داخلی وخارجی
لانتانیدها
آکتینیدها

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مقدمه ای بر شبکه های حسگر بی سیم

پاورپوینت مقدمه ای بر شبکه های حسگر بی سیم

پاورپوینت مقدمه ای بر شبکه های حسگر بی سیم

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقدمه ای بر شبکه های حسگر بی سیم مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 38 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقدمه ای بر شبکه های حسگر بی سیم
شبکه های حسگر بی سیم
ویژگی های شبکه
تعاریف
معماري شبكه هاي حسگر
لایه های شبکه
مسیریابی
يك روش دست تكاني سه مرحله اي
مسیریابی EDDD

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مقدمه ای بر شبکه های اجتماعی

پاورپوینت مقدمه ای بر شبکه های اجتماعی

پاورپوینت مقدمه ای بر شبکه های اجتماعی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقدمه ای بر شبکه های اجتماعی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 24 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقدمه ای بر شبکه های اجتماعی
تعریف شبکه های اجتماعی
تولد شبکه های اجتماعی
تقسیم بندی های شبکه های اجتماعی
تحلیل شبکه های اجتماعی
تقابل شبکه های اجتماعی پرطرفدار با یکدیگر
گردآوری و ذخیره‌سازی نانوشته‌ها
اطلاعات ذخیره شده ی کاربران در شبکه های اجتماعی
آمارجالب شبکه های اجتماعی در ایران

تصویر محیط برنامه

http://s9.picofile.com/file/8349268142/_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%B1_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_.jpgپاورپوینت مقدمه ای بر سیستم های عامل

پاورپوینت مقدمه ای بر سیستم های عامل

پاورپوینت مقدمه ای بر سیستم های عامل

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقدمه ای بر سیستم های عامل مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 322 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقدمه ای بر سیستم های عامل
فصل اول : نگاه کلی به سخت افزار.
فصل دوم: نگاه کلی به سیستم عامل.
فصل سوم: فرآیندها.
فصل چهارم: نخها ،چند پردازشی متقارن و زیر هسته ها
فصل پنجم: همزمانی:انحصار متقابل و همگام سازی.
فصل ششم : بن بست و گرسنگی.
فصل هفتم: مدیریت حافظه.
قصل هشتم: حافظه مجازی.
فصل نهم: زمان بندی تک پردازنده ای

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مقدمه ای بر سرقت

پاورپوینت مقدمه ای بر سرقت

پاورپوینت مقدمه ای بر سرقت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقدمه ای بر سرقت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 29 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقدمه ای بر سرقت
مقدمه
تعریف جرم
تاریخچه سرقت
تعریف سرقت
تعریف لغوی سرقت
تعریف حقوقی سرقت
سرقت از دیدگاه اسلام
ارکان سرقت
انواع سرقت و سارقان
علل و انگیزه های سرقت
راه های ثبوت سرقت
شرایط اجرای حد
سرقت تعزیری
نگاهی به پدیده جرم سرقت در ایران
چند پیشنهاد برای جلوگیری از سرقت
نظریه های انحرافات اجتماعی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مقدمه ای بر سازماندهی

پاورپوینت مقدمه ای بر سازماندهی

پاورپوینت مقدمه ای بر سازماندهی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقدمه ای بر سازماندهی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 25 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقدمه ای بر سازماندهی
انواع سازماندهی
سازمان بر اساس وظیفه(نوع عملیات)
مزایا
معایب
سازمان بر اساس محصول
سازمان بر اساس منطقه عملیات
سازمان بر اساس مشتری (ارباب رجوع)
سازمان بر اساس خدمات
اشکال سازمانهای آینده

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مقدمه ای بر رشد جنسی

پاورپوینت مقدمه ای بر رشد جنسی

پاورپوینت مقدمه ای بر رشد جنسی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقدمه ای بر رشد جنسی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 33 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقدمه ای بر رشد جنسی
مقدمه
تفاوت جنس و جنسیت
هویت جنسی
جهت گیری جنسی
نقش جنسی
رشد جنسی بچه ها
چشم انداز های نظری رشد جنسی
بررسی تفاوت دو جنس از جنبه های مختلف
بررسی خانواده،گروه همسالان و رسانه در رشد جنسی
نتیجه گیری

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مقدمه ای بر خودشناسی انسان

پاورپوینت مقدمه ای بر خودشناسی انسان

پاورپوینت مقدمه ای بر خودشناسی انسان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقدمه ای بر خودشناسی انسان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 117 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقدمه ای بر خودشناسی انسان
خود شناسي در آيات و روايات
خود شناسي
حقيقت اصلي انسان در قرآن همان روح است
ميل به خدا يكي از گرايشات اصيل انساني
ايمان
مبداء
صفات خدا
مسئلة شر
معاد
كليات
مرگ
بعد از مرگ
بهشت و جهنم

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مقدمه ای بر حوزه های دانش مدیریت پروژه

پاورپوینت مقدمه ای بر حوزه های دانش مدیریت پروژه

پاورپوینت مقدمه ای بر حوزه های دانش مدیریت پروژه

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقدمه ای بر حوزه های دانش مدیریت پروژه مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 22 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقدمه ای بر حوزه های دانش مدیریت پروژه
مقدمه
پروژه چیست
مدیریت پروژه چیست
دفتر مدیریت پروژه
فرآیندها در 5 گروه فرآیندی تقسیم بندی می شوند
مدیریت یکپارچگی پروژه
جمع بندی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مقدمه ای بر حفاظت صنعتی

پاورپوینت مقدمه ای بر حفاظت صنعتی

پاورپوینت مقدمه ای بر حفاظت صنعتی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقدمه ای بر حفاظت صنعتی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 282 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقدمه ای بر حفاظت صنعتی
تاريخچه ايمني، حفاظت و بهداشت کار
آشنايي با سازمان بين المللي کار
علل و عوامل دخيل در حوادث ناشي از كار
چند نکته در باب خاموش کننده‌ها
ايمني و حفاظت در مقابل برق
انتخاب تجهيزات برقي
عوامل فيزيکي زيان آور محيط کار
عوامل ناشي از گرما
تشعشعات و مواد راديو اكتيو
عوامل رواني محيط كار
عوامل شيميايي زيان آور محيط كار
اصول کلي شناسايي عوامل شيميايي زيان‌آور
بيماريهاي ناشي از عوامل زيست شناختي محيط كار
تعريف ارگونومی
فيزيولوژی و فيزيولوژی کار
آنتروپومتری چيست
عوارض كار نشسته
هشدار دهنده‌ها
بهسازي محيط كار
سيستم‌هاي ايمني
اجزاء اصلي فرايند مديريت ريسک بشرح زير است
خلاصه خدمات اين سازمان چنين است

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مقدمه ای بر جهانی شدن

پاورپوینت مقدمه ای بر جهانی شدن

پاورپوینت مقدمه ای بر جهانی شدن

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقدمه ای بر جهانی شدن مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 25 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقدمه ای بر جهانی شدن
برخي از تعاريف جهاني شدن
مهم ترین ویژگی های جهانی شدن
عوامل ايجاد و شتاب جهاني شدن
ابعاد جهانی شدن
جهاني شدن اقتصاد
جهاني شدن اقتصاد مستلزم امور ذيل باشد
آثار ‌جهاني‌شدن ‌بر اقتصاد
پيامدهاي فرهنگي جهاني شدن
راهبردها
نتیجه گیری
منابع

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مقدمه ای بر تئوری های سازمان و مدیریت

پاورپوینت مقدمه ای بر تئوری های سازمان و مدیریت

پاورپوینت مقدمه ای بر تئوری های سازمان و مدیریت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقدمه ای بر تئوری های سازمان و مدیریت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 113 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقدمه ای بر تئوری های سازمان و مدیریت
مبانی نظریه های سازمان و مدیریت از دیدگاه اسکات
ماکس وبر و بوروکراسی
هنری فایول و مدیریت عمومی و صنعتی
سازماندهی کار از دیدگاه فرانک و لیلیان گیلبرت
هربرت سایمون:رفتار اداری و تصمیم
جیمز جی مارچ:ابهام و تصمیم گیری در سازمان
ویکتور وروم و شیوه های تصمیم گیری هنجاری
سی نورث کنت پارکینسون
الوین گلدنر و جلوه های مختلف بوروکراسی
نارسایی های بوروکراسی
چستر بارنارد و نظام تعاون
امیتای اتزیونی و ساختار کنترل سازمان
آلفرد دی چندلر و رابطه ساختار با راهبرد
الیورایی ویلیامسن و سازمان های اقتصادی
ریموند ایی مایلز و چارلز سی اسنو و تطابق،شکست و مشاهیر
کریستوفر بارتلت،سومانترا گوشال و مدیریت در فراسوی مرز ها
تام برنز و نظام های ماشینی و زنده
جون وودوارد و اثر تکنولوژی بر ساختار سازمانی
جمیز دی تامپسون و هماهنگی درونی و بیرونی سازمان
ماری پارکر فالت
درک پیو ،گروه استن و محاسبه عناصر ساختار سازمانی
گیرت هافستید و آثار فرهنگ
میشل کروزییر و بازی قدرت در سازمان
چارلز هندی و خدایان مدیریت
هاری براورمن و بحث فرایند کار
دیوید سیلورمن و عمل سازمانی
اندرو پتیگروو و دگرگونی راهبردی در سازمان
پیتر سنگه و یادگیری سازمانی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مقدمه ای بر تکیه گاه ذهنی (لنگر اندازی)

پاورپوینت مقدمه ای بر تکیه گاه ذهنی (لنگر اندازی)

پاورپوینت مقدمه ای بر تکیه گاه ذهنی (لنگر اندازی)

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقدمه ای بر تکیه گاه ذهنی (لنگر اندازی) مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 18 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقدمه ای بر تکیه گاه ذهنی (لنگر اندازی)
تعریف Anchoring
موقعیت هایی که در آنها باAnchoring مواجه خواهیم شد
آزمایش دو مرحله ای
طراحی سوال دو مرحله ای
تعریف دقیق تری از
Anchoring
تعریف سوگیری (Bias)
یافته های محققان
میانبر ذهنی
فرآیند تعدیل
عامل تمایل درونی درفرآیند میانبر ذهنی
خطاهای روش میانبر ذهنی
کاربرد Anchoring در زندگی روزمره
مقایسه دو مکانیزم
جمع بندی و نتیجه گیری

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مقدمه ای بر تعالی سازمانی

پاورپوینت مقدمه ای بر تعالی سازمانی

پاورپوینت مقدمه ای بر تعالی سازمانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقدمه ای بر تعالی سازمانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 34 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقدمه ای بر تعالی سازمانی
علل استفاده از مدل های تعالی
مدل تعالی سازمانی EFQM
نتایج تحقیقات جدید در مورد
اثربخشی استقرار تعالی سازمانی
توجه
مسئوليت تعالي سازماني
تعالی سازمانی چیست

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مقدمه ای بر تاریخچه گوگل

پاورپوینت مقدمه ای بر تاریخچه گوگل

پاورپوینت مقدمه ای بر تاریخچه گوگل

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقدمه ای بر تاریخچه گوگل مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 20 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقدمه ای بر تاریخچه گوگل
ریشه یابی لغت گوگل
سایر مدیران

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مقدمه ای بر تاریخچه اعداد

پاورپوینت مقدمه ای بر تاریخچه اعداد

پاورپوینت مقدمه ای بر تاریخچه اعداد

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقدمه ای بر تاریخچه اعداد مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 36 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقدمه ای بر تاریخچه اعداد
مقدمه
منشاء پیدایش عدد
اعداد صحیح
اعداد حقیقی
اعداد اول
اعداد گویا
اعداد مختلط
قضیه ی اویلر
همنهشتی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مقدمه ای بر پايگاه داده چند رسانه اي

پاورپوینت مقدمه ای بر پايگاه داده چند رسانه اي

پاورپوینت مقدمه ای بر پايگاه داده چند رسانه اي

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقدمه ای بر پايگاه داده چند رسانه اي مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 28 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقدمه ای بر پايگاه داده چند رسانه اي
مقدمه
مديريت اطلاعات مالتي‌مديا در پايگاه داده:
نکات مورد توجه براي ذخيره سازي داده ها
معماري سيستم
Continuous-Media Data
ماهيت داده‌هاي مالتي‌مديا
فرمت داده‌هاي مالتي‌مديا
پردازش Queryها


تصویر محیط برنامه


 


پاورپوینت مقدمه ای بر بیابان زدایی

پاورپوینت مقدمه ای بر بیابان زدایی

پاورپوینت مقدمه ای بر بیابان زدایی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقدمه ای بر بیابان زدایی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 30 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقدمه ای بر بیابان زدایی
مقدمه
مروری بر تجربیات جهانی
منابع

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مقدمه ای بر بازی سازی

پاورپوینت مقدمه ای بر بازی سازی

پاورپوینت مقدمه ای بر بازی سازی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقدمه ای بر بازی سازی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 23 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقدمه ای بر بازی سازی
آنچه گذشت
مجموعه مستندات طراحی بازی
تکمیل مجموعه مستندات طراحی بازی
داستان یا گیم‌پلی، مساله این است
هرم نیازهای گیمر
چطور می‌شود داستان را در بازی وارد کرد
خلق شخصیت
دیالوگ
نوشتن داستان
نام بازی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مقدمه ای بر اندازگیری دما

پاورپوینت مقدمه ای بر اندازگیری دما

پاورپوینت مقدمه ای بر اندازگیری دما

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقدمه ای بر اندازگیری دما مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 61 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقدمه ای بر اندازگیری دما
تاریخچه دماسنج
تماس لحظه ای
دماسنج با نشاندهی رنگی
واحد اندازه‌ گیری دما
انتخاب دستگاه اندازگیری
انواع دماسنج
ترموکوپل
دماسنج کریستال کوارتز:
پیرومتر
نوار 2فلزی
طرز کار
انواع آذرسنج
برخی مزایای آذرسنجهای نوری و تابشی عبارتند
محدودیتهای آنها عبارتند از:

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مقدمه ای بر اقتصاد مدیریت

پاورپوینت مقدمه ای بر اقتصاد مدیریت

پاورپوینت مقدمه ای بر اقتصاد مدیریت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقدمه ای بر اقتصاد مدیریت  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 20 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقدمه ای بر اقتصاد مدیریت
اقتصاد مدیریت و رابطه آن با نظریه کلاسیک اقتصاد
فرایند تصمیم گیری
تئوری یا نظریه بنگاه
نقش قیود یا محدودیت ها بر نظریه بنگاه
سود چیست ؟
دلیل وجودی سود اقتصادی:
هدف مدیران و "مساله صاحب و عامل"
نقش بنگاههای اقتصادی در جامعه

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مقایسه نظام اقتصادی در اسلام و سرمایه داری

پاورپوینت مقایسه نظام اقتصادی در اسلام و سرمایه داری

پاورپوینت مقایسه نظام اقتصادی در اسلام و سرمایه داری

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقایسه نظام اقتصادی در اسلام و سرمایه داری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 27 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقایسه نظام اقتصادی در اسلام و سرمایه داری
مقدمه
مفهوم‌ نظام‌ اقتصادي‌
اسلام و نظام اقتصادي
مقايسه نظام اقتصادي اسلام و نظام سرمايه داري
بررسي مقايسه اي ادله هاي طرفداران نظام سرمايه داري با اسلام
نتیجه گیری

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مقایسه کتابخانه های عمومی

پاورپوینت مقایسه کتابخانه های عمومی

پاورپوینت مقایسه کتابخانه های عمومی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقایسه کتابخانه های عمومی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 17 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقایسه کتابخانه های عمومی
ویژگی های کتابخانه های عمومی کشورهای دیگر
انواع
حاکمیت و تشکیلات
دسترسی
عضویت
مجموعه سازی
تأمین نیروی انسانی و مدیریت آن
معماری
خدمات
سازماندهی مواد

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مقایسه رشته کامپیوتر در دو دانشگاه ایلینوی و صنعتی شریف

پاورپوینت مقایسه رشته کامپیوتر در دو دانشگاه ایلینوی و صنعتی شریف

پاورپوینت مقایسه رشته کامپیوتر در دو دانشگاه ایلینوی و صنعتی شریف

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقایسه رشته کامپیوتر در دو دانشگاه ایلینوی و صنعتی شریف مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 21 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقایسه رشته کامپیوتر در دو دانشگاه ایلینوی و صنعتی شریف
معرفی دانشگاه ایلینوی
معرفی دانشکده‌ علوم کامپیوتر
دانشجویان ورودی در هر دانشکده
دوره‌ها، گواهی‌ها و گرایش‌ها
معرفی و مقایسه‌ی گرایش‌های دو دانشگاه
معرفی مدل‌های مقایسه استفاده شده
انجام مقایسه
ادامه‌ی مطالعات

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مقایسه دروس رشته های مختلف در دانشگاه صنعتی شریف و استنفورد

پاورپوینت مقایسه دروس رشته های مختلف در دانشگاه صنعتی شریف و استنفورد

پاورپوینت مقایسه دروس رشته های مختلف در دانشگاه صنعتی شریف و استنفورد

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقایسه دروس رشته های مختلف در دانشگاه صنعتی شریف و استنفورد مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 45 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقایسه دروس رشته های مختلف در دانشگاه صنعتی شریف و استنفورد
چشم انداز
معرفی دانشگاه استنفورد
معرفی دانشگاه شریف
رشته های موجود در زمینه کامپیوتر در دانشگاه استنفورد
مقایسه واحدهای درسی بین رشته مهندسی نرم افزار در دو دانشگاه
مقایسه رشته ی علوم کامپیوتر دانشگاه استنفورد و مهندسی نرم افزار شریف
جمع بندی
منابع

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مقابله با فلش مموری های ویروسی

پاورپوینت مقابله با فلش مموری های ویروسی

پاورپوینت مقابله با فلش مموری های ویروسی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مقابله با فلش مموری های ویروسی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 42 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مقابله با فلش مموری های ویروسی
ماجرای یک فلش مموری آلوده
فلش مموری ها خطرناک ترين عامل انتقال ويروس های کامپيوتری هستند
یک راه حل ویندوزی


تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفهوم ورمی کمپوست

پاورپوینت مفهوم ورمی کمپوست

پاورپوینت مفهوم ورمی کمپوست

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم ورمی کمپوست مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 11 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفهوم ورمی کمپوست
ورمی کمپوست
بستر تغذيه كرمها شامل
روش ايجاد كارگاه توليد ورمي كمپوست
ساير محصولات جانبي فرايند توليد ورمي كمپوست
توجيه اقتصادي
انواع کودهای بیولوژیک با توجه به اعمالی که میکروارگانیسم ها انجام می دهند

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفهوم معماری کامپیوتر

پاورپوینت مفهوم معماری کامپیوتر

پاورپوینت مفهوم معماری کامپیوتر

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم معماری کامپیوتر مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 33 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفهوم معماری کامپیوتر
مدار واسط
گذرگاه I/O و گذرگاه حافظه
دو گذرگاه نیمه مشترک
روشهای انتقال
اولویت بندی وقفه ها
روشهای انتقال
مقداردهی اولیه DMA
پایان انتقال
پردازنده های I/O

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفهوم فناوری اطلاعات

پاورپوینت مفهوم فناوری اطلاعات

پاورپوینت مفهوم فناوری اطلاعات

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم فناوری اطلاعات مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 136 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفهوم فناوری اطلاعات
فن آوری اطلاعات چیست
فرصتهای و نتایج بکارگیری IT
ضرورت توجه مدیریت به مقوله IT
مشاغل دیجیتالی
سخت افزار کامپیوتر
نرم افزار کامپیوتر
سطوح مديريت
سیستم های اطلاعات مدیریت(MIS
تاريخچه توسعه کامپيوترها
دستگاه های ورودی و خروجی
تعريف سخت افزار ونرم افزار كامپيوتر
سوپر کامپیوترها
سيستم عامل
عوامل موثر درعملكرد سيستم‏هاي ارتباط از راه دور،
نقش ارتباطات از راه دور و شبكه‏ها در سازمان‏ها
تعداد کاربران اینترنت
گزينه های متناوب ايجاد سيستم‏ها
ديگر روشهاي طراحي و ساخت سيستم ها
دانش كامپيوتر و شکاف ديجيتالي
دسترسي غيرمجاز به كامپيوتر
انواع جنايات كامپيوتري
رمزگذاري
امنیت در اینترنت
تحليل ريسك

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفهوم شبکه های کامپیوتری

پاورپوینت مفهوم شبکه های کامپیوتری

پاورپوینت مفهوم شبکه های کامپیوتری

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم شبکه های کامپیوتری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 49 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفهوم شبکه های کامپیوتری
مفهوم آدرس IP چیست
پروتکل IP
سرایند پروتکل IP
ساختار IP
انواع آی‌ پی
ساختار IP
آی‌پی ایستا و پویا
زیر شبکه ها

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفهوم سواد اطلاعاتی در تحقیقات

پاورپوینت مفهوم سواد اطلاعاتی در تحقیقات

پاورپوینت مفهوم سواد اطلاعاتی در تحقیقات

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم سواد اطلاعاتی در تحقیقات مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 51 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفهوم سواد اطلاعاتی در تحقیقات
کليات و تعاريف: از داده به دانش، پايگاه و بانک اطلاعاتي و ...،
اصول و مباني جستجوي بهينه در منابع علمي،
تعريف سواد اطلاعاتي و شناخت مولفه هاي آن،
آشنايي با ابزارهاي جستجوي عمومي و تخصصي،
تدوين استراتژي جستجو و تبيين اهميت آن،
دسترسي موثر و بهينه به منابع اطلاعات علمي،
مهارتهاي لازم براي ارزيابي منابع اطلاعاتي،
ملاحظات قانوني و اجتماعي مربوط به استفاده و دسترسي به اطلاعات

تصویر محیط برنامه


پاورپوینت مفهوم رهبری در رفتار سازمانی

پاورپوینت مفهوم رهبری در رفتار سازمانی

پاورپوینت مفهوم رهبری در رفتار سازمانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم رهبری در رفتار سازمانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 36 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفهوم رهبری در رفتار سازمانی
رهبری چیست
طبقه بندی مرسوم مفهوم رهبری، در جنگل دیدگاه ها
ادامه صفات مشخصه رهبر
نظريه اسنادي رهبري
رهبران عمل گرا و رهبران تحول گرا
رهبری در سازمان های یادگیرنده
درسهایی که برای مدیریت وجود دارد
راه (های) موفقیت در محیط پروانه ای
آنچه در وب سایت Novozymes می خوانیم
نمونه ای دیگر برای تفکر

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفهوم رفتار شهروندی سازمانی

پاورپوینت مفهوم رفتار شهروندی سازمانی

پاورپوینت مفهوم رفتار شهروندی سازمانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم رفتار شهروندی سازمانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 34 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفهوم رفتار شهروندی سازمانی
رفتار شهروندی سازمانیOCB
مفهوم رفتار شهروندی سازمانی
تعریف اولیه ارگان از OCB بعنوان رفتار فرانقشی
ویژگی های فردی کارکنان
ویژگی های سازمانی
پیامد ها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی
اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد و موفقیت سازمان
دلایل تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر اثر بخشی سازمان
نتیجه گیری
منابع و ماخذ:

تصویر محیط برنامه


پاورپوینت مفهوم خوشه های صنعتی

پاورپوینت مفهوم خوشه های صنعتی

پاورپوینت مفهوم خوشه های صنعتی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم خوشه های صنعتی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 17 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفهوم خوشه های صنعتی
خوشه های صنعتی چیست؟
مشکلات موجود
نقش دولت در حمایت از خوشه های صنعتی
فرهنگ سازی و اطلاع رسانی
تهیه نقشه کشوری خوشه های صنعتی
بستر سازی قانونی
توسعه نهادها
گردهمایی و تبادل نظر بین کارفرمایان و کارگران
تقويت آموزشهاي عمومي و تخصصي
دولت چه کارهایی باید انجام دهد-دیگر کارهای دولت
نتیجه گیری
منابع و مراجع

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفهوم VoIP

پاورپوینت مفهوم VoIP

پاورپوینت مفهوم VoIP

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفهوم VoIP مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 20 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفهوم VoIP
مقدمه
آشنایی باVoIP
VoIP چيست ؟
نحوه برقراری ارتباط VoIP
انواع مكالمات با استفاده از VOIP
مزایای VoIP
معايب VoIP
وضعیت امنیت در VoIP
نحوه حفاظت
چرا تاكنون از اين فن آوری در ابعاد گسترده ای استفاده نشده است ؟
نحوه ايجاد يك اتصال VoIP

پاوروینت مفاهيم پايه فناوری اطلاعات

پاوروینت مفاهيم پايه فناوری اطلاعات

پاوروینت مفاهيم پايه فناوری اطلاعات

اين فايل حاوي مطالعه پاوروینت مفاهيم پايه فناوری اطلاعات مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 35 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهيم پايه فناوری اطلاعات
فناوري اطلاعات چيست؟ و شامل چه زمينه هايي مي‌شود
زمينه هاي مرتبط با فناوري اطلاعات
مؤلفه هاي فناوري اطلاعات
تعريف فنّاوري
تعريف اطلاعات
مفهوم فناوري اطلاعات
تعريف جامع فناوري اطلاعات
ويژگي فنّاوري اطلاعات
تعريف ارتباطات
مقايسه فناوري مولد و فناوري اطلاعات
عوامل مؤثر برتوسعة فنّاوري اطلاعات
سرعت رشد اينترنت
تفاوت مايكروسافت وجنرال موتورز
پاسخ جنرال موتورز

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم هوش معنوی

پاورپوینت مفاهیم هوش معنوی

پاورپوینت مفاهیم هوش معنوی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم هوش معنوی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 17 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم هوش معنوی
در اين هرم سلسله مراتب هوش نشان داده شده است
تعریف هوش معنوي
عقل شهودی
ادراک مستدل
آگاهي بر خواست و نیت
عشق و شفقت
قدرت و عدالت متمرکز
شفا و بخشش
زندگی با شوق
زندگی با وقار، یکدلی و تعهد
پيوند و خدمت خلاق
پادشاهی خداوند/ شادی و تکمیل/ زندگی با هوش معنوی
چند نکته برای رشد معنوی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم هوش مصنوعی

پاورپوینت مفاهیم هوش مصنوعی

پاورپوینت مفاهیم هوش مصنوعی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم هوش مصنوعی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 24 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم هوش مصنوعی
نمونه اي از کاربردهاي AI :
نحوه ارزيابي درس
هوش مصنوعي
تعريف هوش مصنوعي
زير بناي هوش مصنوعي
تاريخچه هوش مصنوعي

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم وبلاگ نویسی در زبان فارسی

پاورپوینت مفاهیم وبلاگ نویسی در زبان فارسی

پاورپوینت مفاهیم وبلاگ نویسی در زبان فارسی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم وبلاگ نویسی در زبان فارسی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 12 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم وبلاگ نویسی در زبان فارسی
واژه وبلاگ ماهیت وبلاگ
اصطلاحات بلاگینگ و بلاگر
معادلهای بلاگ، بلاگینگ و بلاگر در فارسی
تاریخچه وبلاگ نویسی در ایران
تفاوت وب سایت و وبلاگ
سرویس دهنده های وبلاگ
وبلاگ در دنیای کتابداری و اطلاع رسانی
کاربرد وبلاگ در کتابخانه
معرفی چند وبلاگ کتابداری و اطلاع رسانی خارجی
معرفی چند وبلاگ کتابداری و اطلاع رسانی داخلی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم و مقدمات امنیت شبکه

پاورپوینت مفاهیم و مقدمات امنیت شبکه

پاورپوینت مفاهیم و مقدمات امنیت شبکه

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم و مقدمات امنیت شبکه مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 64 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم و مقدمات امنیت شبکه
مفاهیم و مقدمات   
توپولوژی BUS
پروتکلهای شبکه
اهداف شبكه
انواع مهندسی اجتماعی مهندسی
انواع تهدیدات
انواع نفوذها
برنامه های ثبت کننده کلید زنی:
چرا شبکه ها دچار ضعف امنیتی می شوند
قسمتها واجزا Security Policy
تکمیلی
نکاتی راجع به انتخاب رمز عبور
نکات مهم

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم و قواعد سیستمی

پاورپوینت مفاهیم و قواعد سیستمی

پاورپوینت مفاهیم و قواعد سیستمی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم و قواعد سیستمی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 30 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم و قواعد سیستمی
تاریخچه واژه
مفاهیم سیستمی
مرز و محیط
سیستم های طبیعی و مصنوعی
چارچوب تئوریک
فرآیند و فرآیند انتقال
زیرسیستم
خصوصیات سیستم ها
اجزای سیستم
کاربردهای مفاهیم سیستمی
در علوم اجتماعی و شناختی و تحقیقات مدیریت

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم و روش های ارزیابی 360 درجه

پاورپوینت مفاهیم و روش های ارزیابی 360 درجه

پاورپوینت مفاهیم و روش های ارزیابی 360 درجه

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم و روش های ارزیابی 360 درجه مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 15 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم و روش های ارزیابی 360 درجه
تعریف
ارکان ارزیابی 360 درجه
منابع ارزیابی 360 درجه
عناصر فرآیند ارزیابی 360 درجه
علل انجام خود ارزیابی
مراحل ارزیابی
مدلهای فرآیند ارزیابی 360 درجه
کاربردهای ارزیابی 360 درجه
نکات ضروری
مقایسه رهیافت سنتی با ارزیابی 360 درجه

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم و روش های ارزیابی 360 درجه

پاورپوینت مفاهیم و روش های ارزیابی 360 درجه

پاورپوینت مفاهیم و روش های ارزیابی 360 درجه

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم و روش های ارزیابی 360 درجه مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 15 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم و روش های ارزیابی 360 درجه
تعریف
ارکان ارزیابی 360 درجه
منابع ارزیابی 360 درجه
عناصر فرآیند ارزیابی 360 درجه
علل انجام خود ارزیابی
مراحل ارزیابی
مدلهای فرآیند ارزیابی 360 درجه
کاربردهای ارزیابی 360 درجه
نکات ضروری
مقایسه رهیافت سنتی با ارزیابی 360 درجه

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم و تحلیل PEST

پاورپوینت مفاهیم و تحلیل PEST

پاورپوینت مفاهیم و تحلیل PEST

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم و تحلیل PEST مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 11 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم و تحلیل PEST
مفهوم PEST
PESTمولفه های
مسائل سیاسی Politics
مسائل اقتصادی Economics
برخی از این متغیرهای اقتصادی عبارتند از
مسائل اجتماعی Social
مسائل تکنولوژیکی Technological
PESTسیر تحولات در تحلیل
نتیجه گیری

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم و اصول طراحی سیستم های عامل

پاورپوینت مفاهیم و اصول طراحی سیستم های عامل

پاورپوینت مفاهیم و اصول طراحی سیستم های عامل

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم و اصول طراحی سیستم های عامل مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 42 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم و اصول طراحی سیستم های عامل
مقدمه
سیستم عامل چیست
از دیدگاه کاربر
اهداف سیستم
انواع سیستم های بزرگ
سیستمهای دسته ای
سیستمهای چند برنامه ای
سیستمهای اشتراک زمانی
سیستمهای رومیزی
سیستمهای چند پردازنده
سیستمهای توزیعی
- سیستمهای مشتری_کارگزار
- سیستمهای نظیر به نظیر
سیستمهای خوشه ای
سیستمهای بی درنگ
سیستمهای دستی
انتقال مقدار صحیح A از دیسک به ثبات
عملیات دو حالته
حفاظت از CPU

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم نمایه سازی

پاورپوینت مفاهیم نمایه سازی

پاورپوینت مفاهیم نمایه سازی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم نمایه سازی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 59 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم نمایه سازی
نمایه چیست؟ تعریف نمایه ، نیاز به نمایه ها
اهداف نمایه سازی
تاریخچه نمایه سازی
نمایه سازان
انواع نمایه
نمایه کتاب
نمایه مدارک غیر کتابی
زبان های نمایه سازی
آشنایی با اصطلاحنامه ها
کار عملی
چکیده ، انواع چکیده، اصول چکیده نویسی و کار عملی


تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم ميكروبيولوژی مواد غذايی

پاورپوینت مفاهیم ميكروبيولوژی مواد غذايی

پاورپوینت مفاهیم ميكروبيولوژی مواد غذايی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم ميكروبيولوژی مواد غذايی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 46 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم ميكروبيولوژی مواد غذايی
ويژگي‌هاي فراگيرتمام سلولهاي زنده
ابعاد سلولهاي زنده
تقسيم بنديهاي موجودات زنده
تقسيم‌بندي Archae و Bacteria بر اساس مسكن طبيعي كه در آن زندگي مي‌كنند:
نكاتي در خصوص اسم ميكربها
طبقه بندي گونه ها
اسم گذاري ويروسها
ويژگيهاي مشترك ساختاري سلولهاي باكتري
خصوصيات اوباكتريها
3 شكل باكتريها
انواع اوباكتريها
ساختار سلولهاي اوكاريوتيك
پروتوزوآ
جلبكها
تقسيم بندي قارچها بر اساس نوع تكثير جنسي
تكثير جنسي و غيرجنسي مخمرها
انواع قارچها: كپكها
هيف دو گونه مهم صنعتي كپك
ويروسها
سيكل زندگي ويروسها
مراحل سيكل Lytic
سيكل Lysogenic

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم مهندسی اینترنت

پاورپوینت مفاهیم مهندسی اینترنت

پاورپوینت مفاهیم مهندسی اینترنت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم مهندسی اینترنت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 27 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم مهندسی اینترنت
تعريف VPN
انـواع وي پي ان
دلايل استفاده از وي پي ان
مزايا وي پي ان
معايب وي پي ان
معماری‌های VPN
رمز نگاري
سرويس دهنده AAA
مولفه خاص را در ساخت وي پي ان
حال بر روی close کلیک کنید
منابع

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم معماری سازمانی

پاورپوینت مفاهیم معماری سازمانی

پاورپوینت مفاهیم معماری سازمانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم معماری سازمانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 74 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم معماری سازمانی
چرا معماری سازمانی
پروژه های مختلفی معمولا بطور همزمان در شرکتها در حال اجراست
چرا معماری سازمانی برای سازمان شما اهمیت دارد
تعاریف
معماری سازمانی
برنامه ریزی راهبردی اطلاعات
رویکرد BSP: برنامه ریزی از بالا به پایین واجرا از پایین به بالا
فرایند های حسابداری و مالی برمبنای مدل چرخه زیست
لزوم معماري سازماني
جهت گیری های استراتژیک
معماری زیر ساختها
چارچوب معماري فدرال: اجزاء چارچوب

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم مديريت الكترونيكی

پاورپوینت مفاهیم مديريت الكترونيكی

پاورپوینت مفاهیم مديريت الكترونيكی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم مديريت الكترونيكی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 24 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم مديريت الكترونيكی
مديريت الكترونيكي
چرا مديريت الكترونيكي؟
مباحث بخش فناوري اطلاعات
گسترش
امنيت يكي از مهمترين اجزاء مديريت الكترونيك است به دو دليل:
مديريت الكترونيكي ارتباط مشتري
پست الكترونيك
تحول مراکز تماس تلفنی و برخط

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم مدیریت سیستم های اطلاعات مدیریت

پاورپوینت مفاهیم مدیریت سیستم های اطلاعات مدیریت

پاورپوینت مفاهیم مدیریت سیستم های اطلاعات مدیریت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم مدیریت سیستم های اطلاعات مدیریت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 83 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم مدیریت سیستم های اطلاعات مدیریت
نقش MIS در سازمانها
سيستم
طبقه بندي سيستم ها
مديريت
طبقه بندي اطلاعات
مديريت ارتباط با مشتري(CRM
چرخه حيات سيستمهاي اطلاعاتي
ديدگاههاي شناخت
ماتريس تاثير اتفاقات
انواع بانكهاي اطلاعاتي
امنيت اطلاعات
رمزنگاري
ارزيابي پيش بيني كننده
استقرار سيستم ها
دولت الكترونيكي
شبكه هاي كامپيوتري
پروتكل انتقال فابل
عناصر اصليWWW
سيستمهاي مبتني بر وب
اينترنت در ايران
مسائل و مشكلات

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم مدیریت زمان

پاورپوینت مفاهیم مدیریت زمان

پاورپوینت مفاهیم مدیریت زمان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم مدیریت زمان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 52 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم مدیریت زمان
به نظر شما ارزش زمان چقدر است؟
ارزش وقت از دیدگاه قرآن
خسارت و آه و افسوس
استفاده از مديريت زمان موجب ميشود:
خصوصیات یک هدف خوب
فايده نوشتن اهداف
تعیین فعالیت ها و اولویت بندی آن ها
ناتواني در گفتن نه
ناکافي بودن کنترلها بر امور
فقدان انضباط شخصي
افزایش باور قلبی به لزوم انجام کار
مديريت زمان يعنی استفاده ی بهينه از وقت

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم مدیریت استراتژیک

پاورپوینت مفاهیم مدیریت استراتژیک

پاورپوینت مفاهیم مدیریت استراتژیک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم مدیریت استراتژیک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 17 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم مدیریت استراتژیک
پيشينه مديريت استراتژيك
تاريخچه پيدايش مفاهيم مديريت استراتژيك
مديريت استراتژيك
مزاياي مديريت استراتژيك
رويکردهاي مختلف تدوين استراتژي
پنج عنصر تصميمات استراتژيك از ديدگاه ايشان
معيارهاي ارزيابي اثربخشي استراتژي

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم مدل سازي در ساختار داده هاي منطقي

پاورپوینت مفاهیم مدل سازي در ساختار داده هاي منطقي

پاورپوینت مفاهیم مدل سازي در ساختار داده هاي منطقي

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم مدل سازي در ساختار داده هاي منطقي مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 19 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم مدل سازي در ساختار داده هاي منطقي
مفاهيم و علائم ساختار داده هاي منطقي
موجوديت ها (Entities)
ويژگي هاي يک موجوديت
سوالات اصلي درباره موجوديت ها:
خصيصه (مشخصه):
درجه رابطه موجوديت ها A:B
اختياري يا اجباري بودن رابطه
شناسايي روابط

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم مدارهای مرتبه اول

پاورپوینت مفاهیم مدارهای مرتبه اول

پاورپوینت مفاهیم مدارهای مرتبه اول

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم مدارهای مرتبه اول مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 111 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم مدارهای مرتبه اول
مدار مرتبه اول چيست
مفاهيم مربوط به مدارهاي درجه اول
انواع مدارهاي مرتبه اول
روابط مدار RC
تعيين شرايط اولية مدار RC
مدارهاي مرتبه اول RL
مدارهاي مرتبه دوم
خلاصه‌اي از روش حل مدارهاي RLC

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم مدارک موجود در شبکه

پاورپوینت مفاهیم مدارک موجود در شبکه

پاورپوینت مفاهیم مدارک موجود در شبکه

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم مدارک موجود در شبکه مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 32 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم مدارک موجود در شبکه
موسسات ارائه کننده مدارک شبکه
مدارک سیسکو (سطوح
مدارک سیسکو(CCIP)
مدارک مایکروسافت(MCP)
مدارک کامپتیا(CompTIA)
مدارک ناول
مدارک NSS
مدارک CWNA
سایت های مرجع

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم گزارش نویسی

پاورپوینت مفاهیم گزارش نویسی

پاورپوینت مفاهیم گزارش نویسی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم گزارش نویسی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در33 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم گزارش نویسی
مقدمه
تعريف واژه گزارش
انواع گزارش از لحاظ منظور و مورد استفاده:
انواع گزارش از نظر شكل
انواع گزارش از نظر اندازه و مقدار
انواع گزارش به لحاظ محتوا:
مراحل گزارش نويسي از نظر زمان
تجزيه و تحليل و طبقه‌ بندي نتايج
طرح اوليه گزارش
تهيه پيش نويس
ضوابط ادبي در نگارش
ملزومات يك گزارش خوب
اجزاي گزارش

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم کدینگ

پاورپوینت مفاهیم کدینگ

پاورپوینت مفاهیم کدینگ

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم کدینگ مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 42 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم کدینگ
کد بهینه

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم کدگذاری فعالیت ها

پاورپوینت مفاهیم کدگذاری فعالیت ها

پاورپوینت مفاهیم کدگذاری فعالیت ها

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم کدگذاری فعالیت ها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 15 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم کدگذاری فعالیت ها
كد گذاري فعاليتها
قابليتهاي سيستم كدينگ فعاليتها
شبكه پيش نيازي پروژه
منطق پيشنيازي
فهرست فعاليتها و پيش نياز آنها
شبكه گانت فعاليتها
آزمون صحت شبكه
تدوين رويه هاي هماهنگي
يافته هاي سيستم تا اين مرحله :

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم کامپیوتر و برنامه نویسی

پاورپوینت مفاهیم کامپیوتر و برنامه نویسی

پاورپوینت مفاهیم کامپیوتر و برنامه نویسی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم کامپیوتر و برنامه نویسی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 145 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم کامپیوتر و برنامه نویسی
اجزاء تشکيل دهنده کامپيوتر عبارتند از :
كامپيوترهاي امروزي معمولاً از قطعات زير تشكيل مي‌شوند
زبانهاي برنامه‌نويسي
حالت كلي زبانهاي برنامه‌نويسي را به سه دسته زير تقسيم‌بندي مي‌كنند:
الگوریتم و فلوچارت
بررسي نحوه اجراي يك برنامه
آرايه ها

تصویر محیط برنامه


پاورپوینت مفاهیم شواهد حسابرسی

پاورپوینت مفاهیم شواهد حسابرسی

پاورپوینت مفاهیم شواهد حسابرسی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم شواهد حسابرسی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 43 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم شواهد حسابرسی
فرض تایید پذیری و حسابرسی:
ویژگی های کیفی صورتهای مالی که می توان در مورد آن ها شواهد جمع آوری کرد:
شواهد حسابرسی ومدارک موید
از میان ویژگیهایی که در رشته های متفاوت باهم فرق دارند می توان موارد ذیل را نام برد:
قضایا و شواهد در حسابرسی
حسابرسی به طور کلی از دو عملکرد تشکیل می شود
سندیت یا مرجعیت 
ویژگی مدارک موید
قضاوت در مورد مدارک موید در حسابرسی 
ارزیابی کنترل های داخلی
سایر گزارش های حسابرسی
شواهد حسابرسی کافي و مناسب
روشهاي کسب شواهد حسابرسي
پرس‌وجو
روشهاي تحليلي


تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم شنوایی شناسی

پاورپوینت مفاهیم شنوایی شناسی

پاورپوینت مفاهیم شنوایی شناسی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم شنوایی شناسی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 24 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم شنوایی شناسی
تعریف
ارزش ها و باورها
تاریخچه
شنوایی شناسی درایران
مقاطع تحصیلی
رشته های مشابه
حیطه های اصلی
توانمندی ها و ویژگی های لازم
وظایف و فعالیت های شنوایی شناس
موقعیت شغلی در ایران
درس های این رشته در طول تحصیل


تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم سازمان و مدیریت

پاورپوینت مفاهیم سازمان و مدیریت

پاورپوینت مفاهیم سازمان و مدیریت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم سازمان و مدیریت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 239 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم سازمان و مدیریت
هدف
مدیریت و برنامه ریزی
مسئوليت
برنامه ريزي
نظريه يx
پيش بيني فروش
مزيت نمودار گانت
ضعف نمودار گانت
مدیریت و انگیزش
ارتباطات
نظارت و کنترل
خلاقیت

تصویر محیط برنامه
پاوروینت مفاهیم رهبری

پاوروینت مفاهیم رهبری

پاوروینت مفاهیم رهبری

اين فايل حاوي مطالعه پاوروینت مفاهیم رهبری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 14 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم رهبری
فرآیند اجرائی TQM
نقش مدیر ارشد
وظایف شورای کیفیت
ارزشهای بنیادی
بیانیه های کیفیت
بیانیه خط مشی کیفیت
برنامه ریزی استراتژیک
گامهای برنامه ریزی استراتژیک
ویژگیهای رهبران سازمان

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم روانشناسی تفاوت های فردی

پاورپوینت مفاهیم روانشناسی تفاوت های فردی

پاورپوینت مفاهیم روانشناسی تفاوت های فردی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم روانشناسی تفاوت های فردی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 42 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم روانشناسی تفاوت های فردی
ضریب همبستگی چیست ؟
ژن ها چیکار می کنند تو بدن ؟
ضریب همبستگی فرد با خودش یعنی چه ؟

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم خانواده

پاورپوینت مفاهیم خانواده

پاورپوینت مفاهیم خانواده

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم خانواده مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در64 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم خانواده
رفتار ویژه عینی (اهداف رفتاری)
تعریف خانواده:
وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی
برخی از مهمترین اهداف و کارکرد های خانواده از دیگاه اسلام
زوجین میانسال یا مسن :
خانواده با خط مشی دوم :
خانواده هسته‌ای
خانواده سه نسلی یا گسترده
خانواده از دیگاه اسلام
روابط اعضای خانواده 
راهکارهای تحکیم خانواده :
حقوق والدین و فرزندان برهمدیگر :
مفهوم ازدواج
اهداف و آثار ازدواج
ازدواج در اسلام
دوری از ازدواج
سن مناسب
سن ازدواج

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم حقوق معاهدات بین المللی

پاورپوینت مفاهیم حقوق معاهدات بین المللی

پاورپوینت  مفاهیم حقوق معاهدات بین المللی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت  مفاهیم حقوق معاهدات بین المللی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 26 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم حقوق معاهدات بین المللی
آثار متقابل معاهدات با سایر قواعد بین الملل
تنظیم برتری میان معاهدات با موضوع واحد
مفهوم تعارض معاهدات
برتری مطلق برخی معاهدات
مناسبات معاهدات متوالی با موضوع واحد
بینشهای نظری
حقوق و تعهدات متعاهدین
نقش زمان در بروز تعارض
تصریح معاهده به متابعت یا عدم مغایرت
راه حل های اصولی در صورت سکوت معاهده
معاهدات متوالی با تشابه طرفها
معاهدات متوالی بدون تشابه طرفها
مناسبات متقابل عهدنامه های حقوق معاهدات
اصلاح و تجدیدنظر در معاهدات
عناصر مشترک معاهدات دو جانبه و چند جانبه
اصلاح و تجدیدنظر با توافق صریح
اصلاح و تجدید نظر از طریق عرف یا توافق ضمنی
اصلاح و تجدیدنظر با پیدایش قاعده آمره جدید
تجدید نظر در حقوق یا تکالیف ثالث
وضعیت خاص معاهدات چندجانبه
آئین اصلاح و تجدید نظر در معاهده با انعقاد موافقتنامه باز
شرایط لازم الاجرا شدن و آثار اصلاح معاهدات
تجدیدنظر در معاهدات با توافق برخی از طرفهای آنها

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم حسابداري دارايي هاي نامشهود

پاورپوینت مفاهیم حسابداري دارايي هاي نامشهود

پاورپوینت مفاهیم حسابداري دارايي هاي نامشهود

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم حسابداري دارايي هاي نامشهود مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 25 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم حسابداري دارايي هاي نامشهود
هدف استاندارد
دامنه کاربرد
ويژگيهاي دارايي نامشهود
جريان منافع اقتصادي آتي و کنترل
اندازه گيري بهاي تمام شده دارايي نامشهود به گونه اي قابل اتکا
سرقفلي ايجاد شده در واحد تجاري
اندازه گيري دارايي نامشهود پس از شناخت اوليه
استهلاک
ارزش اسقاط
برکناري دائمي و واگذاري
افشا

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم حسابداری تعهدی ویژه مسئولین مالی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

پاورپوینت مفاهیم حسابداری تعهدی ویژه مسئولین مالی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

پاورپوینت مفاهیم حسابداری تعهدی ویژه مسئولین مالی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم حسابداری تعهدی ویژه مسئولین مالی دانشگاه علوم پزشکی کاشان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در24 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 فهرست
مفاهیم حسابداری تعهدی ویژه مسئولین مالی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دارایی های ثابت:
دارایی های ثابت مشهود:
اجزای بهای تمام شده داریی ثابت مشهود:
خرید مدت دار دارایی های ثابت:
مخارج بعدی دارایی های ثابت:
تفکیک زمین و ساختمان:
زمین:
ساختمان:
احداث ساختمان توسط واحد:
احداث ساختمان از طریق انعقاد پیمان:
ماشین آلات:
دارایی های نامشهود:
نمونه ای از دارایی های نامشهود:
اجزای بهای تمام شده:
سرقفلی ایجاد شده در واحد:


تصویر محیط برنامه


 


پاورپوینت مفاهیم حرکت شناسی زانو

پاورپوینت مفاهیم حرکت شناسی زانو

پاورپوینت مفاهیم حرکت شناسی زانو

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم حرکت شناسی زانو مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 49 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم حرکت شناسی زانو
مفصل زانو
استخوان ها
مفاصل
حرکات
عضلات
عضلات چهارسر
عضله ی راست رانی
عضله ی پهن داخلی
عضلات همسترینگ
عضله ی دوسر رانی
عضله ی رکبی
چرخش خارجی زانو
منابعمفاهیم حرکت شناسی زانو
مفصل زانو
استخوان ها
مفاصل
حرکات
عضلات
عضلات چهارسر
عضله ی راست رانی
عضله ی پهن داخلی
عضلات همسترینگ
عضله ی دوسر رانی
عضله ی رکبی
چرخش خارجی زانو
منابع

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم تکانه زاویه ای

پاورپوینت مفاهیم تکانه زاویه ای

پاورپوینت مفاهیم تکانه زاویه ای

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم تکانه زاویه ای مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 38 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم تکانه زاویه ای
ویژه مقادیر و عناصر ماتریسی
شکل صریح عملگر های تکانه زاویه ای
اندازه حرکت زاویه ای
اسپین
چرخش های محدود
چرخش به اندازه
جمع تکانه زاویه ای
حرکت چرخشی یک جسم صلب

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم تزریق گاز در مخازن

پاورپوینت مفاهیم تزریق گاز در مخازن

پاورپوینت مفاهیم تزریق گاز در مخازن

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم تزریق گاز در مخازن مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 15 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم تزریق گاز در مخازن
مقدمه
انواع تزریق گاز در مخازن
اهمیت تزریق گاز
نکات قابل توجه در امر تزریق گاز
عوامل موثر بر راندمان تزریق گاز
ایستگاه تزریق گاز مارون

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم تجاری سازی تحقیقات در بیوتکنولوژی

پاورپوینت مفاهیم تجاری سازی تحقیقات در بیوتکنولوژی

پاورپوینت مفاهیم تجاری سازی تحقیقات در بیوتکنولوژی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم تجاری سازی تحقیقات در بیوتکنولوژی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 19 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم تجاری سازی تحقیقات در بیوتکنولوژی
زيست فناوری در ايران
2- تجاری سازی
3- حقوق مالکيت فکری
4- چالشهای فراروی تجاری سازی
5-عوامل موثر در تجاری سازی
6- مقايسه مدلهای تجاری سازی
7-مراحل تجاری سازی


تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم پیام آب

پاورپوینت مفاهیم پیام آب

پاورپوینت مفاهیم پیام آب

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم پیام آب مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 23 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم پیام آب
بلور آب.
رودخانه هوربتسو،
هوكايدو.
رودخانه شيمانتو،
كوچي.
كوهستان كوك گلاسير،
نيوزيلند.
آلودگي.
رودخانه يودو،
اوزاكا.
بلور آبي كه در معرض موسيقي
مي‌دانيد آب در ساختار بدن موجودات چه نقشي دارد؟

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم پایه اقتصاد

پاورپوینت مفاهیم پایه اقتصاد

پاورپوینت مفاهیم پایه اقتصاد

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم پایه اقتصاد مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 21 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم پایه اقتصاد
بهینگی پارتو
نمودار بهینگی پارتو برای تعادل در بازار
نرخ حدی جایگزین
خارج شدن بازار از حالت رقابتی آزاد
تابع تولید نوعی
انواع بازار
بازار لحظه ای

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم بیوریتم

پاورپوینت مفاهیم بیوریتم

پاورپوینت مفاهیم بیوریتم

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم بیوریتم مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 31 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم بیوریتم
مقدمه
تعريف بيوريتم
تاريخچه بيوريتم
روش كامپيوتري
سيكل ها يا منحني هاي بيوريتم
سیکل جسمی
روزبحراني
ویژگیهای بیوریتم
سيكلهاي ثانويه
دانايي، تخصص و احساسات شوق
بهره وری در محیط های كاری و تولیدی :
رهنمودی برای مدیران
فهرست منابع و مآخذ

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم بهداشت و حفاظت کار

پاورپوینت مفاهیم بهداشت و حفاظت کار

پاورپوینت مفاهیم بهداشت و حفاظت کار

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم بهداشت و حفاظت کار مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 40 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم بهداشت و حفاظت کار
تعریف حادثه ی ناشی از کار
انواع حادثه
ضرورت اتخاذ نگرش نظام مند در بررسی علل حادثه
آنتروپی
هم افزایی
نظریه های مرتبط با حادثه
نظریه ی مسامحه
نظریه ی درخت حادثه
مدلهای مرتبط با حوادث
غرامت درمان

تصویر محیط برنامه

پاورپوینت مفاهیم بازاریابی ورزشی

پاورپوینت مفاهیم بازاریابی ورزشی

پاورپوینت مفاهیم بازاریابی ورزشی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم بازاریابی ورزشی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در27 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم بازاریابی ورزشی
بازاریابی ورزشی
شناخت بازارهای ورزشی
هر استراتژی بازار شامل دو بخش است :
اهمیت تقسیم بندی بازار ورزشی
استراتژی های مختلف انتخاب مشتریان یا بازارهای ورزشی
عوامل موثر در انتخاب استراتژی های ورزشی
روش های تقسیم بازار ورزشی
تقسیم بندی بر اساس عوامل جغرافیایی
مشتریان و بازارهای ورزشی را می توان از نظر:
فنون کلیدی
قابلیتهای کامپیوتری
منابع

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم بازاریابی و مدیریت بازار

پاورپوینت مفاهیم بازاریابی و مدیریت بازار

پاورپوینت مفاهیم بازاریابی و مدیریت بازار

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم بازاریابی و مدیریت بازار مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 299 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم بازاریابی و مدیریت بازار
مفاهیم مدیریت بازار
انواع بازارو محیط بازاریابی
تقسیم بازار و تعیین بازار هدف
نیازها و رفتار خریداران
اندازه گیری کمی بازار و پیش بینی فروش
اهداف بازرگانی و سازمان بازاریابی
برنامه ریزی بازاریابی عمومی و بازاریابی بیمه مخصوص
نحوه تصمیم گیری در زمینه بازاریابی
تحقیقات بازاریابی
سیستم بازاریابی و انواع مدلهای بازاریابی
چگونگی ایجاد خلاقیت در مدیریت بازاریابی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم آینده اندیشی

پاورپوینت مفاهیم آینده اندیشی

پاورپوینت مفاهیم آینده اندیشی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم آینده اندیشی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 57اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم آینده اندیشی
آغاز مطالعات
دلفی چیست
مهم‌ترین ویژگی‌ها
مرور مبانی
شكل گيري پارادايم جديد
برخورد با آینده: پارادايم اول- پیش‌بینی
روندها
تصويرها و اقدام‌ها
آینده‌نگاری
5cكاركردهاي آينده نگاري
معرفی تعدادی از روشها
سناریوها
برنامه‌ریزی بر پایه فرض
شناخت و طبقه‌بندی انواع فرضها
ره‌نگار تکنولوژی
تحليل اثرات متقاطع
معیارهای انتخاب روش در یک برنامه آینده‌نگاری
برنامه‌ریزی پابرجا
مراجع

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم آمایش سرزمین

پاورپوینت مفاهیم آمایش سرزمین

پاورپوینت مفاهیم آمایش سرزمین

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم آمایش سرزمین مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 22 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم آمایش سرزمین
سزمین یا منطقه برنامه ریزی
توسعه‌ انساني‌ و آمايش‌ سرزمين‌
بررسی تحولات دانشگاه به عنوان نمونه ای از آمایش سرزمین
تاثیر تاریخی دانشگاه بر فرهنگ ملی
تحقیق وایجاد دانش جدید
تاثیر تحقیقات بر فرهنگ
ارائه خدمات عمومی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم امن‌سازی شبکه‌های سازمانی

پاورپوینت مفاهیم امن‌سازی شبکه‌های سازمانی

پاورپوینت مفاهیم امن‌سازی شبکه‌های سازمانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم امن‌سازی شبکه‌های سازمانی  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 87 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم امن‌سازی شبکه‌های سازمانی
سرويسهاي اساسي
شبكه اختصاصي مجازي (VPN)
امضاء ديجيتالي
تعريف
نقش فايروال
ويژگيهاي فايروال
انواع فايروالها
معماري فايروال
Firewalk
معرفي چند محصول

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم الگوریتم و فلوچارت

پاورپوینت مفاهیم الگوریتم و فلوچارت

پاورپوینت مفاهیم الگوریتم و فلوچارت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم الگوریتم و فلوچارت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 25 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم الگوریتم و فلوچارت
تعریف الگوریتم
مراحل تهیه الگوریتم
فلوچارت
الگوریتم های حلقوی


تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم اکتساب تکنولوژی

پاورپوینت مفاهیم اکتساب تکنولوژی

پاورپوینت مفاهیم اکتساب تکنولوژی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم اکتساب تکنولوژی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 45 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم اکتساب تکنولوژی
اتحاد
انواع اتحاد
عوامل موثر بر انتخاب روش دستيابي به تكنولوژي

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم اقتصاد مهندسی

پاورپوینت مفاهیم اقتصاد مهندسی

پاورپوینت مفاهیم اقتصاد مهندسی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم اقتصاد مهندسی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 17 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم اقتصاد مهندسی
اقتصاد مهندسی
مروري بر مباحث ارزيابي طرح ها و وجوه مختلف ارزيابي يک طرح
وجوه ارزيابي يک طرح
شاخص هاي مطرح در بررسي مالي

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مفاهیم استراتژی

پاورپوینت مفاهیم استراتژی

پاورپوینت مفاهیم استراتژی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم استراتژی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 234 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم استراتژی
فصل اول: مديريت استراتژيك
فصل دوم: مكتب طراحي
تدوين استراتژي به عنوان يك فرايند مفهوم سازي
فصل سوم: مكتب بر نامه ريزي
تدوين استراتژي به عنوان يك فرايند رسمي
فصل چهارم: مكتب موقعيت يابي
تدويت استراتژي به عنوان يك فرايند تحليلي
فصل پنجم: مكتب كارآفريني
تدوين استراتژي به عنوان يك فرايند رويايي
فصل ششم : مكتب شناختي
تدوين استراتژي به عنوان يك فرايند ذهني


تصویر محیط برنامه


 


پاورپوینت مفاهیم اخلاق

پاورپوینت مفاهیم اخلاق

پاورپوینت مفاهیم اخلاق

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم اخلاق مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 84 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم اخلاق
انسان، خواهان موفقیت است
تعریف اخلاق
اهمیت و ضرورت بحث های اخلاقی
مفهوم اخلاق اداری
حرفه هم تعريف خاصي دارد.
اهميت اخلاق حرفه‌ اي در سازمان

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم احکام در سنین دوران دبستان

پاورپوینت مفاهیم احکام در سنین دوران دبستان

پاورپوینت مفاهیم احکام در سنین دوران دبستان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم احکام در سنین دوران دبستان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 29 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم احکام در سنین دوران دبستان
مقدّمه
يادگيري احكام
اصول دين
فروع دين
احكام سلام كردن
احــكام قــرآن
احكام صدقه
مطهرات
شرايط لباس نماز گزار
وضو
ترتيب وضو
چيزهايي كه بايد براي آنها وضو گرفت
احكام وضوي جبيره
احكام تيمّم
چيزهايي كه تيمّم بر آن صحيح است:
در 7مورد به جاي وضـو وغسل بايد تيمّم كرد :
انواع غسل
اذان
نماز هاي واجب
نمازهاي واجب يوميّه
منابع

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم اتوماتای سلولی

پاورپوینت مفاهیم اتوماتای سلولی

پاورپوینت مفاهیم اتوماتای سلولی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم اتوماتای سلولی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 27 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم اتوماتای سلولی
اتوماتای سلولی
ساختار CA بر چهار بخش اساسی مبتنی است:
شبکه سلولی
برهم‌کنش ستارگان
کاربرد اوتوماتای سلولی در هنر
کاربرد اوتوماتای سلولی در طبیعت
گسترش آتش

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مفاهیم پولشویی و جرایم الکترونیکی

پاورپوینت مفاهیم پولشویی و جرایم الکترونیکی

پاورپوینت مفاهیم پولشویی و جرایم الکترونیکی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مفاهیم  پولشویی و جرایم الکترونیکی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 40 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مفاهیم پولشویی و جرایم الکترونیکی
تجارت الكترونيكي
روش‌هاي پرداخت الكترونيكي
سير تكامل پول به چند گروه عمده تقسيم مي‌شود:
نقش‌ها و وظايف پول الكترونيكي عبارتست از:
پول الكترونيكي را به دو دسته تقسيم مي‌كنند:چ
مسائل حقوقي انتشار و استفاده از پول الكترونيكي
رخنه‌هاي امنيتي را مي‌توان به سه دسته‌ي اصلي تقسيم كرد:
مراحل پولشويي الكترونيكي عبارتند از
پولشويي به طور سنتي در سه مرحله محقق مي‌شود
نتيجه گيری و پيشنهادات


تصویر محیط برنامهپاورپوینت معيارهائي براي انتخاب يك روش معماري سازماني

پاورپوینت معيارهائي براي انتخاب يك روش معماري سازماني

پاورپوینت معيارهائي براي انتخاب يك روش معماري سازماني

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معيارهائي براي انتخاب يك روش معماري سازماني مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 34 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
معيارهائي براي انتخاب يك روش معماري سازماني
تعريف مسئله
مفاهيم معماري سازماني
ديدگاه كل‌نگر
برخي از تعاريف مشهور معماري سازماني
عوامل حياتي موفقيت براي معماري‌هاي سازماني
ويژگي‌هاي نگرش معماري سازماني
فازها و مراحل اصلي
برنامه ريزي راهبردي فناوري اطلاعات
برنامه ريزي معماري سازماني
اجراي معماري سازماني
مراحل مختلف برنامه ريزي معماري سازماني
چهار روش معروف معماري سازماني
چارچوب‌ زکمن
نكاتي در مورد ماتريس زكمن
5 دليل ماتریس زکمن برای توسعه معماری
مدل توگاف
معماري سازماني فدرال (FEA)
فرآيند معماري سازماني فدرال
مدل گارتنر
ارائه معيارها
روش پيشنهادي اين تحقيق در انتخاب روشها
فوايد از اجراي موفقيت آميز يك معماري سازماني

تصویر محیط برنامهپاورپوینت معیارهای کنترل عفونت بیمارستان

پاورپوینت معیارهای کنترل عفونت بیمارستان

پاورپوینت معیارهای کنترل عفونت بیمارستان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معیارهای کنترل عفونت بیمارستان  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 14 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
معیارهای کنترل عفونت بیمارستان
ساختاري
فرايندي
برايندی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت معیارهای پذیرش مجله درISI

پاورپوینت معیارهای پذیرش مجله درISI

پاورپوینت معیارهای پذیرش مجله درISI

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معیارهای پذیرش مجله درISI  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 22 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
معیارهای پذیرش مجله درISI
مقدمه
ارزيابی مجلات
چگونه مجلات را به آی اس آی پيشنهاد دهيم
وضعيت مجلات علمی ـ تخصصی ايران
مجلات انگليسی زبان ايران
نتيجه گيری

تصویر محیط برنامهپاورپوینت معیار رضایت مشتری

پاورپوینت معیار رضایت مشتری

پاورپوینت معیار رضایت مشتری

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معیار رضایت مشتری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 13 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
معیار رضایت مشتری
رضایت مشتری
مدل تبول
مشتری کیست؟
درک مشتریان از مفهوم کیفیت
بازخور
بکارگیری اعتراضات و شکایات مشتریان
کیفیت در خدمات
مهمترین نیازهای مشتریان پس از خرید
مدل کانو
نکات حاشیه ای و در عین حال مهم در کسب رضایت مشتریان

تصویر محیط برنامهپاورپوینت معناشناسی و اخلاق کاربردی

پاورپوینت معناشناسی و اخلاق کاربردی

پاورپوینت معناشناسی و اخلاق کاربردی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معناشناسی و اخلاق کاربردی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 13 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
معناشناسی و اخلاق کاربردی
راجع به معناشناسي و جايگاه اخلاق كاربردي

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت معماري نرم‌افزار

پاورپوینت معماري نرم‌افزار

پاورپوینت معماري نرم‌افزار

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معماري نرم‌افزار مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 23 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
معماري نرم‌افزار
مقدمه
مثالي از عدم معماري
تعريف معماري
عوامل موثر بر استفاده از معماري
خصوصيات معمار

تصویر محیط برنامهپاورپوینت معماری مدرسه جهانگیرخان

پاورپوینت معماری مدرسه جهانگیرخان

پاورپوینت معماری مدرسه جهانگیرخان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معماری مدرسه جهانگیرخان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 24 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
معماری مدرسه جهانگیرخان
تاریخچه:
نمای بیرونی حجره ها
طبیعت همیشه درمدارس علمیه جایگاه ویژه ای داشته ودارد.
یکی ازورودی های منتهی به پشت بام.
پله های منتهی به طبقه دوم

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت معماری سیستم های بزرگ

پاورپوینت معماری سیستم های بزرگ

پاورپوینت معماری سیستم های بزرگ

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معماری سیستم های بزرگ مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 34 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
معماری سیستم های بزرگ
طراحی زیرسیستم
واژگان
مدل کردن زیرسیستم ها، واسط ها و لایه ها
نگاشتن زیرسیستم ها و لایه ها به پیاده سازی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت معماری سبک نئوکلاسیک

پاورپوینت معماری سبک نئوکلاسیک

پاورپوینت معماری سبک نئوکلاسیک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معماری سبک نئوکلاسیک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 23 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
معماری سبک نئوکلاسیک
معماري نئوكلاسيك


تصویر محیط برنامهپاورپوینت معماری پایگاه داده تحلیلی

پاورپوینت معماری پایگاه داده تحلیلی

پاورپوینت معماری پایگاه داده تحلیلی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معماری پایگاه داده تحلیلی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 48 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
معماری پایگاه داده تحلیلی
ساختار کلی پايگاه داده تحليلی
پايگاه داده تحليلی مخزني از اطلاعات جمع آوري شده از منابع مختلف مي باشد كه به صورت يک شماي يكپارچه ذخيره مي شود.
پايگاه داده تحليلی شامل مراحل زير مي باشد :
پاکسازي داده ها
انتقال داده ها
جمع آوري داده ها
کاهش داده ها

تصویر محیط برنامه


پاورپوینت معرفي هوش مصنوعي

پاورپوینت معرفي هوش مصنوعي

پاورپوینت معرفي هوش مصنوعي

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معرفي هوش مصنوعي مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 46 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
معرفي هوش مصنوعي
تاريخچه هوش مصنوعي
دوره اول
دوره دوم
تعريف هوش مصنوعي
معرفي شاخه هاي هوش مصنوعي و مثال ها

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت معرفی ویروس تروجان

پاورپوینت معرفی ویروس تروجان

پاورپوینت معرفی ویروس تروجان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معرفی ویروس تروجان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 53 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
معرفی ویروس تروجان
ویروس چیست
خالق اولین ویروس
کار ویروس ها

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت معرفی و تاریخچه شرکت هپکو

پاورپوینت معرفی و تاریخچه شرکت هپکو

پاورپوینت معرفی و تاریخچه شرکت هپکو

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معرفی و تاریخچه شرکت هپکو مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 59 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
معرفی و تاریخچه شرکت هپکو
معرفی تواناییها،امکانات،تجهیزات و تأ سیساتشرکت هپکو اراک
فرآیند تحقق محصول
تهیه اسناد و اطلاعات
فنی محصولات
مراحل تأمین قطعات ساخت داخل
مراحل تأمین قطعات توسط
مهندسی و قطعات
پشتیبانی از محصول
برخی پروژه های انجام شده

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت معرفی نرم افزار OPEN GL

پاورپوینت معرفی نرم افزار OPEN GL

پاورپوینت معرفی نرم افزار OPEN GL

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معرفی نرم افزار OPEN GL مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 38 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
معرفی نرم افزار OPEN GL
مقدمه
تاریخچه
معرفی
DirectX
ویژگی های OpenGL
نکات
محتویات GL
تعریف توابع در GL
نحوه ی استفاده از GL
نتیجه گیری
منابع
سپاسگزاری
پاسخ به سوالات


تصویر محیط برنامه


 


پاورپوینت معرفی گیاه رازک

پاورپوینت معرفی گیاه رازک

پاورپوینت معرفی گیاه رازک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معرفی گیاه رازک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 18 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
معرفی گیاه رازک
مقدمه
گیاه شناسی
مواد مؤثره
ارقام
در هنگام کاشت به مراحل زیر باید توجه کرد
مواد غذایی مورد نیاز
برداشت محصول
ماءالشعیر
خواص ماءالشعیر

تصویر محیط برنامه


پاورپوینت معرفی کود کیمیایی

پاورپوینت معرفی کود کیمیایی

پاورپوینت معرفی کود کیمیایی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معرفی کود کیمیایی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 21 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
معرفی کود کیمیایی
نیازمندی های عناصر غذائی
نایتروجن ((Nعلائم کمبود نایتروجن (N)
فاسفورس
پوتاشیم
توصیه در خصوص عنصر غذائی کم مصرف
اهداف کود کیمیای
احتمال مرض طاعون
جمع آوری نمونه خاک
بمنظور چی آزمایش شود
علائم کمبود مواد غذائی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت معرفی کشور ایتالیا

پاورپوینت معرفی کشور ایتالیا

پاورپوینت معرفی کشور ایتالیا

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معرفی کشور ایتالیا مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 84 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
معرفی کشور ایتالیا
معرفي
جغرافیا
كشورهاي همسايه
آب و هوا
تاریخ
جنگ اول جهانی
ایتالیا میان دو جنگ
گروه‌های قومی و نژادی و مذاهب
سياست فرهنگي ايتاليا
دستورالعمل هاي كلي سياست فرهنگي
نهادهاي دولتي و نيمه دولتي
تأمين بودجه فعاليتهاي فرهنگي
قوانين فرهنگي
ميراث فرهنگي
هنرهاي نمايشي
صنايع فرهنگي
صنعت نشر و چاپ
حقوق مؤلفين
مشاركت در حيات فرهنگي
روابط بين المللي فرهنگي
حکومت
احزاب عمده سیاسی عبارتند از
اقتصاد
مهمترين شهرها

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت معرفی شرکت ebay

پاورپوینت معرفی شرکت ebay

پاورپوینت معرفی شرکت ebay

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معرفی شرکت ebay مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 14 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
معرفی شرکت ebay
معرفي
تجارت الكترونيك
شرکت eBay - تاریخچه
انواع سرویس‌ها در eBay
حراجی الکترونیکی
روش برگزاری حراجی در eBay
سيستم نظرات و راهنمائي ها
روش و مکانیزم نظر دادن در مورد یک معامله
شرکت‌های زیر مجموعهٔ eBay

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت معرفی شاخص های علم سنجی

پاورپوینت معرفی شاخص های علم سنجی

پاورپوینت معرفی شاخص های علم سنجی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معرفی شاخص های علم سنجی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 37 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
معرفی شاخص های علم سنجی
علم سنجی چیست
معرفی شاخص های علم سنجی
شاخص های سنتی
شاخص های جدید
شاخص های خاص و بومی
آسیب شناسی علم سنجی و شاخص های آن

تصویر محیط برنامه


پاورپوینت معرفی سایت الکسا

پاورپوینت معرفی سایت الکسا

پاورپوینت معرفی سایت الکسا

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معرفی سایت الکسا مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 15 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
معرفی سایت الکسا
گردآوری اطلاعات کاربردی وب
آمار سایت
ارائه اطلاعات بر روی آرشیو اینترنتی
چند راه برای افزایش رتبه در Alexa
نتیحه گیری:

تصویر محیط برنامهپاورپوینت معرفی توتال استيشن های سری TPS400

پاورپوینت معرفی توتال استيشن های سری TPS400

پاورپوینت معرفی توتال استيشن های سری TPS400

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معرفی توتال استيشن های سری TPS400 مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 26 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
معرفی توتال استيشن های سری TPS400
ويژگيهاي سري TPS400
ويژگيهاي سخت افزاري
ويژگيهاي نرم افزاري
نرم افزار تخليه اطلاعات Survey Office
لوازم جانبي

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت معرفی تکنیک FMEA و اهداف آن

پاورپوینت معرفی تکنیک FMEA و اهداف آن

پاورپوینت معرفی تکنیک FMEA و اهداف آن

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معرفی تکنیک FMEA و اهداف آن مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 23 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
معرفی تکنیک FMEA و اهداف آن
تعریف
هدف
کاربردFMEA
پاره ای از فواید اجرای FMEA عبارتند
انواعFMEA
نتیجه گیری
راهنمای رتبه بندی شدت
راهنمای انتخاب رتبه وقوع
راهنمای انتخاب رتبه تشخیص

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت معرفی بتن بدون قالب بندی

پاورپوینت معرفی بتن بدون قالب بندی

پاورپوینت معرفی بتن بدون قالب بندی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معرفی بتن بدون قالب بندی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در42 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
معرفی بتن بدون قالب بندی
شاتکریت
برای انجام یک کار تعمیراتی نیازمند
تاریخچه شاتکریت
موارد کاربرد
شاتکریت هم اکنون در جهان به دو صورت مورد استفاده قرار میگیرد
مزایای استفاده از روش WMS
مزایای زمانی
کاربرد WMS در تعمیرات سد ها
توسیه های مهم در تعمیرات سد در شاتکریت:

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت معرفی امضاء دیجیتال

پاورپوینت معرفی امضاء دیجیتال

پاورپوینت معرفی امضاء دیجیتال

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معرفی امضاء دیجیتال مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 17 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
معرفی امضاء دیجیتال
مقدمه
معرفی امضای دیجیتال
دلایل استفاده از امضای دیجیتال
فرق امضای دیجیتال با دستی
پیاده سازی یک امضای دیجیتالی
نتیجه گیری

تصویر محیط برنامهپاورپوینت معرفت شناسی

پاورپوینت معرفت شناسی

پاورپوینت معرفت شناسی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معرفت شناسی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 13 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
معرفت شناسی
معرفت شناسى و ارکان آن
اسباب کسب معرفت
موانع درک حقايق


تصویر محیط برنامهپاورپوینت معرفت دینی

پاورپوینت معرفت دینی

پاورپوینت معرفت دینی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معرفت دینی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 30 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
معرفت دینی
چند پرسش درباره معرفت دینی
اعتبار معرفت دینی
مفهوم شناسی
انواع علم و معرفت
اقسام علم حضوری
ارزش علم حضوری
مراتب علم حضوری
اقسام علم حصولی
ارزش علم حصولی
شک‌گرایی
انواع راه‌های معرفت و اعتبار آنها
ناسازگاری معرفت‌ها و راه حل آن
تعدد قرائت‌ها از دین
زمینه بحث در مغرب زمین
دوره‌های هرمنوتیک در مغرب زمین
دلایل نظریه تعدد قرائت‌ها از دین و بررسی آنها
انواع تأثیر پیش‌دانسته‌ها در فهم متن
ظاهر و باطن، معانی طولی برای یک متن
نهی از تفسیر به رأی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت معجزه های علمی قرآن

پاورپوینت معجزه های علمی قرآن

پاورپوینت معجزه های علمی قرآن

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معجزه های علمی قرآن مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 20 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
معجزه های علمی قرآن
اعجاز علمی قرآن
(رفتن به صفحه ی 4)
اعجاز عددی قرآن
(رفتن به صفحه 10)

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت معارف اسلامی 2

پاورپوینت معارف اسلامی 2

پاورپوینت معارف اسلامی 2

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت معارف اسلامی 2 مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 52 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
2معارف اسلامی
نبوت
امامت
مرجعیت وولایت عالمان دین
چرادین؟
وجه اصلی نیاز انسان به دین
ضرورت نبوت ازمنظرکلامی
چرا دین؟
گفتاردوم : فواید دین
گفتارسوم : علم ودین
گفتارچهارم: وحی ومعجزه
گفتارپنجم : جاودانگی اسلام
گفتارششم : یگانگی راه اسلام
گفتاراول : مرجعیت عالمان دینی درعصر غیبت
گفتاردوم : نگاه تاریخی به ولایت عالمان
گفتارسوم : ولایت عالمان دینی ازمنظرعقل وشرع
گفتارچهارم: ولایت مطلقه
گفتارپنجم : ولایت وجمهوریت
گفتارششم : نکاتی درباره نظریه امامت شیعی
گفتارهفتم : امام غایب
گفتارهشتم : مهدویت

تصویر محیط برنامه

پاورپوینت مطالعه و یادگیری

پاورپوینت مطالعه و یادگیری

پاورپوینت مطالعه و یادگیری

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مطالعه و یادگیری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در42 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مطالعه و یادگیری
چرا مهارت ارائه مطلب و سخنرانی؟
یک ارائه تاثیرگذار...
سطوح تاثیرگذاری در یک ارائه خوب
شناخت موضوع و مخاطبان
ساختار ارائه
چارچوب کلی برای طراحی سناریوی یک ارائه
چه زمانی از اسلاید استفاده کنیم و چگونه؟
چگونه مخاطب را مشارکت دهیم ؟
مدیریت زمان ارائه
قبل از ارائه
منابع و مراجع

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مطالعه موفق در هشت گام

پاورپوینت مطالعه موفق در هشت گام

پاورپوینت مطالعه موفق در هشت گام

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مطالعه موفق در هشت گام مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 18 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مطالعه موفق در هشت گام
جدول ارزیابی مهارتهای مطالعه
روند های یادگیری
ساختار مطالعه
مرور
اضطراب و مطالعه
راههای كاهش اضطراب
شناخت استرس
تكنيك هايي را براي كاهش استرس
سبكها و عادات مطالعه

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مطالعه گیاهان دارویی

پاورپوینت مطالعه گیاهان دارویی

پاورپوینت مطالعه گیاهان دارویی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مطالعه گیاهان دارویی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 19 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مطالعه گیاهان دارویی
گیاه دارویی مریم گلی
گیاه دارویی سریش
گیاه دارویی جوشیر
گیاه دارویی چای كوهی
گیاه دارویی گل نسترن
گیاه دارویی ثعلب

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مطالعه فاز Inception

پاورپوینت مطالعه فاز Inception

پاورپوینت مطالعه فاز Inception

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مطالعه فاز Inception مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 14 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مطالعه فاز Inception
ویژگی های فاز Inception
اهداف
فعالیت های اساسی
مرحله مهم
معیارهای ارزیابی
خروجی ها
اساسی
انتخابی
نمونه ای از طرح تکرار فاز Inception
طرح تکرار نمونه
نتیجه

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مطالعه فاز Construction

پاورپوینت مطالعه فاز Construction

پاورپوینت مطالعه فاز Construction

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مطالعه فاز Construction مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 15 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مطالعه فاز Construction
ویژگی های فاز Construction
اهداف
فعالیت های اساسی
مرحله مهم
معیارهای ارزیابی
خروجی ها
اساسی
انتخابی
نمونه ای از طرح تکرار فاز
طرح تکرار نمونه
نتیجه

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مطالعه طبیعیات یا فیزیک

پاورپوینت مطالعه طبیعیات یا فیزیک

پاورپوینت مطالعه طبیعیات یا فیزیک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مطالعه طبیعیات یا فیزیک  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 28 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مطالعه طبیعیات یا فیزیک
ابن هیثم
ابوریحان بیرونی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مطالعه سازمان آنکتاد

پاورپوینت مطالعه سازمان آنکتاد

پاورپوینت مطالعه سازمان آنکتاد

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مطالعه سازمان آنکتاد مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 26 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مطالعه سازمان آنکتاد
اهداف آنکتاد
ساختار تشکیلاتی آنکتاد
ارتباط آنکتاد باسایر سازمان ها
آنکتاد و ایران
تعریف نقطه تجاری
اهداف و مزایای نقطه تجاری
چشم انداز نقطه تجاری ایران
خدمات نقطه تجاري ایران

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مطالعه رفتار و رفتار درمانی

پاورپوینت مطالعه رفتار و رفتار درمانی

پاورپوینت مطالعه رفتار و رفتار درمانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مطالعه رفتار و رفتار درمانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 22 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مطالعه رفتار و رفتار درمانی
تعاریف
خاستگاه نظری روش های تغییر رفتار ورفتار درمانی
تعریف تحلیل کاربردی رفتار
تغییر رفتار شناختی و رفتار درمانی شناختی
تعریف رفتار
ویژگی های رفتار
رفتار پاسخگر و رفتار کنشگر
تفاوت بین درمان گران نظریه روان پویایی و مدل رفتارگرایی
مشکلات رفتاری در تغییر رفتار و رفتار درمانی
زمینه های کاربردی تغییر رفتارو رفتار درمانی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مطالعه تخت جمشید

پاورپوینت مطالعه تخت جمشید

پاورپوینت مطالعه تخت جمشید

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مطالعه تخت جمشید مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 34 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مطالعه تخت جمشید
واژه پارسه، تخت جمشید و پرسپولیس
سنگ بنای نخستین
معماران و هنرمندان
آرامگاه‌های شاهنشاهان

تصویر محیط برنامه


پاورپویت مطالعه آیین نامه معاملات بورس

پاورپویت مطالعه آیین نامه معاملات بورس

پاورپویت مطالعه آیین نامه معاملات بورس

اين فايل حاوي مطالعه پاورپویت مطالعه آیین نامه معاملات بورس مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 45 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مطالعه آیین نامه معاملات بورس
تعاریف
ساعت و روزهای انجام معاملة انواع اوراق بهادار در بورس
معاملات بورس
حدود و شیوة عملیات کارگزاران
شرایط و چگونگی عرضة اولیة اوراق بهادار
معاملات بورس باید در شرایط رقابتی
نحوة تکمیل اسناد مربوط به معاملات
در مواقعى که اعلام خرید کارگزاران یا قطعیت معامله مورد تردید باشد
معاملات عمده براساس "دستورالعمل معاملات عمده" انجام می‌‌شود.
"بورس"
بازکردن و بستن نمادهای معاملاتی و صدور مجوز توقف نماد براساس ” دستورالعمل توقف نمادها" انجام خواهد شد.
درمورد انتقال سهام به مدیران و کارکنان
دستورالعمل‌های اجرایی این آیین‌نامه
با انجام برخی از معاملات درخارج ازوقت قانونی به شرح ذیل موافقت می نماید

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مطالعه اهداف عینی

پاورپوینت مطالعه اهداف عینی

پاورپوینت مطالعه اهداف عینی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مطالعه اهداف عینی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 60 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مطالعه اهداف عینی
چشم انداز
ماموريت
اهداف(كلان)
اهداف عيني
برنامه اجرائي
رويكرد اول
سلسله اهداف
چگونه به اهداف برسيم
درخت سلسله مراتب
درخت سلسله مراتبي اهداف
اولويت بندي اهداف عيني
وزن دهي معيار در مقابل معيار
اولويت بندي با بكارگيري وزن

تصویر محیط برنامه

پاورپوینت مطالعه اندازه های نظام سلامت

پاورپوینت مطالعه اندازه های نظام سلامت

پاورپوینت مطالعه اندازه های نظام سلامت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مطالعه اندازه های نظام سلامت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 18 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مطالعه اندازه های نظام سلامت
تقسيم بندي شاخصها يا اندازه ها از نظر ساختاري:
اندازه هاي ارتباط بين عامل خطر و بيماري يا پيامد:
خطر نسبي
نسبت بروز Rate Ratio: فرمول كلي
نسبت برتري يا شانس Odds Ratio: فرمول كلي
خصوصيات كلي اندازه هاي نسبي:

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مطالعه استراتژی شرکت ایسر

پاورپوینت مطالعه استراتژی شرکت ایسر

پاورپوینت مطالعه استراتژی شرکت ایسر

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مطالعه استراتژی شرکت ایسر مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 30 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مطالعه استراتژی شرکت ایسر
آنچه در این مقاله می خوانیم
مقدمه
مدل های استراتژیک شرکتهای IT :
مدل های استراتژیک شرکتهای IT :
چشم انداز اقتصاد جهان و آسیا
پنج قانون مدیریت تحول
رشد شرکت ایسر
مالکیت محلی – انگیزش
استراتژی کسب و کار ایسر – وضعیت فعلی
استراتژی خرده فروشی و سازماندهی مجدد
شراکت و برون سپاری
نتیجه گیری

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مطالعات منطقه اسکاندیناوی

پاورپوینت مطالعات منطقه اسکاندیناوی

پاورپوینت مطالعات منطقه اسکاندیناوی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مطالعات منطقه اسکاندیناوی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 24 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مطالعات منطقه اسکاندیناوی
اسکاندیناوی
اسکاندیناوی از چه کشورهایی تشکیل شده است
نروژ
سوئد
تاریخ و سیاست سوئد
شرکت اسکانیا
پادشاهی دانمارک
جمهوری فنلاند
ماشین آلات، مواد شیمیا ئی، فلزات، الوار، تخته وکاغذاز مهم‌ترین صادرات فنلاند می‌باشند.

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مطالعات اپیدمیولوژیک

پاورپوینت مطالعات اپیدمیولوژیک

پاورپوینت مطالعات اپیدمیولوژیک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مطالعات اپیدمیولوژیک  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 11 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مطالعات اپیدمیولوژیک
انواع مطالعات اپیدمیولوژیک
مطالعات مشاهده ای
جمع آوری و تحلیل اطلاعات
انواع مطالعات توصیفی 
انواع مطالعات تحلیلی
انواع مطالعات همگروهی
انواع مطالعات اپیدمیولوژیک
مزایای مطالعات مقطعی
معایب مطالعات مقطعی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مضرات مصرف سیگار

پاورپوینت مضرات مصرف سیگار

پاورپوینت مضرات مصرف سیگار

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مضرات مصرف سیگار مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 24 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مضرات مصرف سیگار
از دست دادن موها
آب مرواريد
چين و چروك
ضايعات شنوايي
سرطان پوست
فساد دندانها
پوكي استخوان
بيماريهاي قلبي
زخم معده
تغيير رنگ انگشتان
سرطان رحم و سقط جنين
سرطان
چند توصيه براي سيگار نكشيدن

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مشکلات نظام اداری کشورهای جهان سوم

پاورپوینت مشکلات نظام اداری کشورهای جهان سوم

پاورپوینت مشکلات نظام اداری کشورهای جهان سوم

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مشکلات نظام اداری کشورهای جهان سوم مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 14 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مشکلات نظام اداری کشورهای جهان سوم
تقسیم بندی
مشکلات و تنگناهای نظام اداری جهان سوم
تقلیدی بودن ساختارهای سازمانی ، تشکیلاتی و مدیریت
2.بازدهی کم و نامؤثر بودن نظام اداری:
3.جایگزینی هدفهای فردی به جای اهداف عمومی
4.نظام ناشایستگی در مدیریت نیروی انسانی
5.فساد اداری
6.فرهنگ سخنگویی بجای عمل
7.مهار گسیختگی بوروکراسیها
8.تشکلهای غیر رسمی در سازمان
9.روحیه تقدیر گرایی
کمکاری و عدم احساس مسئولیت کارکنان
11.پاپوش سازی برای جلوگیری از پیش رفت
12.ارتباط مسائل بیرونی به درون سازمان

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مشتریان الکترونیکی

پاورپوینت مشتریان الکترونیکی

پاورپوینت مشتریان الکترونیکی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مشتریان الکترونیکی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در53 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مشتریان الکترونیکی
معرفی مشتریان الکترونیکی
انگیزه ها
انتظارات
تردیدها وترس ها
فرآیند خرید online
پردازش اطلاعات به صورت online
بر قراری روابط و ایجاد حس وفاداری به طور online
انجمن ها (جوامع و شبکه های اجتماعی)
پروفایل های مشتریان
بررسی و تحقیق درباره مشتریان online
مشتریان آینده و دنیاهای مجازی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مشتری مداری

پاورپوینت مشتری مداری

پاورپوینت مشتری مداری

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مشتری مداری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 45 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مشتری مداری
شعار شرکتهای مشتری نواز:
خصوصیات شرکتهای مشتری نواز
انتظارات مشترکین از شرکتهای آب و فاضلاب :
مديريت درآمد و امور مشترکین عهدار سه وظيفه زير می باشد
دیدگاه شرکت و مشترکین
امور مشترکین و ثروت آفرینی
دلايل لزوم جلب رضايت مشتری از بعد اقتصادی
راهکارهای نتیجه بخش برای وصول هرچه بهتر درآمدها
رفتار مناسب
سادگی و سهولت
انعطاف پذیری
عوامل موثر بر رضایت مشترکین کاربری های مختلف آب :
پیشنهاد ارائه شده به شرکتهای آب و فاضلاب شهری :MBOدر ارتباط با روش
اثرات تعویض کنتورهای آب

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مشاوره در ایدز

پاورپوینت مشاوره در ایدز

پاورپوینت مشاوره در ایدز

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مشاوره در ایدز مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 22 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مشاوره در ایدز
اصول مشاوره
يك مشاوره صحيح به مراجع كمك مي كند تا
مشاوره صحيح
اجزاي يك مشاوره صحيح
یک مشاوره موثرمبتنی است بر
مهارت های اصلی مشاوره
خودآگاهي
مشاوره پیش از آزمایش
اهداف
خطوط کلی مشاوره پیش از آزمایش
مشاوره پس از آزمايش
هدف
مراحل مشاوره پس از آزمایش
مشاوره پس از نتيجه منفی
مشاوره پس از نتيجه مثبت
اعلام نتیجه آزمایش فرد به دیگران

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مشارکت کارکنان در سازمان

پاورپوینت مشارکت کارکنان در سازمان

پاورپوینت مشارکت کارکنان در سازمان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مشارکت کارکنان در سازمان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 13 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مشارکت کارکنان در سازمان
انگیزش
هرم نیازهای مزلو
توانمندسازی
تشکیل تیم
فرآیند تشکیل و دوام تیم
ارزیابی عملکرد
قدردانی و اعطای پاداش
فواید حاصل از مشارکت کارکنان

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مسئله یارانه ای بودن شیر

پاورپوینت مسئله یارانه ای بودن شیر

پاورپوینت مسئله یارانه ای بودن شیر

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مسئله یارانه ای بودن شیر مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 43 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مسئله یارانه ای بودن شیر
مقدمه و آمارهای مربوط به شیر در ایران و کشورهای مختلف
ویژگي‌های مسائل (مدیریتی) سازگار با ‌ پویایی‌های سیستم
تئوری محدودیت ها(TOC)
فرآیند تفکر تئوری محدودیت ها
تئوری محدودیت ها از دیدگاه پویایی شناسی سیستم
متدولوژی پویایی های سیستمی
درک و شناخت مسئله(دیدگاه موافقان و مخالفان یارامه به شیر)
رویکرد سه ابر
فرضیه دینامیکی
نمودار حلقه علی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مسیحیت بعد از حضرت عیسی

پاورپوینت مسیحیت بعد از حضرت عیسی

پاورپوینت مسیحیت بعد از حضرت عیسی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مسیحیت بعد از حضرت عیسی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 54 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مسیحیت بعد از حضرت عیسی
تحولات مذهبی عیسوی
عصر رسولان قیام
عید پنجاهه
کلیسای اورشلیم
مقاومت و جفا
غلبه قطعی و رسمیت دین عیسوی
اشتقاق کلیسا به شرقی و غربی
مبادی اصلی عمومی کلیسای شرقی
وضع کنونی
کلیسای کاتولیک رومی در قرون وسطی
تومانس آکویناس
عرفان در قرون وسطی
اصلاح پروتستانیزم
اصلاح مذهبی در اسکاتلند
کویکرها
کلیسای کاتولیک رومی از قرن شانزدهم
بعضی تحولات جدید
مذهب پروتستان در جهان جدید
نهضت اتحاد کلیساها
منابع

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مسجد و مدرسه سپهسالار

پاورپوینت مسجد و مدرسه سپهسالار

پاورپوینت مسجد و مدرسه سپهسالار

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مسجد و مدرسه سپهسالار مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 26 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مسجد و مدرسه سپهسالار
مطالعات تاريخي مسجد- مدرسه سپهسالار
خصوصيات و ويژگي هاي معماري
تزئينات
منابع و مآخذ

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مسجد شیخ لطف الله

پاورپوینت مسجد شیخ لطف الله

پاورپوینت مسجد شیخ لطف الله

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مسجد شیخ لطف الله مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 23 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مسجد شیخ لطف الله

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مستند سازی پروژه

پاورپوینت مستند سازی پروژه

پاورپوینت مستند سازی پروژه

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مستند سازی پروژه مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در28 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مستند سازی پروژه
مستند سازی چیست؟
مستند سازی شامل چیست؟
برخی از مزایای مستند سازی.
گام ها.
آموزش.


تصویر محیط برنامهپاورپوینت مسائل فقهی و قانونی پیوند اعضاء

پاورپوینت مسائل فقهی و قانونی پیوند اعضاء

پاورپوینت مسائل فقهی و قانونی پیوند اعضاء

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مسائل فقهی و قانونی پیوند اعضاء مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 31 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مسائل فقهی و قانونی پیوند اعضاء
جایگاه انسان در اسلام
تاریخچه
سئوالات مربوط به احکام پیوند اعضاء
سئوالات احکام حقوقی و جزایی و مربوط به دیات، قصاص و حدود در حرفه پزشکی
سیر قانونی پیوند اعضاء
برای تهیه قانون مدون و همه جانبه مسائل زیر نیاز به بررسی و پیگیری داشت

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مزداهیک ریاضیات در رنسانس

پاورپوینت مزداهیک ریاضیات در رنسانس

پاورپوینت مزداهیک ریاضیات در رنسانس

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مزداهیک ریاضیات در رنسانس مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 33 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مزداهیک ریاضیات در رنسانس
فیلپو برونل لسکی
پی یر دلا فرانجسکا – پروسپکتیو اپینجندی
گرهارد مرکاتور
راینرگما فرسیوس
گیورک فوئرباخ
- لوکا پاچولی
شیپیونه دل فرو
نیکولو تارتالیا
کاردانو
- رافائل بمبلی
- سیمون استه وین
- میکا اشتیفل
- فرانسوا وی یت
- دکارت
- فرما
- پاسکال
- نیوتن
لایب نیتس
20- برنوئیلی
اولر
لاگرانژ
لاپلاس
مونژ و فوریه
پونسله
کوشی
لوباچفسکی
- ژاکوبی
هامیلتون
- کایلی وسیلوستر
- بول
هرمیت
کومر و ددکیند
پوآنکاره
41- کانتور

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مزایای مدیریت استراتژیک

پاورپوینت مزایای مدیریت استراتژیک

پاورپوینت مزایای مدیریت استراتژیک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مزایای مدیریت استراتژیک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 17 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مزایای مدیریت استراتژیک
مدل جامع مديريت استراتژيك
مزاياي مديريت استراتژيك
چرا بعضي از شركت ها اقدام به برنامه ريزي استراتژيك نمي كنند
دام هايي كه بايد در برنامه ريزي استراتژيك از آنها اجتناب شود
اخلاق كسب و كار و برنامه ريزي استراتژيك
ماهيت رقابت جهاني
مزاياي عمليات بين المللي
ديدگاه جهاني

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مزایا و معایب مدیریت مشارکتی

پاورپوینت مزایا و معایب مدیریت مشارکتی

پاورپوینت مزایا و معایب مدیریت مشارکتی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مزایا و معایب مدیریت مشارکتی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 22 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مزایا و معایب مدیریت مشارکتی
مقدمه
مديريت مشاركتي
اهداف مديريت مشارکتي
ويژگي هاي مديريت مشارکتي
ويژگي هاي سازمان مشارکت جو
معايب كار تيمي
موانع اجرای نظام مشارکتي
نظام پيشنهاد ها
منابع

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مروری بر فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان

پاورپوینت مروری بر فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان

پاورپوینت مروری بر فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مروری بر فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 58 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مروری بر فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان
عملکرد چيست
ارزيابی عملکرد کارکنان
سؤالات اساسی در ارزشیابی
منابع ارزیابی
فواید ارزیابی عملکرد کارکنان
موارد استفاده معمول از ارزشیابی عملکرد
انحرافات در ارزشیابی عملکرد کارکنان
خطای هاله ای
معیارهای فرهنگی ارزیاب
تاثیر رفتارهای آخر سال کارکنان
چه کسانی باید ارزشیابی کنند
روشهای ارزشیابی
روشهای ارزشیابی عملکرد
روش مقیاسهای گرافیکی:
روش وقایع حساس
اجرایMBO دارای مراحل هشت گانه زیر است:
ارکان ارزیابی 360 درجه
چرا ارزیابی 360 درجه
چالش هاي پيش رو در نظام هاي ارزيابي عملكرد
ده توصیه برای ارزشیابی عملکرد کارکنان
منابع

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مروری بر خطبه عید غدیر

پاورپوینت مروری بر خطبه عید غدیر

پاورپوینت مروری بر خطبه عید غدیر

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مروری بر خطبه عید غدیر مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 36 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مروری بر خطبه عید غدیر

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مرور سريع UML

پاورپوینت مرور سريع UML

پاورپوینت مرور سريع UML

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مرور سريع UML مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 30 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مرور سريع UML
خلاصه دياگرام های UML
اجزای دياگرام های و دوره حيات آنها
... قراردادها
مديريت پيچيدگی
استراتژی های مديريت پيچيدگی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مرور آنتروپی در ترمودینامیک

پاورپوینت مرور آنتروپی در ترمودینامیک

پاورپوینت مرور آنتروپی در ترمودینامیک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مرور آنتروپی در ترمودینامیک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 43 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مرور آنتروپی در ترمودینامیک
نامساوی کلازیوس
کاربرد اصل دوم در مورد سیستم ایزوله( منفرد)
آنتروپی جهان
آنتروپی سیستم: بی نظمی وضعیتی
تغییر آنتروپی در یک مرحله برگشت ناپذیر
تغییرات آنتروپی مربوط به تغییرحالت جسم خالص
ویژگیهای آنتروپی
دیاگرام مولیر
تغییر آنتروپی برای یک ماده تراکم پذیر
آنتروپی به عنوان تابعی از دو متغیر دما و حجم
مقدار آنتروپی


تصویر محیط برنامهپاورپوینت مردم نگاری در جوامع پیچیده

پاورپوینت مردم نگاری در جوامع پیچیده

پاورپوینت مردم نگاری در جوامع پیچیده

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مردم نگاری در جوامع پیچیده مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 24 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مردم نگاری در جوامع پیچیده
پژوهش فرهنگی (مردم نگاری در جوامع پیچیده)
پژوهش فرهنگی


تصویر محیط برنامه


 


پاورپوینت مردان مبارز و زنان قهرمان

پاورپوینت مردان مبارز و زنان قهرمان

پاورپوینت مردان مبارز و زنان قهرمان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مردان مبارز و زنان قهرمان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 35 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مردان مبارز و زنان قهرمان
سلمان فارسی و هجرت در عین گمنامی
پنج مرحله مردان خدا تا پیشوایی و آقایی
اشرافی گری حلال شنیده اید ؟!!!
تاریخ چند هزارساله و پرافتخار کشور پهناور ایران اسلامی
سیر شکوفائی تا پیشوایی باکری
نقش ویژه و تعیین کننده زنان در دفاع از اسلام
نقش اساسی زنان در دفاع از اسلام
بازشناسی زيبايی ها
آمادگی برای ظهور

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مرحله گندزدایی آب و فاضلاب با پرتو فرابنفش

پاورپوینت مرحله گندزدایی آب و فاضلاب با پرتو فرابنفش

پاورپوینت مرحله گندزدایی آب و فاضلاب با پرتو فرابنفش

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مرحله گندزدایی آب و فاضلاب با پرتو فرابنفش مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 21 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مرحله گندزدایی آب و فاضلاب با پرتو فرابنفش
مقدمه
با سایر روش ها:UVمقایسه ی
انواع پرتو و اثر آن بر گند زدایی
:UVمنابع تولید
:UVمکانیزم غیر فعالسازی میکروبی توسط
:در آب و فاضلاب Uvکاربرد سیستم
:UVتعریف دوز
:UVعوامل موثر در تعیین دوز
تعیین رقم بحرانی برای سیستم
:UVمزایای استفاده از
:UVمعایب استفاده از
:UVنمونه ای از دستگاههای تولید کننده ی
:UVبزرگترین تصفیه خانه به روش


تصویر محیط برنامهپاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق

پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق

پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 209 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مرجع شناسی و روش تحقیق
مقدمه
فصل اول: کتاب و کتاب شناسی
فصل دوم: شناسایی مراجع
فصل سوم: تهیه و تنظیم رساله پژوهشی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مراکز داده و ایجاد امنیت در آن ها

پاورپوینت مراکز داده و ایجاد امنیت در آن ها

پاورپوینت مراکز داده و ایجاد امنیت در آن ها

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مراکز داده و ایجاد امنیت در آن ها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 62 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مراکز داده و ایجاد امنیت در آن ها
تاریخچه تحول مراکز داده
نسل های اول ، دوم و سوم دیتا سنتر  Data Center
ویژگی های دیتا سنتر های نسل 3
ساختار های Data Center
لایه های طراحی و معماری دیتاسنتر
مهم ترین تدابیر امنیتی در مراکز داده
اهداف طراحی مرکز داده
امنیت پایگاه های داده
مجازی سازی
معماری سرویس گرا و ترکیب نرم افزاری
یکپارچه سازی
الزامات امنیتی
لایه های امنیتی
جلوگیری از حملات
پاسخگویی به حملات

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مراقبت های مدیریت شده

پاورپوینت مراقبت های مدیریت شده

پاورپوینت مراقبت های مدیریت شده

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مراقبت های مدیریت شده مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 33 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مراقبت های مدیریت شده
دستورالعمل های مراقبت های مدیریت شده
راهنمای تسکین درد
راهنماي تسكين دردهاي حاد بدون بيماري زمينه اي
راهنماي تسكين درد در بيماران بدون بيماري زمينه اي
راهنماي تسكين درد بعد از اعمال جراحي
راهنماي تسكين درد سوختگي
زمان سنجی خدمات اورژانس

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مراقبت های ادغام يافته و جامع سالمندی

پاورپوینت مراقبت های ادغام يافته و جامع سالمندی

پاورپوینت مراقبت های ادغام يافته و جامع سالمندی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مراقبت های ادغام يافته و جامع سالمندی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 22 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مراقبت های ادغام يافته و جامع سالمندی
چرخه كار كلي مراقبت از سالمند
اجزاء جدول راهنماي مراقبت هاي ادغام يافته سالمند
مراقبت از سالمند در مراجعات بعدي
فرم هاي ثبت
فرم مراقبت دوره اي:
فرم پسخوراند

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مراقبت پیشرفته پرستاری نوزاد نارس

پاورپوینت مراقبت پیشرفته پرستاری نوزاد نارس

پاورپوینت مراقبت پیشرفته پرستاری نوزاد نارس

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مراقبت پیشرفته پرستاری نوزاد نارس مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 37 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مراقبت پیشرفته پرستاری نوزاد نارس
مراقبت هاي تكاملي
سر و صدا
مواجه مداوم با نور
پوزيشن دادن
مراقبت در حين انجام پرو سيجر ها
نشانه اي استرس در نوزادان
پدیده درد در نوزادان
ارزيابي و ادراه درد
پاسخ های نوزادان به درد
پاسخ های رفتاری :
ابزار های ارزشیابی درد در نوزادان
نقش پرستار در کاهش درد نوزاد نارس
مراقبت از پوست در نوزاد نارس
پرستار بایستی در این مورد به نکات زیر دقت کند
مراقبت کانگرو
محیط شنوایی
فواید کنترل صدا در بخش
محیط بینایی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مراحل ساختمان سازی

پاورپوینت مراحل ساختمان سازی

پاورپوینت مراحل ساختمان سازی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مراحل ساختمان سازی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 72 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مراحل ساختمان سازی
طبقه بندي زمين چند نوع است:
آزمايش زمين
امتحان مقاومت زمين
حصار کشی
پي سازي
پي كني در زمين هاي سست
شفته ريزي
آرماتور بندی و نصب صفحه ستونها
بتن ریزی
نگهداری بتن پی
نصب اسکلت فلزی
اجرای سقف تیرچه بلوک
انواع اتصالات مفصلی رایج عبارتند از
زنگ زدگی و جلوگیری از آن:
دیوار چینی داخلی:
سيستم پريزهاي تلفن و آنتن تلويزيون
عایق کاری
چه جاهایی باید عایق کاری شوند
نما چیست
انواع نما سازی
عوامل موثر در نما سازی ساختمانهای مدرن
دلایل آسیب دیدگی نمای ساختمانها
ماشین آلات بکار رفته در ساختمان

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مراحل رشد کودکان

پاورپوینت مراحل رشد کودکان

پاورپوینت مراحل رشد کودکان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مراحل رشد کودکان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 106 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مراحل رشد کودکان
رشد
مثالهایی از فرایند رسش در انسان
رشد در سال هاي نخست زندگي
عوامل مؤثر بر رشد
مراحل رشد شناختي كودكان از نظر ژان پياژه
عمليات صوري یا رسمی(يازده سالگي به بعد)
رشد اخلاق از نظر لورنس كلبرگ:
رشد روانی: نظريه رشد روانی-اجتماعی
رشد عاطفی: نظريه دلبستگی بالبی
مراحل رشد رواني-جنسي(نظريه فرويد)
احساس و ادراک)
حس بينايي
نظريه هاي رنگ بيني
حس شنوايي
نظريه هاي شنيداري
حس پوستي
ادراك
درک حرکت واقعی به عوامل زیر بستگی دارد
فرايند هاي شناختي ادراك

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مراحل راه اندازی و تشکیل تعاونی ها

پاورپوینت مراحل راه اندازی و تشکیل تعاونی ها

پاورپوینت مراحل راه اندازی و تشکیل تعاونی ها

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مراحل راه اندازی و تشکیل تعاونی ها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 31 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مراحل راه اندازی و تشکیل تعاونی ها
ضرورت تشکيل تعاونی ها درکشور
کلیات
تقسیم بندی شرکت های تعاونی
مراحل راه اندازی و تشکیل تعاونی
مقدمه
شرایط عضویت در تعاونی ها
ارکان شرکت های تعاونی
مراحل تشکیل تعاونی
جایگاه شرکت های تعاونی
جایگاه شرکت های تعاونی در قوانین موضوعه
استقلال شركت های تعاونی
ادغام ، انحلال و تسویه تعاونی

تصویر محیط برنامه

پاورپوینت مديريت مهندسي

پاورپوینت مديريت مهندسي

پاورپوینت مديريت مهندسي

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مديريت مهندسي مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 270 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مديريت مهندسي
بخش اول: سازمان و مديريت
اصول مديريت عمومي
تئوري و ساختار سازمان
مديريت منابع انساني
بخش دوم: حوزه هاي دانش مديريت کسب و کار
مديريت بازاريابي
مديريت فناوري
مديريت پروژه
برنامه ريزي پروژه
مديريت خريد و تدارکات
مديريت کيفيت
سيستمهاي اطلاعات مديريت
بخش سوم: دانش تکميلي مديريت مهندسي
بهره وري
اخلاق در مهندسي
ارگونومي
مقررات قراردادهاي مهندسي

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مديريت موثر جلسات

پاورپوینت مديريت موثر جلسات

پاورپوینت مديريت موثر جلسات

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مديريت موثر جلسات مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 25 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مديريت موثر جلسات
اطلاعيه جلسه
دعوت نامه جلسه
دستور جلسه
اداره جلسه
نکات مهم در برگزاري جلسه
صورت جلسه
گزارش نوِسي
کنترل جلسه
جمع بندي جلسه

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مديريت منابع انسانی در قرن 21

پاورپوینت مديريت منابع انسانی در قرن 21

پاورپوینت مديريت منابع انسانی در قرن 21

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مديريت منابع انسانی در قرن 21 مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 20 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مديريت منابع انسانی در قرن 21
تعريف مديريت
تعريف سازمان
ویژگیهای بارز مدیریت در قرن 21
در قرن 21 به چه مدیران نیاز داریم
اهم چالش های قرن 21 مدیران
مهمترین چالش های قرن 21 از دیدگاه صاحب نظران

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مديريت کسب و کار روستايي

پاورپوینت مديريت کسب و کار روستايي

پاورپوینت مديريت کسب و کار روستايي

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت ديريت کسب و کار روستايي مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 112 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مديريت کسب و کار روستايي
مباحث قابل بحث در دوره
معرفی طرح کسب و کار و مفاهيم مربوط به آن
تدوين طرح کسب و کارروستايی
شناخت کسب و کار و طرح کسب و کار تجاری
محصولات و خدمات ارائه شده
تحليل بازار
رويکرد فروش
فرآيند توليد
مديريت و کارکنان
طراحی يک کسب و کار روستايی پايدار
تحلیل بخش بازاريابی
تقسيم بازار براساس عوامل جغرافيايي
ارزيابی صنعت (نيروهای موثر پورتر)صنعت شما چگونه تغيير می کند؟

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مديريت تعارض و تصميم گيری خلاق

پاورپوینت مديريت تعارض و تصميم گيری خلاق

پاورپوینت مديريت تعارض و تصميم گيری خلاق

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت  مديريت تعارض و تصميم گيری خلاق  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 54 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مديريت تعارض و تصميم گيری خلاق
تعارض ازديد صاحبنظران علم مديريت
تعارض در سازمان
نظريه سنتي
تعارض مخرب
نظريه رفتاري
نظريه تعامل گرا
انواع تعارض
مراحل فرآيند تعارض
مديريت تعارض
انتخاب راهبرد و سبك مديريت تعارض
تفاوت سبك‌ها با استفاده از تمثيل حيوانات
مديريت در زمان مواجه با تعارض
تصميم گيري خلاقانه
ده گام در حل خلاق مسايل
تصميم گيري خلاق
پرسش هايي درباب تفكرخلاق(نوع ديكر ديدن)
شكوفايي تفكرخلاق
خصوصيات خلاقيت
اركان خلاقيت
فرآيند صحيح تصميم‌گيري
كارآفرينان طبيعتاً بزرگ مي‌انديشند
تصميم‌گيران شهودي
در مورد تصميم خود كاملاً مطمئن باشيد
كارآفرينان چگونه مي‌توانند با عدم قطعيت‌ها كنار بيايند و در آن شرايط تصميم بگيرند
كيفيت تصميم و كيفيت پيشامدها

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مديريت بيماری های ريوی شغلی

پاورپوینت مديريت بيماری های ريوی شغلی

پاورپوینت مديريت بيماری های ريوی شغلی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مديريت بيماری های ريوی شغلی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 110 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مديريت بيماری های ريوی شغلی
در محيط کار
مديريت کنترل : اقتصاد:
سلامتي و اقتصاد كلان
مديريت و اجزاء
بيماري حرفه اي « بيماري ناشي از كار » :
كنترل خطرات (ريسك) بهداشت و ايمني
هزينه هاي غيرمستقيم
نظام مراقبت بيماريهاي ريوي شغلي
مراحل انجام برنامه غربالگري
بيماريهاي ريوي شغلي
روش هاي کنترل خطرات بهداشتي
انواع آسم شغلي
راه هاي پيشگيري و مديريت در آسم شغلي
راههاي پيشگيري و مديريت در سيليکوزيس
پنوموني بسيار حساس
عفونت ها
سيستم مديريت يکپارچه بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSEMS)


تصویر محیط برنامهپاورپوینت مديريت اسناد و بايگانی

پاورپوینت مديريت اسناد و بايگانی

پاورپوینت مديريت اسناد و بايگانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مديريت اسناد و بايگانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 33 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مديريت اسناد و بايگانی
مديريت امور دفتری
دبير خانه
نامه های اداری
انواع نامه های اداری از نظر علوم اداری:
عوامل سازماندهی مديريت امور دفتری
تفکيک نامه ها در مديريت امور دفتری
فرم کنترل نامه
انواع دفاتر وفرمهای مديريت امور دفتری:
نظام غير متمرکز مديريت امور دفتری
تعريف بايگانی
تعريف کد يا علامت رمز
مزايای نظام غير متمرکز
روشهای تنظيم پرونده های اسمی:
روش جغرافيايی
روش شماره ای محض
روش تاريخی:
تسجيل راکد بودن پرونده ها
در بايگانی راکد پرونده ها به دو طريق تنظيم می گردد

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مدیریت و تحلیل ریسک

پاورپوینت مدیریت و تحلیل ریسک

پاورپوینت مدیریت و تحلیل ریسک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت و تحلیل ریسک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 51 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدیریت و تحلیل ریسک
تحلیل و مدیریت مخاطرات چیست
چه اقداماتی باید انجام داد؟
سه تعریف زیر بناتی ضمنی چارته
نظریه پیتر دراکر :
راهبرد پیش کنش بر ریسک
خطرات فنی
خطرات تجاری
شناسایی ریسک
ویژگی های مشتری
اندازه و تجربه کارکنان :
اجزاء و محرک های سیستم
ارزیابی ریسک
پالایش ریسک
خطاها ی طراحی کوچک که در اثر اشتباه انسان بروز می نماید.
طرح RMMM
قالب RIS در شکل زیر نمایش داده شده است

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مدیریت و ارزشیابی عملکرد

پاورپوینت مدیریت و ارزشیابی عملکرد

پاورپوینت مدیریت و ارزشیابی عملکرد

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت و ارزشیابی عملکرد مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 74 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدیریت و ارزشیابی عملکرد
تعریف
عوامل موثر بر عملکرد
کار مورد نظر با چه احتمالی شما را تلاش وا می دارد؟
عوامل موثر بر تلاش فردی
بازده فردی عملکرد
کاربرد برنامه استراتژیک در مدیریت عملکرد
ضرورتها در استقرار نظام سنجش عملکرد
مدل تعیین چند شاخص حیاتی (بحرانی)
مدل صفحه نمایش عملکرد
مدل مالکوم بادریج
روشهای در دسترس برای طرحی شاخصها
واقعیات بسیار سر سخت هستند
روشها
مراحل کاری
استقرار
پاسخگوئی در
مقابل عملکرد
حیطه های کاربردی اطلاعات
جنبه های پاسخگوئی
سطوح پاسخگوئی
هدف نهائی
الزامات محیط پاسخگو
موانع پاسخگوئی
برای بهبود عملکرد چه باید کرد


تصویر محیط برنامهپاورپوینت مدیریت مواد زائد خطرناک

پاورپوینت مدیریت مواد زائد خطرناک

پاورپوینت مدیریت مواد زائد خطرناک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت مواد زائد خطرناک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 40 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدیریت مواد زائد خطرناک
کلیات
حوادث ناگوار ناشی از HW
موارد الزامی جهت مدیریت مواد زائد خطرناک
تقسیم بندی مواد زائد خطرناک
مواد زائد خطرناک سمی (فهرستU ):
معرفی کدهای خطر:
طبقه بندی مواد زائد خطرناک بر اساس قانون RCRA:
ذخیره سازی
برخی مقررات بخش 267 قانون RCRA:
اختصارات مورد لزوم جهت حک نوع ظروف در بدنه:
قوانین RCRA در زمینه زباله سوزی
قوانین کلی جهت زباله سوزی:
طبقه بندی پسماندهای رادیواکتیو
ذخیره موقت مواد:
مناطق دارای الویت جهت ذخیره سازی و دفع پسماندهای رادیواکتیو

تصویر محیط برنالمه
پاورپوینت مدیریت کیفیت نرم افزار

پاورپوینت مدیریت کیفیت نرم افزار

پاورپوینت مدیریت کیفیت نرم افزار

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت دیریت کیفیت نرم افزار مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 32 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدیریت کیفیت نرم افزار
هدف
مدیریت کیفیت
کیفیت فرآیند و محصول
روش مبتنی برفرآیند برای رسیدن به کیفیت محصول:
مدیریت کیفیت فرآیند شامل موارد زیر است
به کار برد: QA دو نوع استاندارد را می توان به عنوان بخشی ازفرآیند
استانداردهای نرم افزار به چند دلیل مهم اند:
استانداردهای مستندسازی
نمونه های ازاستانداردهای سند:
برنامه ریزی کیفیت
معیارها و اندازه گیری نرم افزار
انواع معیارهای نرم افزاری
معیار های شیء گرا
تحلیل اندازه گیری

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مدیریت سوئیچ

پاورپوینت مدیریت سوئیچ

پاورپوینت مدیریت سوئیچ

اين فايل حاوي مطالعهپاورپوینت مدیریت سوئیچ مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 22 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدیریت سوئیچ
توپولوژی چیست؟
سوئیچ:
مدیریت سوئیچ یعنی ؟
خصوصیات سوئیچ های CISCO 2960
امنیت در شبکه ها

تصویر محیطط برنامه
پاورپوینت مدیریت ریسک درمان بیماران قلبی

پاورپوینت مدیریت ریسک درمان بیماران قلبی

پاورپوینت مدیریت ریسک درمان بیماران قلبی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت ریسک درمان بیماران قلبی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 20 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدیریت ریسک درمان بیماران قلبی
ضرورت انجام تحقیق
ریسک یعنی ...
ویژگی های موردنیاز متدولوژی تحقیق
تکنیک ها مورد استفاده در تحقیق
توصیف گرافیکی فرایند ها
تحلیل کیفی ریسک
تجزیه وتحلیل کمی و کیفی دلایل ریشه ای
طراحی اقدامات بهبود

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مدیریت ریسک در خدمات الکترونیکی بانک

پاورپوینت مدیریت ریسک در خدمات الکترونیکی بانک

پاورپوینت مدیریت ریسک در خدمات الکترونیکی بانک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت ریسک در خدمات الکترونیکی بانک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 33 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدیریت ریسک در خدمات الکترونیکی بانک
مقدمه
بانکداری الکترونیکی چیست؟
انواع بانکداری الکترونیکی
سطوح بانکداری الکترونیکی:
مقایسه بین بانکداری الکترونیکی با سنتی:
جدول مقایسه بانکداری الکترونیکی باسنتی:
مزایای بانکداری الکترونیک:
نقایص بانکداری الکترونیکی
گسترده ریسک در بانکداری
مدیریت ریسک
اصول مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیک
مدیریت ریسک درایران
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مدیریت روستایی در ایران

پاورپوینت مدیریت روستایی در ایران

پاورپوینت مدیریت روستایی در ایران

اين فايل حاوي مطالعهپاورپوینت مدیریت روستایی در ایران مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 45 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدیریت روستایی در ایران
قبل از انقلاب اسلامی
مقدمه
ایا پیشرفت روستاهاامکان پذیراست؟
مدیریت روستایی
سلجوقیان
صفویه(قرن زندیه
سلسه مراتب قدرت در عرصه ی روستا قبل از مشروطیت
ویژگی های کلی مدیریت روستا قبل از مشروطیت
وظایف کدخدا
فصل سوم مدیریت روستایی بعد از جنگ جهانی
مهمترین ویژگی مدیریت روستایی از اصلاحات اراضی تا پیروزی انقلاب اسلامی
تعاونی های روستایی
نتیجه گیری
منابع

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی

پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی

پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 21 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدیریت رفتار سازمانی
مقدمه
تعريف احساسات
تعريف هوش عاطفي
پيشگامان علم هوش عاطفي
ابعاد، معيارها و زير معيارهاي هوش عاطفي
نقش هوش عاطفي در سازمانها
هوش عاطفي و رهبري
اندازه گيري هوش عاطفي
آموزش و تقويت هوش عاطفي
نتيجه گيري

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مدیریت جستجو امداد و نجات

پاورپوینت مدیریت جستجو امداد و نجات

پاورپوینت مدیریت جستجو  امداد و نجات

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت جستجو  امداد و نجات مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 49 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدیریت جستجو امداد و نجات
تعریف واژگان
سیستم چیست
واژه سیستماتیک یعنی چه
رویکرد سيستمي چیست
نگرش تجزيه نگر يا مكانيستي
تفکر سیستمی
ادعای تفکر سیستمی
اهداف سیستم
روابط سیستم
محیط سیستم
سلسله مراتب
پیچیدگی
طبقه بندی سیستم ها
روش سيستمی
انديشه عصر ماشين و انديشه سيستمی
برخورد و نگاه سيستمی در روبرويی با مسئله
استفاده از مدل Zachman برای طراحی سیستمیک امداد و نجات
چارچوب معماري زكمن: تاريخچه
چارچوب معماري زكمن: كليات...
چارچوب معماري زكمن: ساختار...
چارچوب معماري زكمن: راهنماي چارچوب
چارچوب معماري زكمن: اصول
برنامه ملی جستجو و نجات آمریکا 2007
نمونه استفاده از مدل زکمن در طراحی سیستم جستجو و نجات

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مدیریت توسعه فناوری

پاورپوینت مدیریت توسعه فناوری

پاورپوینت مدیریت توسعه فناوری

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت توسعه فناوری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 66 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدیریت توسعه فناوری
مؤلفه‌هاي اصلي فنّاوري
فرهنگ سياسي و اجتماعي ملي
و
فرهنگ علوم و فنّاوري ملي
مفهوم توسعه فنّاوري
دو ديدگاه در برنامه ريزي فنّاوري
راهبرد هاي توسعه فنّاوري
راهبرد توليد تمامي فنّاوري در داخل
مديريت فنّاوری در سطح ملی
مفهوم و مضامين توانمندي فناوري
مدل هاي نوآوري و توسعه فنّاوري
عوامل مؤثر برفرايند توسعه فنّاوري
عوامل زمينه اي مرتبط با توسعه فنّاوري
نوآوري محصول
شاخصهاي اصلي توسعه فنّاوري

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مدیریت تقاضا در صنایع خانگی

پاورپوینت مدیریت تقاضا در صنایع خانگی

پاورپوینت مدیریت تقاضا در صنایع خانگی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت تقاضا در صنایع خانگی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 18 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدیریت تقاضا در صنایع خانگی
تعریف مسئله :
منافع حاصل از به کارگیری مدیریت تقاضای صحیح
برنامه ریزی تقاضا
استراتژی
آنالیز آماری
جمع آوری اطلاعات از واحد فروش
استراتژی های قیمت گذاری
بررسی عملکرد مدیریت تقاضا در ایران
لوازم خانگی سازگار با محیط زیست

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مدیریت تغییر و نوآوری

پاورپوینت مدیریت تغییر و نوآوری

پاورپوینت مدیریت تغییر و نوآوری

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت تغییر و نوآوری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 33 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدیریت تغییر و نوآوری
مقدمه
چه چیزی را مدیر می تواند تغییر دهد
کدام نیروها نیاز به تغییر را پدید می آورند
مدل رایج برای بررسی تغییر در آبهای آرام
دو دیدگاه پیرامون فرآیند تغییر
مراحل اجرای تغییر در سازمان
سطوح تغییر
عواملی که موجب تسریع در گامهای تغییر می شوند
چرخه بنچ مارکینگ
مراحل
فرآیند خلاقیت
خصوصیات افراد خلاق
اقداماتی جهت ایجاد جوّی خلاق
موانع خلاقیت
فهرست منابع

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مدیریت تعارض

پاورپوینت مدیریت تعارض

پاورپوینت مدیریت تعارض

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت تعارض مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 57 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدیریت تعارض
دیباچه
جایگاه تعارض در مطالعات سازمانی
دیدگاههای تعارض
گونه های تعارض
مراحل تعارض
مزایا و معایب تعارض
مدیریت تعارض
سبکهای مدیریت تعارض
راهبردهای ایجاد تعارض سازنده در سازمان
فنون و راهبردهای مدیریت تعارض
روشهای حل تعارض

تصویر محیط برنامه
پاوورپوینت مدیریت تعارض قدرت و سیاست ها

پاوورپوینت مدیریت تعارض قدرت و سیاست ها

پاوورپوینت مدیریت تعارض قدرت و سیاست ها

اين فايل حاوي مطالعه پاوورپوینت مدیریت تعارض قدرت و سیاست ها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 52 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدیریت تعارض قدرت و سیاست ها
مدیریت تعارض،قدرت و سیاست ها
مقدمه
چرا بعضی از تعارض ها خوب هستند
مدل تعارض سازمانی Pondy
تفاوت در اهداف و الویت ها
شاخص های عملکرد ناسازگار
مدیریت تعارض
استراتژی های حل تعارض
بنابراین تعارض و قدرت رابطه ی تنگاتنگی دارند
کنترل بر منابع
کنترل بر اطلاعات
تاکتیک های سیاسی نمایی
افراد ارتباط با مدیران را از دو راه برقرار می کنند:
هزینه ها و منافع سیاست های سازمانی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مدیریت تعارض در سازمانی

پاورپوینت مدیریت تعارض در سازمانی

پاورپوینت مدیریت تعارض در سازمانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت تعارض در سازمانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 56 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدیریت تعارض در سازمانی
تعارض در سازمانها
تعارض
نگرش نوين نسبت به تعارض
آموزش و نقش آن در حل تعارض
نظریه سنتی
نظریه روابط انسانی
عوامل تعارض‌زا به دو بخش فردی و سازمانی تقسیم می‌شوند.
تعارض نقش بر چند دسته است
موقعيت ها و استراتژي هاي مطلوب براي هر موقعيت
مهمترین تکنیک‌های کاهش و رفع تعارض عبارتند
فنون ایجاد تعارض عبارتند
تعارض بر حسب طرف‌های تعارض
در موارد زیر تعارض می‌تواند سازنده باشد:
انواع تعارض
وضعيت های تعارض‏آميز بر چهار نوع است
عوامل مرتبط با روابط مراوده اي در سازمان
چه روش هايي براي مديريت تعارض توصيه مي شود؟
تعارض باخت- باخت
نتيجه گيري


تصویر محیط برنامهپاورپوینت مدیریت تحول و نظریه آشوب

پاورپوینت مدیریت تحول و نظریه آشوب

پاورپوینت مدیریت تحول و نظریه آشوب

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت تحول و نظریه آشوب مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 41 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدیریت تحول و نظریه آشوب
انقلاب های علمی و تکنولوژیکی دائما در حال رخ دادن هستند
انسان نیز به تبع آن پیوسته در تغییر است
تئوری پیچیدگی چیست
سیستمهای خطی و غیر خطی چگونه اند
تئوری آشوب چیست
به اتفاقات دقت کنید تا اثرات پروانه ای را بشناسید
سازگاری پویا و بازتاب آن در سازمان ومدیریت
تصميم گيری در شرايط آشوب
تئوری آشوب و منابع انسانی
آیا می توان از تئوری آشوب ، به عنوان یک پارادایم نام برد
چهار جلوه مهم تئوری آشوب را نام برده و به طور خلاصه شرح دهید
تصمیم گیری در شرايط آشوب را توضیح دهید .
پارادایم آشوب
منابع

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مدیریت تحول سازمان

پاورپوینت مدیریت تحول سازمان

پاورپوینت مدیریت تحول سازمان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت تحول سازمان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 302 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدیریت تحول سازمان
مقدمه
فصل یک : نیاز به تحول
فصل دوم : اصول تحول
فصل سوم : فرایند تحول
فصل چهارم : اشتباهات تحول
فصل پنجم : محیط تحول
فصل ششم : استراتژی تحول
فصل هفتم : فرهنگ تحول
فصل هشتم : تحول در سازمان
فصل نهم : تحول در مدیریت
فصل دهم : ماهیت و انواع تحول
فصل یازدهم : اثربخشی سازمانی
فصل دوازدهم : آسيب شناسي وعارضه يابي
فصل سيزدهم : گذردرتحول
فصل چهاردهم : مدیریت مداخلات
فصل پانزدهم : آینده مدیریت ‌تحول

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مدیریت پیکربندی نرم افزار

پاورپوینت مدیریت پیکربندی نرم افزار

پاورپوینت مدیریت پیکربندی نرم افزار

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت پیکربندی نرم افزار مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 40 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست

مدیریت پیکربندی نرم افزار
مدیریت پیکربندی نرم افزار

خطوط مبنا

اقلام پیکربندی نرم افزار

فرایند مدیریت پیکربندی نرم افزار

شناسایی اشیاء در پیکربندی نرم افزار
کنترل نسخه

کنترل تغییرات

وارسی پیکربندی

گزارش وضعیت

استانداردهای مدیریت پیکربندی نرم افزار

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مدیریت پیشگیری از بحران رسانه ای توسط روابط عمومی

پاورپوینت مدیریت پیشگیری از بحران رسانه ای توسط روابط عمومی

پاورپوینت مدیریت پیشگیری از بحران رسانه ای توسط روابط عمومی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت پیشگیری از بحران رسانه ای توسط روابط عمومی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 40 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدیریت پیشگیری از بحران رسانه ای توسط روابط عمومی
برنامه ریزی و مدیریت پروژه پیشگیری از بحران رسانه ای سد سیمره
معرفی پروژه سد و نیروگاه سیمره
هدف اصلی
تبعات بحران رسانه ای سد سیوند
چارچوب نظری
متدولوژی
چرخه درون سازمانی و رسانه ای برنامه ارتباطی راهبردی سد سیمره
گام های روابط عمومی در برنامه ارتباطی راهبردی پروژه سیمره
مثلث رابطه بحران و رسانه
پیشنهادهای کاربردی برای پیشگیری از بحران رسانه ای

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مدیریت بحران و بازاریابی در شرایط جدید

پاورپوینت مدیریت بحران و بازاریابی در شرایط جدید

پاورپوینت مدیریت بحران و بازاریابی در شرایط جدید

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت بحران و بازاریابی در شرایط جدید مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 71 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدیریت بحران و بازاریابی در شرایط جدید
جستجوی راه های تأثیرگذاری به جای کنترل
مدیریت بحران
:تلاطم
آزمایش سلامتی کسب وکار
کنترل های حسابداری
مدیرت موانع وچالشها
مدیریت مخارج
مدیرت عناصر آمیزه بازاریابی
نکات مهم در نظریه آشوب
رهنمودهای بازاریابی در شرایط آشوب
چالشهای بازاریابی در شرایط جدید
بازاریابی
شرایط دادوستد
نکات کلیدی درمدیریت و بازاریابی مجدد
اقدامات بازاریابان
استراتژی آمادگی برای بهبود وتحول
استراتژی های عمومی) ALIVE )

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مدیریت بازار و بازاریابی

پاورپوینت مدیریت بازار و بازاریابی

پاورپوینت مدیریت بازار و بازاریابی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت بازار و بازاریابی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 35 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدیریت بازار و بازاریابی
تعریف بازاریابی بین الملل
انواع بازاریابی بین الملل
اهمیت بازاریابی بین الملل
منطقه آزاد تجاری
تاریخچه ایجاد مناطق آزاد در آسیا
مناطق آزاد تجاری در ایران
اهداف اصلی(کلی) مناطق آزاد
تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران
شرایط موفقیت مناطق آزاد
راهکارهای توسعه مناطق آزاد کشور
منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی
ویژگی ومزایا از لحاظ اقتصادی
مزایا ازنظر دانش فناوری
مزیت انزلی به عنوان منطقه آزاد تجاری
منابع

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مدیریت انرژی

پاورپوینت مدیریت انرژی

پاورپوینت مدیریت انرژی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت انرژی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 18 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدیریت انرژی
با تاکید صرفه جویی در زنجیره تامین
چرا مديريت انرژي مهم است
متوسط قيمت منطقه اي فرآورده هاي نفتي
وضعیت مصرف انرژی درایران
انرژي در صنايع ايران
پتانسيل صرفه جويي در صنايع كوچك

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مدیریت اطلاعات و دانش

پاورپوینت مدیریت اطلاعات و دانش

پاورپوینت مدیریت اطلاعات و دانش

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت اطلاعات و دانش مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 58 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدیریت اطلاعات و دانش
بخش اول تشریح مفاهیم و مبانی اطلاعات و دانش
بخش دوم راهکارها و ابزارهای مدیریت اطلاعات و دانش
بخش سوم ارائه طرح اجرایی برای صنعت

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مدیریت اطلاعات و داده های سازمان یافته

پاورپوینت مدیریت اطلاعات و داده های سازمان یافته

پاورپوینت مدیریت اطلاعات و داده های سازمان یافته

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت اطلاعات و داده های سازمان یافته مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 44 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدیریت اطلاعات و داده های سازمان یافته
مبانی مرتب سازی و دستیابی داده ها
روش های طراحی و ایجاد سیستم ها
محیط فایلی سنتیمشکلات مشی فایلینگ(ادامه
پایگاه داده: مشی مدرن یا پایگاهی
ساختن یک پایگاه داده
مدلسازی
رابطه بهنجار(نرمال سازی) نشده
معماری سیستم های مدیریت پایگاه داده
مولفه های یک DBMS
مدل سلسله مراتبی DB
مدل شبکه ای پایگاه داده
عملگرها در پایگاه داده رابطه ای
سه عمل اصلی در پایگاه داده رابطه ای
مزایا و معایب مدل ها ی منطقی داده ها
مدل های دیگر
مدل های خاص

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مدیریت استراتژیک پیشرفته

پاورپوینت مدیریت استراتژیک پیشرفته

پاورپوینت مدیریت استراتژیک پیشرفته

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت استراتژیک پیشرفته مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 125 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدیریت استراتژیک پیشرفته
مديريت تحول
مديريت تغيير
سطوح عمده تحول
فرايند ايجاد تحول
برنامه‏هاي تحول سازمان
فعاليت هاي تحولي در سازمان ها
فرآيند هشت مرحله‌اي تحول
مدل‏هاي مديريت تغيير سازماني:
مديريت تغيير سازماني
پرسش‏هايي كه ممكن است در قبال تغيير و تحول پيش آيد
مراحل DMAIC در شش سيگما
مديريت تحول چندبعدي
عوامل مقاوم و محرك در برابر تحول :
عوامل مقاوم خارجي
چرا سازمان‌ها در ايجاد تحول شكست مي‌خورند؟
استراتژي‌هاي تحول در سطح خرد
نمايش استراتژي‌هاي چهارگانه در رابطه با يكديگر
استراتژي وظيفه‌اي
روش‌هاي مقابله با مقاومت در برابر تحول
چرخه زندگي مقاومت در برابر تحول
مديريت نيروهاي تحول
راهنمايي‌هاي اصلي در زمان تغيير
شرايط ضروري براي بروز احساس نياز به تحول
تحول
ويژگيهاي استراتژيک سازمانهاي يادگيرنده
اصول سازمان يادگيرنده
منابع و مآخذ

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مدیریت استراتژیک پیشرفته

پاورپوینت مدیریت استراتژیک پیشرفته

پاورپوینت مدیریت استراتژیک پیشرفته

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت استراتژیک پیشرفته مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 125 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدیریت استراتژیک پیشرفته
تئوری نقاط مرجع استراتژیک
نقاط مرجع
ویژگی های نقاط مرجع استراتژیک
نقاط مرجع استراتژیک
در مدل های
مدیریت ومدیریت استراتژیک و...
گونه‌هاي استراتژيك تجاري
الگوی عمومی مدیریت و برنامه ریزی
جايگاه مکاتب استراتژی
ماتريس نقاط مرجع راهبردي يکپارچگی؟
گونه های استراتژی تجاری
گونه های استراتژی تولید
موقعیت و جایگاه سازمان ها از نظر بهره وری
استرتژي‌هاي تحول مبتني بر برنامه و تحول
روشن کردن اهداف و روش ها
وضعیت های چهارگانه زندگی
مدل آسیب شغلی
گرایش های استراتژیکی رفتار در گونه های مختلف استراتژیک
استراتژي‌هاي مديريت فرهنگ سازماني
استراتژي‌هاي تأمین منابع انساني (بامبرگر و مشولم )
راهبرد تحول اجباری
سير تكامل سازمان‌هاي يادگيرنده (دفت)
منابع‌ و مآخذ

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مدیریت استراتژیک از دید تامسون استریکلند

پاورپوینت مدیریت استراتژیک از دید تامسون استریکلند

پاورپوینت مدیریت استراتژیک از دید تامسون استریکلند

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت استراتژیک از دید تامسون استریکلند مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 32 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدیریت استراتژیک از دید تامسون استریکلند
نويسندگان كتاب
منابع
آشنايي با كتاب
فرآيند مديريت استراتژيك
تعيين امتداد حركت شركت
تجزيه و تحليل صنعت و رقابت
آناليز منابع سازماني و قابليت‌هاي رقابتي
استراتژي و مزيت رقابتي
استراتژي‌هاي رقابت‌مندي در بازارهاي جهاني
مدل هاي جديد كسب و كار و استراتژي‌هايي براي كسب و كار اينترنتي
تعيين كردن استراتژي‌ مناسب با صنعت و موقعيت شركت
استراتژي و مزيت رقابتي در شركت هاي مختلف
ارزيابي استراتژي‌هاي شركت‌هاي مختلف
قوت بخشيدن به منابع و قابليت هاي سازماني
مديريت كردن داخل سازمان به منظور اجرايي نمودن بهتر استراتژي
فرهنگ مشترك و رهبري – كليدهاي اثربخشي اجراي استراتژي

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری

پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری

پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 23 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدیریت ارتباط با مشتری
مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)
تاریخچه ی مدیریت ارتباط با مشتری(CRM
اجزای مدیریت ارتباط با مشتری
تعریف جامعی از مدیریت روابط بامشتریان
اصول مدیریت ارتباط با مشتری
مفروضات اصلی ارتباط با مشتری:
طبقه بندی سطوح مدیریت ارتباط با مشتری
افزایش بهره وری با CRM
هزینه ی اجرایCRMچقدر است
نتیجه گیری

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مدلهاي پيش بيني و كنترل

پاورپوینت مدلهاي پيش بيني و كنترل

پاورپوینت مدلهاي پيش بيني و كنترل

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدلهاي پيش بيني و كنترل مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 39 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدلهاي پيش بيني و كنترل
مقدمه- مدلهاي پيش بيني و كنترل : جايگاه و انتظارات
مدلهاي كلاسيك پيش بيني و كنترل
سيستم هاي هوش مصنوعي
يك مثال عملي

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مدلسازی مساله مکانیابی تخصیص دارای ظرفیت با تقاضا فازی

پاورپوینت مدلسازی مساله مکانیابی تخصیص دارای ظرفیت با تقاضا فازی

پاورپوینت مدلسازی مساله مکانیابی تخصیص دارای ظرفیت با تقاضا فازی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدلسازی مساله مکانیابی-تخصیص دارای ظرفیت با تقاضا فازی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 20 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدلسازی مساله مکانیابی-تخصیص دارای ظرفیت با تقاضا فازی
مقدمه
معرفي مسئله مكانيابي غير قطعي
مفاهیم اولیه
مدل تصادفي مينيمم سازي ميانگين هزينه
مکان و تقاضای 20 مشتری
نتایج

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مدل های سیستم

پاورپوینت مدل های سیستم

پاورپوینت مدل های سیستم

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدل های سیستم مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 40 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدل های سیستم
اهداف
مدلسازی سیستم
انواع مدل
مدل های متنی
متن سیستم ATM
مدل های فرآیند
فرآیند تامین تجهیزات
مدل های پردازش داده
دیاگرام های جریان داده
مدل های ماشین حالت
توصیف حالت مایکروفر
عملکرد مایکروفر
دیکشنری های داده
مدل های اشیا1
مدل های وراثت
سلسه مراتب کلاسUser
وراثت چندگانه
مدلسازی رفتار شی
دیاگرام توالی
شیوه های ساخت یافته
محیط های کاریCASE
تحلیل و طراحی محیط کاری
تحلیل قطعات محیط کاری

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مدل های ساختار سازمانی

پاورپوینت مدل های ساختار سازمانی

پاورپوینت مدل های ساختار سازمانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدل های ساختار سازمانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 23 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدل های ساختار سازمانی
چرا ساختار سازمان ابزار متداول ميان مديران است
به طور كلي
دو نگاه به طرح سازمان
انواع طرح سازماني
تفاوت در طرح استراتژيك و طرح عملياتي
منطق فرايند طرح استراتژيك سازمان
تحليل اوليه
آسيب شناسي فرايندها
مأخذ تدوين معيارهاي طرح سازمان
مراحل تصميم گيري در مورد طرح سازمان

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مدل سرآمدی کیفیت اروپا

پاورپوینت مدل سرآمدی کیفیت اروپا

پاورپوینت مدل سرآمدی کیفیت اروپا

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدل سرآمدی کیفیت اروپا  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 35 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدل سرآمدی کیفیت اروپا
جوایز تعالی سازمانی
تاریخچه EFQM
مزایای بکارگیری EFQM
جایگاه بکارگیری EFQM
دیدگاه و مأموریت EFQM
متدلوژی اجرای EFQM

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مدل سرآمدي EFQM

پاورپوینت مدل سرآمدي EFQM

پاورپوینت مدل سرآمدي EFQM

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مدل سرآمدي EFQM مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 143 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدل سرآمدي EFQM
مدل تعالی سازمانی
درنگی در تفاوتها
دنیای امروز
پذیرش تغییر
تعالی سازمانی
تاریخچه مدل‌های سرآمدی
مهمترين جوايز كيفيت
تاریخچه مدل سرآمدی
تقسیم بندی متقاضیان از دیدگاه سازمان EFQM
ارزشها و مفاهیم محوری جایزه كیفیت اروپا
مدیریت مبتنی بر فرآیندها و واقعیت‌ها
مزایای خود ارزیابی چیست
3dكاركنان و سازمان گفتكو دارند
4bمنابع مالي ، مديريت مي‌شود
فرآیندها
5dمحصولات و خدمات، توليد، تحويل و پشتيباني مي شوند
6b- شاخصهای عملكردی
تعریف
ماتریس امتیازدهی نتایج
اجرا

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مدل جامع برنامه‌ريزي استراتژيک

پاورپوینت مدل جامع برنامه‌ريزي استراتژيک

پاورپوینت مدل جامع برنامه‌ريزي استراتژيک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت  مدل جامع برنامه‌ريزي استراتژيک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 44 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مدل جامع برنامه‌ريزي استراتژيک
تدوين چشم‌انداز
درخت واقعه
سلسله مراتب CSF و ارتباط ميان آنها
تعريف اهداف کلان (Goal) در قالب وجوه کارت امتيازي
تحليل محيط دور (آناليز PEEST)
تحليل عوامل محيطي و دروني با نگرش ذي‌نفعان
فرمولاسيون استراتژي با نگرش WCM
آناليز
شايستگي‌هاي محوري
پيش‌بيني روندهاي محيطي (ETOP
پيش‌بيني روندهاي دروني (SAP)
راهکارها و برنامه‌هاي عملياتي نيل به استراتژي‌ها
تعريف، تدوين، زمان‌بندي، و بودجه‌بندي پروژه‌ها

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت محیط برنامه نویسی

پاورپوینت محیط برنامه نویسی

پاورپوینت محیط برنامه نویسی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت محیط برنامه نویسی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 153 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
محیط برنامه نویسی
معرفي منوهاي محيط
منوي FILE
معرفی محیط شبیه سازی
نوار ابزار در اين محيط ...
منوهای محيط
بدنه یک برنامه درمحيط
بدنه یک برنامه درمحيط BASCOM ...کریستال
اعداد و متغیر ها و جداول
اعداد و متغیر ها و جداول
توابع ریاضی و محاسباتی
تبدیل کدها و متغیرها به یکدیگر ...دستور HEX
رجیسترها و آدرس های حافظه...دستور SET
دستورالعملهای حلقه و پرش
دستورالعملهای حلقه و پرش ...دستورالعمل ON VALUE
ایجاد تاخیر در برنامه … دستور DELAY
زیر برنامه و تابع … معرفی زیربرنامه
پیکره بندی پورت ها

تصویر محیط برنامهپاورپوینت محیط اقتصادی حسابداری

پاورپوینت محیط اقتصادی حسابداری

پاورپوینت محیط اقتصادی حسابداری

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت محیط اقتصادی حسابداری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 54 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
محیط اقتصادی حسابداری
ریسک
نظریه سبد اوراق بهادار
انواع ریسک
نحوه محاسبه بازده
تعریف چند اصطلاح
تردید نسبت به اساس CAPM
تاثیر هزینه معاملات بر CAPM
فروش استقراضی در بازار سرمایه
طرح یک موضوع (ابهام)
قیمت گذاری برگ اختیار خرید سهام
نتجه گیری از این بحث

تصویر محیط برنامهپاورپوینت محدوده محاسبات الگوریتمی ماشین های تورینگ

پاورپوینت محدوده محاسبات الگوریتمی ماشین های تورینگ

پاورپوینت محدوده محاسبات الگوریتمی ماشین های تورینگ

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت محدوده محاسبات الگوریتمی ماشین های تورینگ مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 19 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
محدوده محاسبات الگوریتمی ماشین های تورینگ
مقدمه
مسائلي كه توسط ماشين تورينك قابل حل نيست
مسئله ي توقف در ماشين تورينگ
فصل تمرينات12
گروه1


تصویر محیط برنامهپاورپوینت محاسبه نرخ صعود در هواپیما

پاورپوینت محاسبه نرخ صعود در هواپیما

پاورپوینت محاسبه نرخ صعود در هواپیما

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت محاسبه نرخ صعود در هواپیما مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 48 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
محاسبه نرخ صعود در هواپیما
ميزان صعود
نرخ صعود
حداكثر زاويه اوج گيري
سقف پرواز مطلق و سرويس‌دهي
زمان و برد پرواز- هواپيماي ملخي
فرمول بريگت
برد و زمان پرواز- هواپيماي جت

تصویرمحیط برنامه


پاورپوینت محاسبات مالی صنعت خودرو

پاورپوینت محاسبات مالی صنعت خودرو

پاورپوینت محاسبات مالی صنعت خودرو

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت محاسبات مالی صنعت خودرو مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 18 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
محاسبات مالی صنعت خودرو
شرکت ها
نسبت های نقدینگی
نسبت های فعالیت
نسبت های سودآوری
فرمول دوپانت

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مجموعه های ریاضی

پاورپوینت مجموعه های ریاضی

پاورپوینت مجموعه های ریاضی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مجموعه های ریاضی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 51 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مجموعه های ریاضی
آشنایی
نکات
زیرمجموعه
نمودار وِن
افراز
مجموعه های ویژه
مجموعه ی تهی
مجموعه ی توانی
اجتماع
اشتراک
متمّم
تفاضل متقارن

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مثبت نگری

پاورپوینت مثبت نگری

پاورپوینت مثبت نگری

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مثبت نگری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 54 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مثبت نگری

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت متریک های پروژه و فرآیند نرم افزار

پاورپوینت متریک های پروژه و فرآیند نرم افزار

پاورپوینت متریک های پروژه و فرآیند نرم افزار

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت متریک های پروژه و فرآیند نرم افزار مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 53 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
متریک های پروژه و فرآیند نرم افزار
متریک و اندازه گیری چیست
انواع متریک های نرم افزار
دلایل اندازه گیری منابع وفرآیند های نرم افزاری
ویژگیها ی علامتهای پروژه
راههای منطقی برای پیشبرد هرگونه فرآیند
تعیین کیفیت نرم افزار و موثر بودن سازمانی
هدف از متریک های شبکه دو جنبه دارد
اندازه گیری در دنیای نرم افزار
تعداد ورودی کاربر
تعیین پیچیدگی
امتیازات عملکردی سه بعدی
متریکهای کیفیت نرم افزار
کارایی رفع نقص DRE
متریک های انسجام و جامعیت در فرایند مهندسی نرم افزار
متریک های انسجام و جامعیت در فرایند ممتریک های انسجام و جامعیت در فرایند مهندسی نرم افزار
جمع آوری ، محاسبه و ارزیابی متریک ها
GQMاهداف
مجموعه اندازه های سازمان نرم افزاری کوچک
برقراری یک برنامه برای متریک های نرم افزاری
مجموعه پرسشهایی که برای هدف چهارم مطرح می گردد

تصویر محیط برنامهپاورپوینت متدولوژی شش سیگما

پاورپوینت متدولوژی شش سیگما

پاورپوینت متدولوژی شش سیگما

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت متدولوژی شش سیگما مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 20 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
متدولوژی شش سیگما
شش سیگما چیست
مشکلاتی که بوسیله شش سیگما برطرف میشود
چه چیز جدیدی در شش سیگما وجود دارد؟
مروري بر شش سيگما
مدل آموزش و پیاده سازی شش سیگما
نقشها و مسئولیتهادر پروژه شش سیگما
کمربند سیاه)
کارشناس محاسبات مالی)
اجرای پروژه های شش سیگما چه میزان از وقت افراد سازمان را به خود اختصاص می دهد
شرایط برگزاری پروژه شش سیگما چگونه است و چه مدت به طول خواهد انجامید
متدولوژی های شش سيگما
تعریف پروژه


تصویر محیط برنامهپاورپوینت متدلوژی ارزیابی نظارت بر پیاده سازی

پاورپوینت متدلوژی ارزیابی نظارت بر پیاده سازی

پاورپوینت متدلوژی ارزیابی نظارت بر پیاده سازی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت متدلوژی ارزیابی نظارت بر پیاده سازی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در27 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
متدلوژی ارزیابی نظارت بر پیاده سازی
ERP
معرفي شركت پرشيا فاوا گسترش
شركت پرشيا فاوا گسترش
برخي از مزاياي استفاده از ERP
مخاطرات ناشي از ERP
متدولوژي ارائه خدمات مشاوره درانتخاب راه حل ERP
شرح خدمات
متدلوژي ارزيابي تامين كنندگان
نظارت بر پياده سازي ERP درسازمان
مديريت پروژه
تجربيات قبلي

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مباني تصاوير ديجيتال

پاورپوینت مباني تصاوير ديجيتال

پاورپوینت مباني تصاوير ديجيتال

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مباني تصاوير ديجيتال مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 47 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مباني تصاوير ديجيتال
ساختمان چشم انسان
نكاتي در خصوص ساختمان چشم
سطوح روشنايي قابل درك
حسگرها و دريافت كننده هاي تصوير
تاثير دقت نمونه برداري در افزايش تعداد پيكسلها
بزرگنمايي تصوير
ارتباط ميان پيكسلها
مسير
فاصله اقليدسي
عمليات نقطه اي يا براساس پيكسل

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مبانی هیدروگرافی

پاورپوینت مبانی هیدروگرافی

پاورپوینت مبانی هیدروگرافی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی هیدروگرافی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 24 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی هیدروگرافی
تعریف هیدروگرافی
هیدروگرافی
IHO و اهداف آن
ارتفاع سنجی ماهواره ای
ماموریت ارتفاع سنجی ماهواره ها
اصول هندسی ارتفاع سنجی
مشاهدات ارتفاع سنجی
لیدار
شکل های :خروجی لیدار
تفسیر نقشه های ارتفاعی لیدار
محاسن لیدار
معایب لیدار
تشابه و تفاوت لیدار با فتوگرامتری
انواع سیستم لیدار و تفاوت آن ها
اصول عملکرد لیدار هیدروگرافی
عوامل محدود کننده استفاده از لیدار هیدروگرافی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مبانی و مفاهیم مدیریت

پاورپوینت مبانی و مفاهیم مدیریت

پاورپوینت مبانی و مفاهیم مدیریت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی و مفاهیم مدیریت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 37 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی و مفاهیم مدیریت
سازمان چیست
خصوصیات مشترک بین همه سازمان
انواع سازمانها
سازمان و محيط
مدیریت چیست
مهارتهاي مورد نياز مديران
مهارتهاي ادراكي
مهارتهاي فني
سازماندهي
هدايت
وظایف مدیر
نقشهاي مدير
نقشهاي اطلاعاتي
نقشهاي تصميم‌گيري

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مبانی و مفاهیم دینامیک پرواز

پاورپوینت مبانی و مفاهیم دینامیک پرواز

پاورپوینت مبانی و مفاهیم دینامیک پرواز

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی و مفاهیم دینامیک پرواز مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 42 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی و مفاهیم دینامیک پرواز
تاریخچه
ساختمان هواپیما
سطوح کنترل
محورهاي دوران هواپیما

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مبانی و مفاهیم دولت الکترونیک

پاورپوینت مبانی و مفاهیم دولت الکترونیک

پاورپوینت مبانی و مفاهیم دولت الکترونیک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی و مفاهیم دولت الکترونیک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 22 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی و مفاهیم دولت الکترونیک
مقدمه
برخی اصطلاحات در دولت الکترونیک
تعریف
برخی از اهداف دولت الکترونیک
مراحل پیشنهادی سازمان ملل برای پیاده سازی دولت الکترونیک
تکنولوژی‌های مختلف مورد استفاده دولت الکترونیک
تحویل خدمات به شیوه الکترونیک
یکی از زیر مجموعه های دولت الکترونیک، شهر الکترونیک است
اهم سرویسهای الکترونیکی ارائه شده توسط دولت الکترونیکی
موانع و مشکلات
معایب مجازی شدن (الکترونیکی)سازمان ها

تصویرمحیط برنامهپاورپوینت مبانی و مفاهیم حسابداری زیست محیطی

پاورپوینت مبانی و مفاهیم حسابداری زیست محیطی

پاورپوینت مبانی و مفاهیم حسابداری زیست محیطی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی و مفاهیم حسابداری زیست محیطی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 46 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی و مفاهیم حسابداری زیست محیطی
مقدمه
تاریخچه
دلایل سودمندی حسابداری زیست محیطی
انواع مختلف حسابداری محیط زیست
حسابداری مالی زیست محیطی
اطلاعات فیزیکی EMA
سایر خدمات شامل
نکات قابل توجه در حسابداری درآمد ملی زیست محیطی :
کابرد های مختلف حسابداری زیست محیطی:
مراحل تسهيم هزینه های زیست محیطی ازطريق سيستم صنعتي
کاربرد های حسابداری زیست محیطی در تصمیمات سرمایه گذاری
کاربرد حسابداری زیست محیطی در طراحی برنامه های راهبردی
حسابرسی زیست محیطی (EA)
حسابرسی زیست محیطی درايالات متحده ،اروپا وهندوستان

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مبانی و مفاهیم برنامه ریزی

پاورپوینت مبانی و مفاهیم برنامه ریزی

پاورپوینت مبانی و مفاهیم برنامه ریزی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی و مفاهیم برنامه ریزی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 30 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی و مفاهیم برنامه ریزی
اهداف
اهميت برنامه ريزي
انواع برنامه ريزي
اثر بخشي برنامه ريزي
محاسن برنامه ريزي
محدوديت برنامه ريزي
ابعاد وجنبه هاي گوناگون برنامه ريزي

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مبانی و مفاهیم بازاریابی

پاورپوینت مبانی و مفاهیم بازاریابی

پاورپوینت مبانی و مفاهیم بازاریابی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی و مفاهیم بازاریابی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 25 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی و مفاهیم بازاریابی
مقدمه
بازاریابی در قرن بیست و یکم
تعاریف بازاریابی
تفاوت بازاریابی با فروش
تفاوت بازاریابی با تبلیغات
ارکان بازاریابی
انواع بازاریابی
بازاریابی رایانامه­ای
بازاریابی موبایلی
بازاریابی محتوا
بازاریابی مستقیم
بازاریابی اینترنتی
برخی راهکارهای تبلیغات اینترنتی
بازاریابی دهان به دهان
بازاریابی نفربه‌نفر
بازاریابی الکترونیک
بازاریابی بر مبنای تخفیف
تاملی بر بازاریابی صنعتی و مصرفی


تصویرمحیط برنامهپاورپوینت مبانی و مفاهیم انسان‌شناسی

پاورپوینت مبانی و مفاهیم انسان‌شناسی

پاورپوینت مبانی و مفاهیم انسان‌شناسی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی و مفاهیم انسان‌شناسی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 24 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی و مفاهیم انسان‌شناسی
دانش انسان‌شناسی
هویت واقعی انسان
ساحت‌های دوگانه
برهان تقسیم‌ناپذیری
برهان هوای آزاد
شواهد قرآنی وجود روح
هویت واقعی و سرشت انسان
نمونه‌هایی از ویژگی‌های فطری انسان
نتایج توجه به هویت واقعی و سرشت انسان
اختیار و آزادی انسان
معانی اختیار، و اختیار در برابر جبر
مختار بودن انسان
جبر الهی
نتایج این بحث

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مباني و مدیریت فنّاوري اطلاعات

پاورپوینت مباني و مدیریت فنّاوري اطلاعات

پاورپوینت مباني و مدیریت فنّاوري اطلاعات

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مباني و مدیریت فنّاوري اطلاعات مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 314 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مباني و مدیریت فنّاوري اطلاعات
آشنايي با مفاهيم اوليه فناوري اطلاعات
آشنايي با جامعه اطلاعاتي و تاثير فناوري اطلاعات بر وجوه مختلف آن
مطالعه سواد اطلاعاتي، توسعه اطلاعاتي و الگوهاي مختلف
آشنايي با معماري كامپيوتر و سيستم عامل
آشنايي با شبكه هاي كامپيوتري، پروتكلها ، سرويسها

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مبانی و کاربرد رایانه

پاورپوینت مبانی و کاربرد رایانه

پاورپوینت مبانی و کاربرد رایانه

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی و کاربرد رایانه مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 29 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی و کاربرد رایانه
وظايف پردازنده
بخش های اصلی پردازنده
حافظه های اصلی رایانه
انواع حافظه ها
نکته
موس
وسايل خروجی

تصویر محیط برنامه


پاورپوینت مبانی نگارش مقالات علمی

پاورپوینت مبانی نگارش مقالات علمی

پاورپوینت مبانی نگارش مقالات علمی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی نگارش مقالات علمی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 32 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی نگارش مقالات علمی
تعريف انواع مقاله
مقاله علمي ـ پژوهشي
مقاله علمي ـ مروري
به طور کلی هر مقاله پژ وهشی شامل اجزای اصلی زیر است
عنوان مقاله
نویسنده مقاله کیست
فرمت استاندارد جهت آدرس دهی دانشگاههای علوم پزشکی
فرمت استاندارد جهت آدرس دهی مراکز تحقیقاتی
واژگان کلیدی
مقدمه
مبانی نظری تحقیق
آزمودنيها يا شركت كنندگان
وسيله و ابزار
بحث و نتیجه گیری
تشکر و قدر دانی
فهرست منابع
ISI   بودن یک مجله را چگونه تعیین کنیم
سایت sjr

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مبانی مهندسی نرم افزار

پاورپوینت مبانی مهندسی نرم افزار

پاورپوینت مبانی مهندسی نرم افزار

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی مهندسی نرم افزار مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 36 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی مهندسی نرم افزار
آشنايي دانشجو با مفهوم سیستم
شناخت اجزای سیستم
طبقه بندی سیستم ها
آشنایی با سیستم های باز و بسته و ویژگی های هر یک
منابع

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مبانی مهندسی اینترنت

پاورپوینت مبانی مهندسی اینترنت

پاورپوینت مبانی مهندسی اینترنت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی مهندسی اینترنت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 18 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی مهندسی اینترنت
لايه واسط شبكه
کانال انتقال
مقايسه مشخصات برخي از كانالهاي انتقال
خطا
بيت توازن
كدهاي كشف خطاي CRC
استانداردهاي انتقال روي خطوط نقطه به نقطه
معايب پروتكل SLIP
مراحل برقراري ارتباط از طريق خط سريال نقطه به نقطه
قالب فريم پروتكل PPP
مراحل برقراري و ختم يك ارتباط در پروتكل PPP

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مبانی موتور جستجو

پاورپوینت مبانی موتور جستجو

پاورپوینت مبانی موتور جستجو

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی موتور جستجو مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 36 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی موتور جستجو
اطلاع یابی در اینترنت
چرا باید در شبکه جهانی وب به جستجوی اطلاعات پرداخت
سیر تحول تاریخی ابزارهای کاوش
ابزارهای کاوش اینترنت چیست
موتور جستجو چگونه کار می کند؟
نقاط ضعف
راهنمای موضوعی
موتور کاوش
قابلیتهای جستجوی اطلاعات
عملگرهای بول و ریاضی
فیلد های قابل جستجو
عناصر صفحات نتايج گوگل
موتورهای جستجو

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مبانی مواد آلی با نگرشی نوين

پاورپوینت مبانی مواد آلی با نگرشی نوين

پاورپوینت مبانی مواد آلی با نگرشی نوين

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی مواد آلی با نگرشی نوين مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 23 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی مواد آلی با نگرشی نوين
فصل اول:
مفاهيم پايه در سنتز تركيبات آلي
فصل دوم:
شيمي سبز: تعاريف، اصول، مفاهيم، كاربردها
فصل سوم:
بکارگيري تکنيک گروه هاي محافظ در سنتز ترکيبات آلي
فصل چهارم :
گزينش پذيري در سنتز مواد آلي
فصل پنجم:
دخالت و اهميت گروه همسايه در سنتز ترکيبات آلي
فصل ششم:
نو آرائي هاي مولكولي
فصل هفتم:
سنتز معكوس

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مبانی منشاء فرهنگی مجتمع های زیستی

پاورپوینت مبانی منشاء فرهنگی مجتمع های زیستی

پاورپوینت مبانی منشاء فرهنگی مجتمع های زیستی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی منشاء فرهنگی مجتمع های زیستی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 50 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی منشاء فرهنگی مجتمع های زیستی
مقدمه
مبدا شهرها
تعاریف شهر
عملکردهای انتظام بخش
طرح،نظام ومدل
نظام محیط زیست
سيستم هاي مقايسه اي نظم دهي
شهرهای چین باستان
شهرهای یوروبا در افریقا
الگوی مایا
پس از رنسانس
مجتمع های زیستی سنتی
سیستم تضادهای دوگانه
انواع مدل هایی که در گذشته
لپنسکی ویر یوگسلاوی
بیسکوپین لهستان
مجتمع های زیستی نمونه
نتایج

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مبانی معماری نرم افزار

پاورپوینت مبانی معماری نرم افزار

پاورپوینت مبانی معماری نرم افزار

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی معماری نرم افزار مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 72 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی معماری نرم افزار
يك مثال: عمارت وينچستر
مقدمه‌ای بر معماری
معماري نرم‌افزار چيست؟
چرخه کاری معماری
ساختارها و ديدها
صفات کيفيتی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مبانی مدیریت و سازمانی

پاورپوینت مبانی مدیریت و سازمانی

پاورپوینت مبانی مدیریت و سازمانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی مدیریت و سازمانی  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 54 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی مدیریت و سازمانی
شرايط كنوني كسب و كار
مقایسه ویژگی های عصر صنعت و عصر کنونی
نقد هدف گذاری ثابت
تحلیل ناکارآمدی بودجه بندی
معرفی مدل راهبری مسئولیت سپار
مورد کاوی یک تجربه ( HandelsBankenسوئد)
نتیجه گیری

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مبانی مدیریت و رفتار سازمانی

پاورپوینت مبانی مدیریت و رفتار سازمانی

پاورپوینت مبانی مدیریت و رفتار سازمانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی مدیریت و رفتار سازمانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 42 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی مدیریت و رفتار سازمانی
پس از مطالعه این فصل، دانشجو قادر
خواهد بود
رفتار سازمانی
درک نمودن کارمندان
نگرش های کاری
نظریه ناهمسانی شناختی
پرورش نگرش های مثبت کاری
شخصیت و رفتار
شاخص اصول مایرز- بریگز
پنج ویژگی بزرگ شخصیتی
هوش عاطفی
ویژگی های شخصیتی و عملکردهای شغلی
تطبیق شخصیت و کار
سنخ شناسی شخصیتی و نمونه شغلی هالند
رابطه ی بین شخصیت و شغل
نکات کلیدی الگوی هالند
ویژگی های شخصیتی مدیران
تحریف در شیوه های میان بر قضاوت در مورد دیگران
یادگیری
شکل گیری رفتار
مبانی رفتارگروهی
دلایل پیوستن افراد به گروه ها
تأثیرات گروه
رابطه بین انسجام و بهره وری
آدرس های مرتبط

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مبانی مدیریت کلاسیک

پاورپوینت مبانی مدیریت کلاسیک

پاورپوینت مبانی مدیریت کلاسیک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی مدیریت کلاسیک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 52 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی مدیریت کلاسیک
نگاهي بر مكاتب كلاسيك
مفروضات اصلي مكتب كلاسيك
آدام اسميت
شرح حال
تقسيم كار
تخصص گرايي
قانون
تفاوتهاي تيلوريسم و فايوليسم
فعاليت هاي شش گانه سازمان صنعتي
چهارده اصل فايول
تفاوت نظريات تيلور و امرسون
12 اصل كارايي
مديريت علمي
تفاوتهاي گانت و تيلور
بروكراسي و انواع قدرت
ويژگي هاي بروكراسي در شكل ايده آل
منابع

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مبانی مدیریت ریسک

پاورپوینت مبانی مدیریت ریسک

پاورپوینت مبانی مدیریت ریسک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت بانی مدیریت ریسک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 61 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی مدیریت ریسک
اهداف يادگيري
نگاه پيشگيرانه به مديريت سيستم
نقش عوامل خطر يا
تعاريف
ضرورت هاي مديريت ريسك
مديريت ريسك
عوارض عدم قطعيت بدون اعمال مديريت ريسك
فعاليتهاي اصلي مديريت از ديدگاه فايول
بيانيه مديريت ريسك در شركت
مزاياي بيانيه مديريت ريسك در شركت
مديريت ريسك در تصميم گيري

تصویر محیط برنامه

پاورپوینت مبانی مدیریت پیشرفته

پاورپوینت مبانی مدیریت پیشرفته

پاورپوینت مبانی مدیریت پیشرفته

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی مدیریت پیشرفته مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 89 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی مدیریت پیشرفته
ماهیت ومفاهیم تئوری
سیر تطوروتحول تئوریهای سازمان
سطوح تجزیه و تحلیل :1- سطح
سطوح تجزیه و تحلیل :2-سطح سازمان
سطوح تجزیه و تحلیل : 3-سطح کارگاه
سطوح تجزیه و تحلیل : 4-سطح تکنیک
نهاد و نهادگرایی
سازمانها : سیستم های عقلایی ، طبیعی ،باز
نظریه عمومی سیستمی G.S.T و تئوری اقتضایی
هفت الگوی کارساز مینتزبرگ
هفت اس مکنزی (اس های نرم و اس های سخت)
دیسیپلین ها (کارآفرینی،سازمان چابک،سازمان مجازی و ...)
مدیریت تحول و نظریه آشوب
نظریه های جدید (نظریه سلولی و ...)

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مبانی مدیریت بهره وری

پاورپوینت مبانی مدیریت بهره وری

پاورپوینت مبانی مدیریت بهره وری

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی مدیریت بهره وری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 54 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی مدیریت بهره وری
مفاهيم و تعاريف
دايره المعارف بريتانيكا
تعاريف بهره وري از ديدگاههاي مختلف
قلمرو بهره وري
سطـوح بهـره وری
سطح ملی
ديدگاه غلط نسبت به كاركنان
ديدگاه درست نسبت به كاركنان
ماتريس نگرش به زندگي
بهره وري نيروي انساني و عوامل موثر بر آن
راهكار
نقش مديريت در بهره وري
چه انسانی باچه ویژگی هایی می تواند یک فرد بهره ور باشد
مشخصات انسان بهره ور
مشخصات سازمان با سطح بهره وری بالا
اقدامات مدیریتی مهم برای بهبود بهره وری
اقدامات مدیریتی مهم برای بهبود بهره وری
مشاركت كاركنان
ساير عوامل
مباني بهره وري

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مبانی کاربرد کامپیوتر

پاورپوینت مبانی کاربرد کامپیوتر

پاورپوینت مبانی کاربرد کامپیوتر

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی کاربرد کامپیوتر مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 21 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی کاربرد کامپیوتر
مودم
كارت شبكه
منبع تغذيه برق سيستم Power
جعبه سيستم
نمايشگر
صفحه كليد
ماوس
بلندگو كامپيوتر
اسكنر
چاپگر
رسام
دوربين اينترنتي


تصویر محیط برنامهپاورپوینت مبانی کارآفرینی و آموزش

پاورپوینت مبانی کارآفرینی و آموزش

پاورپوینت مبانی کارآفرینی و آموزش

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی کارآفرینی و آموزش مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 69 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی کارآفرینی و آموزش
مبانی اولیه کارآفرینی
سير تکامل واژه کارآفريني
نگرش هاي اقتصادي در مورد کارآفريني
ساير علوم در باب کارآفريني
تعريف کارآفريني
تصمیم گیری
مسیر کسب و کار
طرح کسب و کار
آموزش کارآفرینی
تدریس طرح کسب و کار
آموزش دانشگاهی کارآفرینی
منابع آموزش کارآفرینی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مبانی فیزیولوژی تنفس

پاورپوینت مبانی فیزیولوژی تنفس

پاورپوینت مبانی فیزیولوژی تنفس

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی فیزیولوژی تنفس مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 20 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی فیزیولوژی تنفس
فیزیولوژی تنفس
منابع

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مبانی فشرده سازی تصویر

پاورپوینت مبانی فشرده سازی تصویر

پاورپوینت مبانی فشرده سازی تصویر

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی فشرده سازی تصویر مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 24 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی فشرده سازی تصویر
ایده های مختلف در فشرده سازی تصویر
مشخصات کلی تصویر
مراحل فشرده سازی
فشرده سازی بدون اتلاف و اتلاف دار
ایده های مختلف فشرده سازی تصویر
فشرده سازی jpeg

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مبانی شیمی آلی

پاورپوینت مبانی شیمی آلی

پاورپوینت مبانی شیمی آلی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی شیمی آلی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 22 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست

مبانی شیمی آلی
طراحي و انتخاب کاتاليزور

تقسيم بندي كاتاليزور ها از ديدگاه شيمي سبز

کاتاليزورهاي کايرال

کاتاليزورهای زيستی

كاتاليزورهای نوری

كاتاليزور هاي انتقال فاز

كاتاليزورهاي انتقال فاز يوني

كاتاليزورهاي انتقال فاز غير يوني

مسائل

 

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مبانی سيستم و مدل

پاورپوینت مبانی سيستم و مدل

پاورپوینت مبانی سيستم و مدل

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی سيستم و مدل مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 66 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی سيستم و مدل
سيستم(System)
سيستم چيست
انواع سيستم
نمونه‌هايي از سيستم‌ها
مدل (Model)
كنترل سيستم
روش‌هاي تحليل و طراحي سيستم
روش سيستميك
فازهاي روش سيستميك
روش چرخه‌ي عمر سيستم
روش SLC: فاز برنامه‌ريزي
روش SLC: فاز طراحي
روش SLC: فاز اجرا
روش SLC: فاز استفاده
روش پروتوتايپ سازي
انواع پروتوتايپ
روش آناليز و طراحي شيءگرا

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مبانی سیستم عامل اندروید

پاورپوینت مبانی سیستم عامل اندروید

پاورپوینت مبانی سیستم عامل اندروید

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی سیستم عامل اندروید مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 25 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی سیستم عامل اندروید
معرفی سیستم عامل اندروید
تاریخچه ای مختصر از اندروید
معرفی نسخه های مختلف اندروید
اجزای تشکیل دهندۀ سیستم عامل اندروید
زبان برنامه نویسی سیستم عامل اندروید
محیط های برنامه نویسی
موارد استفاده 
استفاده از NFC

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مبانی سیستم ایمنی

پاورپوینت مبانی سیستم ایمنی

پاورپوینت مبانی سیستم ایمنی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی سیستم ایمنی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 24 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی سیستم ایمنی
نگاه کتی
فاگوسیتها
اپسونین و اپسونیزاسیون
سیستم کمپلمان به دو طریق فعال می‌گردد
لنفوسیتها،بافتها و اعضای آن
بافتهای لنفاوی:
عملکرد سیستم ایمنی در ورزش و تمرین
تاثیرات ورزش بر سیستم ایمنی
تاثیر ورزش و پیاده روی در واکنش به سسیستم ایمنی در افراد مسن:
بعد ورزشنتیجه گیری
نتیجه گیری

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مبانی سازماندهی

پاورپوینت مبانی سازماندهی

پاورپوینت مبانی سازماندهی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی سازماندهی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 40 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی سازماندهی
سازماندهی پویا
سازمان بر مبنای وظیفه(هدف)
مزایا و محدودیت های سازمان بر مبنای وظیفه
سازمان بر مبنای نوع تولید یا عملیات
مزایا و محدویت های سازمان برمبنای نوع تولید
سازمان برمبنای منطقه عملیات
منطقه عملیات مزایا و محدودیت های سازمان بر مبنای
سازمان برمبنای ارباب رجوع یا مشتری
ساختار ترکیبی
محدودیت های ساختارهای سنتی سازمان
سازمان برمبنای پروژه
سازمان ماتریسی یا خزانه ای
سازمان با گروه های متداخل یا سازمان گروهی
سازمان با ساختار آزاد
الگوی پنج بخشی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مبانی رهبری

پاورپوینت مبانی رهبری

پاورپوینت مبانی رهبری

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی رهبری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 34 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی رهبری
رهبری اثر بخش در چهار وضعیت زیر میسر است
رهبری مبتنی بر ویژگی های ارثی/ شخصیتی رهبر نظیر :
دو بعد مهم در رهبری از دیدگاه گاردنر:
نظریه های رفتاری
مطالعات دانشگاه میشیگان
چهار جزء مهم در رهبری تحول گرا
مهمترین ویژگی های یک رهبر پرستاری
رهبران پرستاری در آینده

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مبانی رهبری در سازمان های پیشرفته

پاورپوینت مبانی رهبری در سازمان های پیشرفته

پاورپوینت مبانی رهبری در سازمان های پیشرفته

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی رهبری در سازمان های پیشرفته مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 42 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی رهبری در سازمان های پیشرفته
مقدمه
تدبیرهای نو در دنیای جدید
تدبیرها و رفتارهای تیمی
مدیریت و رهبری نمونه
چهارشایستگی دررهبران
مسئولیت رهبر تبدیل آرمان به واقعیت است برآوردن رویا پنج مرحله دارد:
حس تعلق و وابستگی را بیدار کنید
تدبیرهاو رفتارهای تیمی
تیم ها رابه عظمت رهنمون شوید
رهبررهبران جهان شوید
درهمه رده ها رهبرتربیت کنید
پیام های کوتاه
منابع

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مبانی خلاقیت در نظام پیشنهادها

پاورپوینت مبانی خلاقیت در نظام پیشنهادها

پاورپوینت مبانی خلاقیت در نظام پیشنهادها

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت بانی خلاقیت در نظام پیشنهادها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 58 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی خلاقیت در نظام پیشنهادها
داستانی از یک فیزیکدان
چگونه ارتفاع یک ساختمان را با یک فشار سنج اندازه بگیریم
تعریف خلاقیت
تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمان های امروزی
خلاقیت و ارائه پیشنهاد در سازمان
موانع خلاقیت فردی
تفکر ضد خلاقیت
موانع سازمانی خلاقیت
تکنیک های خلاقیت
تفکری از جنس دیگر؟
مراحل مسأله گشایی
تعریف شش کلاه تفکر
اهداف تکنیک P.P.C
وارونه سازی مسأله
تمرین وارونه سازی
توصیه هایی برای افزایش خلاقیت

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مبانی خلاقیت

پاورپوینت مبانی خلاقیت

پاورپوینت مبانی خلاقیت

اين فايل حاوي مطالعه پاور پوینت مبانی خلاقیت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 32 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی خلاقیت
مقدمه
اهمیت خلاقیت
تارخچه اصطلاح و مفهوم خلاقیت
معنی اصطلاح خلاقیت
تعریف خلاقیت
دیدگاه های نظری در مورد خلاقیت
دیدگاه شناخت گرایی در مورد خلاقیت
دیدگاه روان سنجی در مورد خلاقیت
دیدگاه انسان گرایی در مورد خلاقیت
منابع خلاقیت

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مبانی جامعه شناسی

پاورپوینت مبانی جامعه شناسی

پاورپوینت مبانی جامعه شناسی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی جامعه شناسی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 16 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی جامعه شناسی
جامعه
حقایق بنیادین نقش و پایگاه های اجتماعی
ساخت اجتماعی
فرايند هاي مرتبط با ايفاي نقش
هر نوع نقش اعم از رسمی و غیر رسمی می تواند یک پایگاه اجتماعی به وجود آورد
مؤلفه هاي اصلي شخصيت از نظر ميد
عوامل تحول شخصيت
عوامل اجتماعي شدن

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مبانی جامعه شناسی گروه ها

پاورپوینت مبانی جامعه شناسی گروه ها

پاورپوینت مبانی جامعه شناسی گروه ها

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی جامعه شناسی گروه ها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 19 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی جامعه شناسی گروه ها
مقدمه
گروه چیست
دلایل شکل گیری گروه
عوامل موثر در بقا یا انحلال گروه ها
ملاک های طبقه بندی گروه های اجتماعی
انواع گروه های اجتماعی
گروه
جمع بندی
کار کلاسی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مبانی تهیه نقشه علمی

پاورپوینت مبانی تهیه نقشه علمی

پاورپوینت مبانی تهیه نقشه علمی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی تهیه نقشه علمی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 35 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی تهیه نقشه علمی
نقشه علمی چیست
تفاوت نقشه علمی با نقشه راه علمی
نقشه علم
تفاوت نقشه علم با نقشه معرفت
ملزومات تهیه نقشه علمی
تهیه واژگان کلیدی یک علم
نمونه کلمات کلیدی در علم تبلیغات
ابزارهای مورد نیاز برای ترسیم نقشه علم


تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مبانی تفکر سیستماتیک

پاورپوینت مبانی تفکر سیستماتیک

پاورپوینت مبانی تفکر سیستماتیک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی تفکر سیستماتیک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 49 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی تفکر سیستماتیک
دیدگاه سیستماتیک
قوانین ناشی از تفکر سیستماتیک
اصول مدلسازی مسائل در دیدگاه سیستماتیک
پس خوران عنصری اصلی در دیدگاه سیستماتیک
مدلسازی
نمودار علت و معلولی
دایره علت و معلولی یا پس خوران
نمودار حالت و نرخ
مدل توسعه یافته
الگوهای رایج در تحلیل مسائل دینامیکی
الگوی محدودیت رشد
توصیه
الگوی افزایش دعوا و مسابقه
الگوی تراژدی منبع مشترک
رفتارهای رایج در مدلهای دینامیکی
رفتار هدف جو
جهش و فروپاشی
نوسان میرا
نوسان

تصویر محیط برنامه


پاورپوینت مبانی تغییر با رویکرد BSC

پاورپوینت مبانی تغییر با رویکرد BSC

پاورپوینت مبانی تغییر با رویکرد BSC

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی تغییر با رویکرد BSC مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در73 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی تغییر با رویکرد BSC
تغییر با رویکرد BSC
اقبال لاهوري
انواع تغيير
منابع انساني با كيفيت
سهم دارائیهای مشهود و نامشهود
برنامه ریزی برای تغییر راهبردی
اولین گام برای تغییر
شبكه استراتژيك چشم انداز
چشم انداز سازمان
کارکردهای چشم انداز
چشم انداز استراتژيك در برابر ماموريت استراتژيك
اجزاي تشكيل دهنده مأموريت سازمان
ارزش هاي محوری IBM
مقاومت در برابر تغییر
منابع مقاومت فردی در مقابل تغییر
حداقل سازی مقاومت در برابر تغییر
چند نکته برای غلبه بر تغییر
ویژگیهای سازمانهای پذیرای تغییر
چند نکته

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی

پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی

پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت اصول و مبانی تربیت بدنی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 107 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
اصول و مبانی تربیت بدنی
اهداف درس اصول ومباني تربيت بدني
اهداف كلي ورفتاري
طبقه بندي علوم از ديدگاه دانشمندان.
شناخت انواع علوم .
آگاهي از جايگاه تربيت بدني در دوران باستان.
آگاهي از جايگاه تربيت بدني دراسلام.
تريف تربيت بدني وشناخت حوزه هاي وابسته آن.
تعريف اصول وشناخت تفاوت اصول منبعث از منابع ديني وعلوم انساني.
شناخت چگونگي تغيير پذيري اصول.
شناخت ميزان تغيير پذيري اصول در علوم مختلف.
تعريف مباني تربيت بدني.
آگاهي از نظرات دانشمندان در خصوص انسان.
شناخت ارتباطات متقابل روح وجسم.
آشنائي با ويژگيهاي انسان.
شناخت عوامل سازنده شخصيت انسان.
شناخت روند انديشه هاي انسان در تاريخ.
تعليم وتربيت از ديدگاه دانشمندان.
شناخت اثرات تربيت بدني در حوزه هاي عاطفي يا احساسي.
شناخت اثرات تربيت بدني در پرورش روح حقيقت جوئي ،كوشش، مبارزه با فقروپرورش افراد مومن.

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مبانی پروژه هارپ

پاورپوینت مبانی پروژه هارپ

پاورپوینت مبانی پروژه هارپ

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی پروژه هارپ مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در32 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.  

 

 

 


فهرست
مبانی پروژه هارپ
هارپ HAARP)) چیست
آیونوسفیر چیست و کجاست
خوب حالا که چی
زلزله در سیچوان چین
ایجاد زلزله توسط این سلاح
نتایج
پیام آخر

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مبانی بهداشت مسکن

پاورپوینت مبانی بهداشت مسکن

پاورپوینت مبانی بهداشت مسکن

اين فايل حاوي مطالع هپاورپوینت مبانی بهداشت مسکن مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 16 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی بهداشت مسکن
تعریف بهداشت مسکن
انتخاب محل ساختمان اهمیت زیادی دارد
برای جلوگیری از انتشار بیماریهای واگیردار روده ای از مدفوع انسان باید به نکات زیر توجه نمود
نور مناسب از عوامل مؤثر در بهداشت مسکن است
حرارت و رطوبت مناسب در مسکن رعایت شود
از ویژگیهای یک مسکن بهداشتی دور بودن از مراکز پرسروصدا است
جلوگیری از سوانح و حوادث در منازل
بهداشت اماکن عمومی
بهداشت استخر
بهداشت محیط بیمارستان

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مبانی بازی ‌سازی

پاورپوینت مبانی بازی ‌سازی

پاورپوینت مبانی بازی ‌سازی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی بازی ‌سازی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 32 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی بازی ‌سازی
مقدمات طراحی بازی
آشنایی با اعضای تیم بازی‌سازی
ایده‌ی ساخت بازی چطور شکل می‌گیرد؟
شناختن بازی ها (معرفی کلی انواع سبک‌ها)
شناختن مخاطب (انتظارات مخاطب)
آناتومی طراحی بازی
طراحی مکانیک (قوانین، درگیری‌ها، سیستم‌ها، بالانس کردن و...)
داستان و شخصیت‌پردازی
تهیه مجموعه مستندات بازی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مبانی الگوریتم های ترسیم خط

پاورپوینت مبانی الگوریتم های ترسیم خط

پاورپوینت مبانی الگوریتم های ترسیم خط

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی الگوریتم های ترسیم خط  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 16 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی الگوریتم های ترسیم خط
الگوریتم های ترسیم خط
مباحث ابتدایی خطالگوریتم DDA
الگوریتم DDA
الگوریتم Bresenham

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مبانی اقتصاد مهندسی

پاورپوینت مبانی اقتصاد مهندسی

پاورپوینت مبانی اقتصاد مهندسی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی اقتصاد مهندسی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 41 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی اقتصاد مهندسی
تعريف اقتصاد مهندسي
مفهوم بهره
شکل فرآيند مالي
ارزش حال
ارزش آتي
سري پرداختهاي يکسان
شيب يکنواخت
سري صعودي
سري هندسي


تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مبانی ارزش شناختی اهداف و ابزار توسعه

پاورپوینت مبانی ارزش شناختی اهداف و ابزار توسعه

پاورپوینت مبانی ارزش شناختی اهداف و ابزار توسعه

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانی ارزش شناختی اهداف و ابزار توسعه مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 50 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانی
ارزش شناختی اهداف و ابزار توسعه
زبان توسعه
استفاده از گفتمان و مفهوم توسعه برای سلطه تئوريک
غايت انتظام اخلاق توسعه
سوالات کليدی اخلاق توسعه
حوزه های مورد توافق
-اختلاف نظرها
اصول اخلاقي
تشريح اصول اخلاقی
تحليل و جمع بندی نهايي
موضوع احتمالی رساله

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مبانی RFID

پاورپوینت مبانی RFID

پاورپوینت مبانی RFID

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبانیRFID  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 32 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبانیRFID
تعریف RFID
معرفی اجزای RFID
کاربرد های RFID
مزایا و معایب
چشم انداز آینده


تصویر محیط برنامه


 


پاورپوینت مبارزه با بیماری های شایع و بومی

پاورپوینت مبارزه با بیماری های شایع و بومی

پاورپوینت مبارزه با بیماری های شایع و بومی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مبارزه با بیماری های شایع و بومی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 69 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مبارزه با بیماری های شایع و بومی
هدف کلی
مفاهيم مبارزه با بيماريها
نظام اطلاعات بهداشتی
تعریف مراقبت اپیدمیولوژیک
اهداف مراقبت
اصول مراقبت
نظام مراقبت بیماریها در ایران
عمده ترین محدودیت ها در این گزارش
تشخیص مشکوک یا مظنون
حیوان گزیدگی به عنوان یک مورد از بیماری های مشمول گزارش فوری
تب مالت به عنوان یک مورد


تصویر محیط برنامهپاورپوینت ماهيت مديريت استراتژيك

پاورپوینت ماهيت مديريت استراتژيك

پاورپوینت ماهيت مديريت استراتژيك

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت ماهيت مديريت استراتژيك مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 25 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
ماهيت مديريت استراتژيك
شرايط مؤثر بر سازماندهي
تعريف مديريت استراتژيك
اصطلاحات
تاريخچه مختصر
مراحل سه گانه فرايند مديريت استراتژيك
تدوين استراتژي
ارزيـابي استراتژي
كليد واژه هاي مديريت استراتژيك
اصطلاحات مديريت استراتژيك

تصویر محیط برنامهپاورپوینت مالیه عمومی و خط مشی دولت ها

پاورپوینت مالیه عمومی و خط مشی دولت ها

پاورپوینت مالیه عمومی و خط مشی دولت ها

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مالیه عمومی و خط مشی دولت ها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 189 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مالیه عمومی و خط مشی دولت ها
مفاهيم کلی ماليه عمومی و سياست مالی
روند تغييرات سهم دولت از درآمد ملی
عدم کارايی مکانيسم بازار
دولت و توزيع درآمد
ماليات و انواع آن
تاثير ماليات در بازار
بودجه
سياست های مالی دولت


تصویر محیط برنامه


 


پاورپوینت مالکیت فکری در تجاری سازی یافته های پژوهشی

پاورپوینت مالکیت فکری در تجاری سازی یافته های پژوهشی

پاورپوینت مالکیت فکری در تجاری سازی یافته های پژوهشی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مالکیت فکری در تجاری سازی یافته های پژوهشی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 60 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 


 

فهرست

مالکیت فکری در تجاری سازی یافته های پژوهشی
بخش اول: کلیات حقوق مالکیت فکری و ارتباط تنگاتنگ آن با تجاری سازی

بخش دوم: چارچوب قراردادهای واگذاری یافته های پژوهشی

بخش سوم: مالکیت طرح های پژوهشی؟ نحوه تقسیم مالکیتها

بخش چهارم: حمایتهای قانونی تجاری سازی در اسناد بالادستی

بخش پنجم: معرفی نهادها و دستگاههای متولی و حامی تجاری سازی و مالکیت فکری


تصویر محیط برنامه


 


پاورپوینت ماشينکاری الکترو شيميايی (ECM )

پاورپوینت ماشينکاری الکترو شيميايی (ECM )

پاورپوینت ماشينکاری الکترو شيميايی (ECM )

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت ماشينکاری الکترو شيميايی (ECM ) مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 26 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
ماشينکاری الکترو شيميايی (ECM )
ECM ماشین ابزارشامل چهار زیر سیستم زیر می شود
مزایا و محدودیتهای ماشین ابزار ECM
کاربردهای ماشین ابزار : ECM
ECM خواص مکانیکی قطعات ماشینکاری شده توسط
مقايسه اقتصادي
پارامترهاي مؤثر در انتخاب فرآيند
شكل هندسي و پيچيدگي كار
علائم اختصاري فرآيندها

تصویر محیط برنامهپاورپوینت ماشين هاي اندازه گيري مختصات

پاورپوینت ماشين هاي اندازه گيري مختصات

پاورپوینت ماشين هاي اندازه گيري مختصات

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت ماشين هاي اندازه گيري مختصات مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 21 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
ماشين هاي اندازه گيري مختصات
آشنایی با دستگاههای CMM
مزایای CMM
دو نوع سيستم هاي مختصات براي ماشين هاي اندازه گيري مختصات (CMM )وجود دارد
پراب (Probe)

تصویر  محیط برنامهپاورپوینت ماشین خردکن علوفه

پاورپوینت ماشین خردکن علوفه

پاورپوینت ماشین خردکن علوفه

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت ماشین خردکن علوفه مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 19 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
ماشین خردکن علوفه
مقدمه
خرد کنهای چکشی
قسمت های اصلی خردکنهای تیغه

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت ماشین برداشت چغندر قند

پاورپوینت ماشین برداشت چغندر قند

پاورپوینت ماشین برداشت چغندر قند

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت ماشین برداشت چغندر قند مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 40 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
ماشین برداشت چغندر قند
ماشين هاي برداشت چغندر قند
انواع ماشين هاي برداشت چغندرقند


تصویر محیط برنامهپاورپوینت ماشین برداشت پنبه

پاورپوینت ماشین برداشت پنبه

پاورپوینت ماشین برداشت پنبه

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت ماشین برداشت پنبه مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 16 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
ماشین برداشت پنبه
پنبه چینها
سایر ویژگیها
ویژگیهای دیگر
دنده ها
ماشین پنبه چین 9970
دستگاههای برداشت Pro-Series

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت مادربرد

پاورپوینت مادربرد

پاورپوینت مادربرد

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت مادربرد مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 18 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
مادربرد
مادربرد چیست؟
انواع مادربردها از نظر شكل عموماً به موارد زير تقسيم مي شود
جامپر ها
اپدیت کردن وریست کردن بایوس
تنظیمات boot
انواع پورت هاي رايج سخت افزاري در كامپيوتر

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت ليست هاي پيوندي

پاورپوینت ليست هاي پيوندي

پاورپوینت ليست هاي پيوندي

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت ليست هاي پيوندي مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 112 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
ليست هاي پيوندي
نقايص کار با آرايه ها به صورت ترتيبی
پر هزینه بودن اضافه کردن عنصر
عمليات ليست پيوندي
درج در لیست پیوندی
طراحی لیست به وسیله ی کلاس مدیر
یک کلاس لیست پیوندی با قابلیت استفاده مجدد
تعریف لیست های با قابلیت استفاده ی مجدد
نمایش لیست پیوندی(پیمایش)
اضافه کردن عنصر جدید
حذف عنصر از لیست پیوندی
عملکردهای لیست حلقوی
درج در پشته
صف های پیوندی
تعریف کلاس صف پیوندی
تعریف کلاس لیست دوطرفه
اضافه کردن عنصر به لیست دوطرفه ساده
حذف از لیست دوطرفه
چند جمله ای ها
جمع چند جمله ای ها

تصویر محیط برنامهپاورپوینت لودرها

پاورپوینت لودرها

پاورپوینت لودرها

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت لودرها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 54 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
لودرها
تسطيح
انواع جام
موارد استفاده
لودرها از نظر چرخش نيز به دو نوع کمر شکن و معمولی
تقسيم می شوند
لودرها می توانند بار خود را بر حسب نوع ساختمان به سه
طريق تخليه کنند
لودر ها از نظر موتور به سه دسته تقسيم می شوند
محاسبه حجم عمليات خاکی

تصویر محیط برنامه

پاورپوینت لغات تخصصی بورس کالا

پاورپوینت لغات تخصصی بورس کالا

پاورپوینت لغات تخصصی بورس کالا

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت لغات تخصصی بورس کالا مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 44 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
لغات تخصصی بورس کالا
هجوم برای فروش سهام
فروش ساختگی
اجرای دو طرفه ی سفارش
شبکه معاملاتی غیر شفاف
بازار مبتنی بر معامله گر
واحد پایه ی سفارش
معامله در روز آخر
بازار نرمال
سفارش متوقف به باز
مجموعه لغات تعریف شده

تصویر محیط برنامه

پاورپوینت لحظه هاي زندگي

پاورپوینت لحظه هاي زندگي

پاورپوینت لحظه هاي زندگي

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت لحظه هاي زندگي مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 16 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
لحظه هاي زندگي

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت لایه فیزیکی

پاورپوینت لایه فیزیکی

پاورپوینت لایه فیزیکی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت لایه فیزیکی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 53 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
لایه فیزیکی
تعريف
چگونگی انتقال داده
رسانه های هدايت شده
فيبر نوری
انتقال داده ها از طريق موج
ارتباط ماهواره ای
انواع شبکه های بی سيم امروزی...
انتقال داده از طريق شبکه تلفن
تاريخچه تلفن
مزيتهای روش ديجيتال بر آنالوگ
روشهای مختلف تلفيق
مزيتهای روش بسته ای به پيغامی
ساير ابزارهای لايه فيزيکی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت لامپ حبابی

پاورپوینت لامپ حبابی

پاورپوینت لامپ حبابی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت امپ حبابی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 19 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
لامپ حبابی
در پایان قادر خواهید بود به سولات زیر پاسخ دهید
اجزای لامپ
روش تولید لامپ-رشته
مونتاژ حباب و پایه
بهبود کیفیت
ضعف های لامپ های حبابی
راهکار برای کاهش قیمت
منابع و مراجع

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت لاتک (TEX)

پاورپوینت لاتک (TEX)

پاورپوینت لاتک (TEX)

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت لاتک (TEX) مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 25 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
لاتک (TEX)
معرفی
مزایای استفاده ازتک ولاتک
نکاتی در مورد استفاده از لاتک
اشکال در لاتک
نام فایلها و آدرسهای اینترنتی
نقل قول ها، تاریخ ها، لیست ها و پاراگراف ها
سه فایده استفاده از BIBTEX
نکته های مهم استفاده از BIBTEX
فهرست گذاری
کار فهرست گذاری را برای مراحل آخر باقی نگذارید
منابع و اطلاعات بیشتر
مباحثی که به آن ها پرداخته نشد

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت گیاه شناسی 1

پاورپوینت گیاه شناسی 1

پاورپوینت گیاه شناسی 1

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت گیاه شناسی 1 مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 41 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
گیاه شناسی 1
فصل اول. سلول و بافتهای گیاهی
فصل دوم. مورفولوژی اندامهای گیاهی
فصل سوم. ساقه (Stem)
فصل چهارم. ساختمان گل و میوه
فصل پنجم. رشد و نمو در گیاهان
فصل ششم. متابولیسم
فصل هفتم. تغذیه گیاه
فصل هشتم. فتوپریودیسم
فصل نهم. هورمونهای گیاهی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت گیاه جینکو بیلوبا

پاورپوینت گیاه جینکو بیلوبا

پاورپوینت گیاه جینکو بیلوبا

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت گیاه جینکو بیلوبا مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 17 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
گیاه جینکو بیلوبا
معرفی کوتاهی از گیاه جینکو بیلوبا
اصلی ترین ترکیب تشکیل دهنده آن:
مکانیسم عمل جینکو بیلوبا
اشکال دارویی جینکو بیلوبا
کاربرد آن در بیماریهای:
درمان کم یادوهوشی وآلزایمر درافراد مسن
اثر جینکوبیلوبا در کم حافظگی و آلزایمر
حرف آخر

تصویر محیط برنامهپاورپوینت گیاه اسفناج

پاورپوینت گیاه اسفناج

پاورپوینت گیاه اسفناج

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت گیاه اسفناج مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 41 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
گیاه اسفناج
تاريخچه
مشخصات گيا ه شناسي
ارزش غذایی و دارویی
شرایط آب و هوایی
نور
خاک
ارقام اسفناج
زمان کاشت
نحوه کاشت
داشت
آفات و بیماری ها
منابع

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت گزيدۀ قصايد خاقانی

پاورپوینت گزيدۀ قصايد خاقانی

پاورپوینت گزيدۀ قصايد خاقانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت گزيدۀ قصايد خاقانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 561 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
گزيدۀ قصايد خاقانی
آشنايي با شعر و سبك قصايد خاقاني
گرد خود گردي از آن تردامني چون آسيا
زانكه تا در گنبدي با مردگاني هم وطا
نقش عيسي در نگارستان راهب كن رها
با سپاه پیل بر درگاه بیت الله میا
جهان بر چون منی تا کی رود چندین جفا
در مضیق حادثاتم بستۀ بند عنا
وی خراسان عمرک الله سخت مشتاقم ترا
ماکیان بر درکنند و گربه در زندان سرا
در عدم نه روی کانجا بینی انصاف و رضا
چنین دجال فعل این دیر مینا
دلم چون سوزن عیسی است یکتا
......


تصویر محیط برنامهپاورپوینت گزینش ویژگی با استفاده از شبکه های عصبی

پاورپوینت گزینش ویژگی با استفاده از شبکه های عصبی

پاورپوینت گزینش ویژگی با استفاده از شبکه های عصبی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت گزینش ویژگی با استفاده از شبکه های عصبی  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 39 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
گزینش ویژگی با استفاده از شبکه های عصبی
مشخصات مقاله مورد بحث
مقدمه
شبکه عصبی استفاده شده
تکنیکهای انتخاب ویژگی
روش پیشنهادی
آزمایشات تجربی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت گزینش و جذب نیرو

پاورپوینت گزینش و جذب نیرو

پاورپوینت گزینش و جذب نیرو

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت گزینش و جذب نیرو مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 28 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
گزینش و جذب نیرو
مدیریت منابع انسانی
مقدمه
تعریف نیرویابی
تعیین پست های خالی سازمان قبل از نیرویابی
سیاست های کلی نیرویابی
عیب های نیرویابی از داخل سازمان
محاسن نیرویابی از خارج از سازمان
شیوه های نیرویابی
گامهای گزینش
اصول استفاده از آزمونها:
نواع مصاحبه های استخدامی
نحوه برگزاری مصاحبه
سیاستهای مصاحبه
نقش مدیران منایع انسانی در نیرویابی، جذب و گزینش


تصویر محیط برنامهپاورپوینت گزارشگری مالی میان دوره ای

پاورپوینت گزارشگری مالی میان دوره ای

پاورپوینت گزارشگری مالی میان دوره ای

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت گزارشگری مالی میان دوره ای مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 28 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
گزارشگری مالی میان دوره ای
هدف استاندارد
دامنه کاربرد
تعاريف برخي از اصطلاحات
مسئوليت‌ گزارش‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌
مشکلات موجود در تعيين عملکرد مالي دوره هاي زماني کمتر از يکسال
روش متصل
حداقل اجزای گزارش مالی میان دوره ای
گزيده يادداشتهاي توضيحي
افشاي‌ رعايت‌ استانداردهاي‌ حسابداري
دوره‌هاي‌ زماني‌ صورتهاي‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي
شناخت‌ و اندازه‌گيري‌ رويه‌هاي‌ حسابداري‌
نکاتي در ارتباط با شناخت‌ و اندازه‌گيري
درآمدهاي‌ عملياتي‌ فصلي‌ چرخه‌اي‌ يا موردي‌ و مخارج‌ نامنظم‌
شناخت‌ و اندازه‌گيري
تعديلات‌ سنواتي

تصویر محیط برنامهپاورپوینت گزارشگیری مالی میان دوره ای

پاورپوینت گزارشگیری مالی میان دوره ای

پاورپوینت گزارشگیری مالی میان دوره ای

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت گزارشگیری مالی میان دوره ای مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 28 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
گزارشگری مالی میان دوره ای
هدف استاندارد
دامنه کاربرد
تعاريف برخي از اصطلاحات
ديدگاههاي موجود در رابطه بانحوه تهيه و ارائه گزارش مالي ميان دوره اي:
روش منفصل
حداقل اجزای گزارش مالی میان دوره ای
افشاي‌ رعايت‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌
شناخت‌ و اندازه‌گيري‌ رويه‌هاي‌ حسابداري‌
نکاتي در ارتباط با شناخت‌ و اندازه‌گيري
استفاده‌ از براورد
تعديلات‌ سنواتي

تصویر محیط برنامهپاورپوینت گزارشگیری بر حسب قسمت های مختلف

پاورپوینت گزارشگیری بر حسب قسمت های مختلف

پاورپوینت گزارشگیری بر حسب قسمت های مختلف

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت گزارشگیری بر حسب قسمت های مختلف مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 22 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
گزارشگری بر حسب قسمت های مختلف
هدف استاندارد
دامنه کاربرد
تعيين قسمتهاي تجاري يا جغرافيايي
قسمت تجاري
در اندازه گيرري داراييهاي يک قسمت توجه به موارد زير ضروري است
بدهي هاي قسمت
رويه هاي حسابداري قسمتها شامل
افشا
در تغيير رويه حسابداري بکار گرفته شده براي گزارشگري قسمت

تصویر محیط برنامهپاورپوینت گزارش حسابرس و استاندارد حسابرسی

پاورپوینت گزارش حسابرس و استاندارد حسابرسی

پاورپوینت گزارش حسابرس و استاندارد حسابرسی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت گزارش حسابرس و استاندارد حسابرسی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 47 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
گزارش حسابرس و استاندارد حسابرسی
کلیات
تاریخ
الزامات
شکل اظهارنظر
گزارش حسابرس
اجزای گزارش حسابرس
مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی
مسئولیت حسابرس
اظهارنظر حسابرس
گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌
ساير بندهاي توضيحي
کالبد شکافی بندهای گزارش حسابرسی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت گروه های کودکان طلاق

پاورپوینت گروه های کودکان طلاق

پاورپوینت گروه های کودکان طلاق

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت گروه های کودکان طلاق  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 22 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
گروه های کودکان طلاق
مقدمه
اقدامات مقدماتی در تشکیل گروه
اقدامات مقدماتی در تشکیل گروه ـ زمینه یابی در مورد نیازها
قواعد گروه
اهدافی که مشاور بدنبال آنهاست
نکات برجسته در جلسات گروه
نقش معلمان و والدین در برنامه ی گروه
نتایج
پیگیری
نتیجه گیری

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت گروه های خونی

پاورپوینت گروه های خونی

پاورپوینت گروه های خونی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت گروه های خونی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 33 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
گروه های خونی
گروه‏ خون
انواع گروههای خونی
وراثت گروه‏ خونی
انتقال خون
رسوب خونی
درصد گروههای خونی در مردم
بیماری همولیتیک نوزادان
کدام گروه خونی در معرض کدام بیماری است
اگر گروه خونی شماA است
اگر گروه خونی شماB است
گروه خونی خوصیات اخلاقی هر فرد
خصوصیات
خون چگونه منعقد ميشود؟
اختلالات پلاکتها
بيمارى هاى انعقاد خون

تصویر محیط برنامهپاورپوینت کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع

پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع

پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 96 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع
نقش تکنولوژی اطلاعات
در تجارت
سیستم های استراتژیک (Strategic Systems):
نکته مهم
تعریف جدید تکنولوژی اطلاعات:
نتایج منفی پیاده سازی IT
مراحل تکامل تکنولوژی اطلاعات و روند های مربوطه
روند هاي عمومي پيشرفت تكنولوژي
محاسبات بصورت شبكه اي و غير متمركز:
چرا بایستی در مورد IT بدانیم

تصویر محیط برنامهپاورپوینت کاربرد کامپوزیت های FRP در ساخت سازه ها

پاورپوینت کاربرد کامپوزیت های FRP در ساخت سازه ها

پاورپوینت کاربرد کامپوزیت های FRP در ساخت سازه ها

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کاربرد کامپوزیت های FRP در ساخت سازه ها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 33 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
کاربرد کامپوزیت های FRP در ساخت سازه ها
1)چکیده
2)کامپوزیت چیست؟
3)شکل های مختلف کامپوزیت FRP درمهندسی عمران
4)سیستم های تقویت سازه ها با استفاده از کامپوزیت های FRP
5)قابلیت های بالقوه FRP درتقویت و ترمیم سازه ها
6)مزایای استفاده از ورقه های FRP
7)بررسی محدودیت های تقویت خمشی تیرهای بتن آرمه با FRP و ارائه ی راه کارهای پیشنهادی
8)دال هاي طره اي تقويت شده با FRP
9)خلاصه و نتيجه گيري
10)منابع

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کاربرد روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت

پاورپوینت کاربرد روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت

پاورپوینت کاربرد روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کاربرد روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 269 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
کاربرد روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت
مطالعه علمي رفتار
و
فرايند هاي ذهني موجود زنده
تاريخچه، تعريف و قلمرو
روانشناسي كار
تفاوتهاي فردي
و
شخصيت در كار
رابطه افراد با سازمانها
و
شخصيتهاي دشوار
ماهيت، ساختار و انواع آزمونهاي استخدامي
مفاهيم
و
مراحل اجرايي امتحانات استخدامي
نظريه ها
مفاهيم
نظريه هاي انگيزش شغلي
جدول زماني كار
طراحي محيط كار
نقش زنان در كار
پويا شناسي گروه
آسيب شناسي فعاليتهاي گروهي در كار
رفتار مصرف كننده

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کاربرد جی آی اس در طرح تفصیلی شهری

پاورپوینت کاربرد جی آی اس در طرح تفصیلی شهری

پاورپوینت کاربرد جی آی اس در طرح تفصیلی شهری

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کاربرد جی آی اس در طرح تفصیلی شهری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 14 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
کاربرد جی آی اس در طرح تفصیلی شهری

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کاربرد تکنیک FMEA در صنعت

پاورپوینت کاربرد تکنیک FMEA در صنعت

پاورپوینت کاربرد تکنیک FMEA در صنعت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کاربرد تکنیک FMEA در صنعت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 29 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
کاربرد تکنیک FMEA در صنعت
تاریخچه FMEA
آشنایی با FMEA
نحوه محاسبه RPN
تشریح مراحل انجام کار
آشنایی با جداول و فرم FMEA
تعیین سطح ریسک قابل قبول
تعریف سطوح بحرانی
ارزیابی ریسک دستگاه کاردینگ نساجی

تصویر محیط برنامه

پاورپوینت کاربرد آنتروپومتری در طراحی ایستگاه کار

پاورپوینت کاربرد آنتروپومتری در طراحی ایستگاه کار

پاورپوینت کاربرد آنتروپومتری در طراحی ایستگاه کار

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کاربرد آنتروپومتری در طراحی ایستگاه کار مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 15 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
کاربرد آنتروپومتری در طراحی ایستگاه کار
مقدمه ای بر مفهوم آنتروپومتری
- اندازه گیری ابعاد بدن
تعریف ابعاد آنتروپومتریک

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کاربرد آمار

پاورپوینت کاربرد آمار

پاورپوینت کاربرد آمار

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کاربرد آمار  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 200 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست

کاربرد آمار
کلیات
مطالعه توصیفی داده های طبقه بندی نشده
طبقه بندی و توصیف هندسی مشاهدات جامعه آماری
توصیف مقداری مشاهدات طبقه بندی شده
مبانی احتمال
توابع احتمال گسسته
توابع احتمال پیوسته
توزیع نرمال

تصویر محیط برنامه


 


پاورپوینت کاربرد RFID

پاورپوینت کاربرد RFID

پاورپوینت کاربرد RFID

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کاربرد RFID مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 23 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
کاربرد RFID
RFIDمباحث اصلي
معرفي RFID
بخشهاي اصلي RFID
تگ چيست ؟
انواع Tag براساس منبع انرژي تامين كننده
ظرفيت برچسب
محدوده فركانسRFID
اجزاي يک Tag
مزاياومعايب استفاده از RFID
RFID چگونه کارمي کند؟
انواع کاربردهاي RFID
جدول خصايص RFIDدر فرکانساي مختلف
نمونه RFID درشرکت سايپا
نتيجه گيري

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کاربرد RFID

پاورپوینت کاربرد RFID

پاورپوینت کاربرد RFID

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کاربرد RFID مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 23 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
کاربرد RFID
RFIDمباحث اصلي
معرفي RFID
بخشهاي اصلي RFID
تگ چيست ؟
انواع Tag براساس منبع انرژي تامين كننده
ظرفيت برچسب
محدوده فركانسRFID
اجزاي يک Tag
مزاياومعايب استفاده از RFID
RFID چگونه کارمي کند؟
انواع کاربردهاي RFID
جدول خصايص RFIDدر فرکانساي مختلف
نمونه RFID درشرکت سايپا
نتيجه گيري

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کاربرد GIS در سیستم گاز رسانی

پاورپوینت کاربرد GIS در سیستم گاز رسانی

پاورپوینت کاربرد GIS در سیستم گاز رسانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کاربرد GIS در سیستم گاز رسانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 60 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
کاربرد GIS در سیستم گاز رسانی
پیشرفت GIS در شبکه توزیع گاز رسانی
مقدمه
مبانی طراحی، گسترش و مدیریت شبکه هاي گاز رسانی شهري
نقش GIS در شبکه گاز رسانی شهري
GIS – Geodatabase طراحی و پیاده سازي
Gas GIS (GGIS) توسعه سیستم
اجراي مراحل طراحی، گسترش و مدیریت شبکه گاز رسانی شهري در
GGIS سیستم
نتیجه گیري و پیشنهادات

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کارآفرینی و جامعه شناسی

پاورپوینت کارآفرینی و جامعه شناسی

پاورپوینت کارآفرینی و جامعه شناسی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کارآفرینی و جامعه شناسی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 39 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
کارآفرینی و جامعه شناسی
جايگاه كارآفريني در جامعه ما.
مشكل بيكاري و كمبود اشتغال در جامعه .
كارآفريني وكارآفرينان در جامعه .
عوامل اجتماعي ونقش دولت در كارافريني
نقش جامعه درترويج كارآفريني .
كارآفريني اجتماعي
شناسایی ابعاد کارافرینی .
عناصر کارافرینی اجتماعی
هدایت جامعه به سوی کار و کارافرینی.
سابقه کار افرینی در ایران و جهان .
خانواده و کارافرینی .
مراحل توسعه کارافرینی توسط خانواده در جامعه
نتایج کسب و کار اقتصادی توسط خانواده در جامعه .
تغییرات جامعه و تاثیر ان در توسعه کارافرینی
کارافرینان در توسعه اقتصادی جامعه
ویژگی های کارافرین در مقایسه با افراد جامعه
توسعه فرهنگ و دانش کارافرینی از طریق دانشگاه ها
نقش رسانه ها در کارافرینی
سرمایه اجتماعی و بازار سرمایه در کشور
تاثیرات اقتصادی و اجتماعی کارافرینان در جامعه
نفع های حاصل از کارافرینی در جامعه
کارافرینی و اشتغال
فرایند کارافرینی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت گردشگری

پاورپوینت گردشگری

پاورپوینت گردشگری

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت گردشگری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 35 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
گردشگری
تعریف گردشگری
جهانگردی در اسلام
جهانگردی در اروپا قبل از قرن بیستم
اهمیت گردشگری
گونه شناسی گردشگری
پیشرفت‌های اخیر
بحث‌هایی در مورد گردشگری
بعضی از شهرهای معروف برای گردشگری

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت گردشگری در ایران

پاورپوینت گردشگری در ایران

پاورپوینت گردشگری در ایران

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت گردشگری در ایران مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 20 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
گردشگری در ایران
فعالیت 1
گردشکر کیست
انواع گردشگری
فعالیت 2 و 3
اهمیت گردشگری
گردشگری و نقشه
فعالیت 5
فعالیت 6و7

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت گردش خون در رگ ها

پاورپوینت گردش خون در رگ ها

پاورپوینت گردش خون در رگ ها

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت گردش خون در رگ ها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 14 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
گردش خون در رگ ها
رگ ها عبارت اند از
استثنائات گردش خون در رگ ها
توزیع خون در بافت ها
سرخرگ
خواص ایجاد شده از لایه ارتجاعی سرخرگ ها
نکات
تنظیم مقدار خون بافت ها به وسیله ی سرخرگ ها
مویرگ
نیرو های موثر در تبادل مواد
نحوه ی جابجایی مواد
تبادل مواد بین خون و بافت ها در مویرگ
بیماری خیز یا اِدم

تصویر محیط برنامهپاورپوینت گراف

پاورپوینت گراف

پاورپوینت گراف

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت گراف مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 16 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
گراف
تعاريف
انواع گراف
ADT گراف
نمايش گراف
ماتريس اتصال
ماتريس همجواري
بستار انتقالي
لستهاي مجاورتي
استفاده از آرايه
ليستهاي چند گانه مجاورتي
پيمايش گراف
سوالات

تصویر محیط برنامهپاورپوینت گذری بر زندگی نامه امام حسن

پاورپوینت گذری بر زندگی نامه امام حسن

پاورپوینت گذری بر زندگی نامه امام حسن

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت گذری بر زندگی نامه امام حسن مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 26 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
گذری بر زندگی نامه امام حسن
ولادت
القاب امام حسن*علیه السلام*
مختصری از شرح حال
کمالات انسانی
سرشت و طینت امام
بیعت مردم با حسن بن على (ع )
شروط مطرح شده در صلح نامه
شهادت امام حسن*علیه السلام*
همسران و فرزندان امام حسن (ع )
سخنانی چند از امام حسن*علیه السلام*
شعر درباره امام حسن*علیه السلام*

تصویر محیط برنامهپاورپوینت كنترل كيفيت

پاورپوینت كنترل كيفيت

پاورپوینت كنترل كيفيت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت كنترل كيفيت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 12 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
كنترل كيفيت
فصل اول : مروري بر تاريخچه كيفيت
فصل دوم : بازرسي
فصل سوم : كنترل كيفيت
فصل چهارم : كنترل كيفيت آماري
فصل پنجم : طرح نمونه گيري بمنظور پذيرش

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت كشت گل گاوزبان در شمال

پاورپوینت كشت گل گاوزبان در شمال

پاورپوینت كشت گل گاوزبان در شمال

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت كشت گل گاوزبان در شمال مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 35 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
كشت گل گاوزبان در شمال
ايده اول
گل گاو زبان ایرانی
مقدمه
خصوصیات گیاه شناسی
عوامل محیطی
قسمت های مورد استفاده
نحوه زراعت
ترکیبات شیمیایی
موارد احتیاط
گونه های دیگرگل گاوزبان
انواع گل گاوزبان

تصویر محیط برنامهپاورپوینت كسب وكار الكترونيكی در بازرگانی بين الملل

پاورپوینت كسب وكار الكترونيكی در بازرگانی بين الملل

پاورپوینت كسب وكار الكترونيكی در بازرگانی بين الملل

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت كسب وكار الكترونيكی در بازرگانی بين الملل مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 18 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
كسب وكار الكترونيكی در بازرگانی بين الملل
تعريف ساده
انواع كسب و كار الكترونيك
كسب و كار الكترونيك؛ يك الزام در تجارت جهاني
فواید ويژگيهاي تجارت الكترونيكي
معايب كسب و كار الكترونيك
بازارهاي الكترونيكي
جهاني نمودن تجارت
نتيجه گيري

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت سازمان كار و تشكيلات

پاورپوینت سازمان كار و تشكيلات

پاورپوینت سازمان كار و تشكيلات

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت سازمان كار و تشكيلات مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 36. اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
كاهش تصدی‌هاي دولت
كاهش تصدی‌هاي دولت
حمايت‌ها و تسهيلات
اولويت‌هاي واگذاري
تعيين تكليف كاركنان واحدهاي واگذار شده
اولويت‌هاي واگذاري
الزامات و محدوديت‌ها
سازمان كار و تشكيلات

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت كاريابی الكترونيک و كارآفرينی ديجيتال

پاورپوینت كاريابی الكترونيک و كارآفرينی ديجيتال

پاورپوینت كاريابی الكترونيک و كارآفرينی ديجيتال

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت كاريابی الكترونيک و كارآفرينی ديجيتال مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 23 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
كاريابی الكترونيک و كارآفرينی ديجيتال
تاريخچه پايگاه هاي كاريابي
كارآفرينان ديجيتالي
نمودارهاي مهم كاريابي بين المللي
عمليات پس از پيدا شدن كار
پايگاه هاي حرفه
كاريابي اينترنتي در ايران

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت كارگاه تدوين استراتژی منابع انسانی

پاورپوینت كارگاه تدوين استراتژی منابع انسانی

پاورپوینت كارگاه تدوين استراتژی منابع انسانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت كارگاه تدوين استراتژی منابع انسانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 39 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
كارگاه تدوين استراتژی منابع انسانی
تعريف مديريت استراتژيك :
موضوع مديريت استراتژيك منابع انساني
طبقه بندي موضوعات استراتژيك در سطح مفهوم
شرايط استراتژيك بودن اين سطوح
انواع متدولوژي هاي تدوين استراتژي منابع انساني
دسته بندي نوين مدل هاي طبيعي
مروري اجمالي بر مراحل عملياتي تدوين
استراتژي منابع انساني
فرايند تدوين استراتژي منابع انساني با رويكرد SRP

تصویر محیط برنامهپاورپوینت كارگاه آموزشي طرح كسب وكار

پاورپوینت كارگاه آموزشي طرح كسب وكار

پاورپوینت كارگاه آموزشي طرح كسب وكار

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت كارگاه آموزشي طرح كسب وكار مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 60 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
كارگاه آموزشي طرح كسب وكار
كارآفريني موتور توسعه‌ اقتصادي است.
توسعه بايد مبتني بر اقتصاد دانش محور باشد
در كنار اصطلاحات و ابزاري مانند
پاركهاي فناوري
مراكز رشد
مراكز نوآوري
مراكز كارآفريني
فن‌بازارها
نوشتن يك طرح تجاري
پيوستها
سرمايه‌گذاران و وام‌دهندگان چه فاكتورهايي را مد نظر قرار مي‌دهند
پيشينه و سابقه فعاليت
برنامه ريزي مالي
طرحهاي مقابله با پيشامدهاي احتماليتجزيه و تحليل ريسك و حساسيت
چند پيشنهاد

تصویر محیط برنامهپاورپوینت كاربردهای روان شناسی در ورزش

پاورپوینت كاربردهای روان شناسی در ورزش

پاورپوینت كاربردهای روان شناسی در ورزش

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت كاربردهای روان شناسی در ورزش مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 28 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
كاربردهای روان شناسی در ورزش
هر دانشي داراي دو بعد مي باشد:
تعريف و مفهوم دانش روان شناسي ورزشي:
مزاياي مطالعه و آشنايي با روان شناسي ورزشي براي مربيان و ورزشكاران
تعريف خود كار آمدي
فنون (تكنيك هاي) شناختي ايجاد اعتماد به نفس:
وظايف مربي براي توسعه اعتماد به نفس
كاربردهاي روان شناسي ....
مهارتهاي ذهني
گفتگوي دروني
هدف گذاري
منابع

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کنسرو کردن مواد غذایی

پاورپوینت کنسرو کردن مواد غذایی

پاورپوینت کنسرو کردن مواد غذایی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کنسرو کردن مواد غذایی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در44 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
کنسرو کردن مواد غذایی
تاريخچه كنسرو
ابداع روش
بطور كلي در مورد گزينش گونه ها رعايت نكات زير مهم است
ميكروبيولوژيكي كنسروها
طبقه بندي غذاهاي كنسرو شده بر اساس
بسته بندي كنسروها
درجه بندي نواقص قوطي كنسرو
انواع تورم
آزمونهاي قوطي كنسرو
تهیه و تنظیم

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کنترل و نظارت در مدیریت

پاورپوینت کنترل و نظارت در مدیریت

پاورپوینت کنترل و نظارت در مدیریت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کنترل و نظارت در مدیریت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 53 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
کنترل و نظارت در مدیریت
هدف هاي آموزشي
رابطه ميان كنترل و ساير وظايف مديريت
كونتز و همكارانش
مراحل كنترل به زعم گريفين
كنترل مكرر عمليات
به چه ميزان مي‌توان افراد را كنترل نمود
كنترل غير رسمي گروهي
كنترل براساس اصل استثنا
كنترل رسمي و كنترل غيررسمي
كنترل از طريق گزارش‌هاي آماري
كنترل از طريق نمودار گانت
نمو دار گانت به صورت پايان نما
برآورد زماني
مقايسه شيوه كنترل در سه كشور
مراحل انجام راندهاي آموزشي پرستاران در بخش:

تصویر محیط برنامهپاورپوینت کنترل موتور DC به روش PID

پاورپوینت کنترل موتور DC به روش PID

پاورپوینت کنترل موتور DC به روش PID

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کنترل موتور DC به روش PID مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 20 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
کنترل موتور DC به روش PID

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کنترل ریزبرنامه نویسی شده

پاورپوینت کنترل ریزبرنامه نویسی شده

پاورپوینت کنترل ریزبرنامه نویسی شده

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کنترل ریزبرنامه نویسی شده مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 37 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
کنترل ریزبرنامه نویسی شده
وظایف واحد کنترل
بلاک دیاگرام واحدکنترل
روشهای طراحی واحد کنترل
کنترل ریزبرنامه نویسی شده
حافظه کنترل
روال اجرای دستورالعمل
ریز عملهای تکراری
نگاشت
فرمت دستورالعمل ها
فرمت ریزدستورالعملها
واکشی دستورالعمل

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کنترل خشم و انواع آن

پاورپوینت کنترل خشم و انواع آن

پاورپوینت کنترل خشم و انواع آن

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کنترل خشم و انواع آن مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 28 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
کنترل خشم و انواع آن
خشم چیست
خشم را نشانه شجاعت ندانیم
مراتب خشم
افراط نکردن در حالات خشم
بهترين راه مديريت و ابراز خشم از ديدگاه قرآن و روايات:
داستانی زیبا از خشم
ساده ترین راه های جلوگیری از خشم
احادیثی در مورد خشم

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کمردرد های ناشی از کار

پاورپوینت کمردرد های ناشی از کار

پاورپوینت کمردرد های ناشی از کار

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کمردرد های ناشی از کار مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 17 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
کمردرد های ناشی از کار
بیماریهای اسکلتی –عضلانی
ساختار کمر
عوامل خطر شغلی کمر درد
درمان کمر درد
پیشگیری از کمر درد
ارگونومی
وضعيت مناسب بلندكردن اشياء
وضعيت مناسب حمل اشياء

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کم خونی فقر آهن و کم خونی های تغذیه ای

پاورپوینت کم خونی فقر آهن و کم خونی های تغذیه ای

پاورپوینت کم خونی فقر آهن و کم خونی های تغذیه ای

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کم خونی فقر آهن و کم خونی های تغذیه ای مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 60 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
کم خونی فقر آهن و کم خونی های تغذیه ای
اهداف
کم خونی های تغذیه ای
اپیدمیولوژی کمبود آهنسن
جنس
شرایط پاتولوژی
عوامل محیطی
اپیدمیولوژی کمبود آهن و IDA در ایران 1374
وضعیت فریتین سرم زنان 49-15 سال ایران 1374
بررسی سال 80 در ایران
دفع
منابع غذایی
تشخیص کمبود و کم خونی فقر آهن
غنی سازی غذاها با آهن
فولات
ضعف عمومی، افسردگی ، پلی نروپاتی
علل کمبود

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کليات مديريت استراتژيک

پاورپوینت کليات مديريت استراتژيک

پاورپوینت کليات مديريت استراتژيک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کليات مديريت استراتژيک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 23 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
کليات مديريت استراتژيک
تعريف مديريت استراتژيک
مراحل مديريت استراتژيک
سطوح مديريت استراتژيک
قضاوت شهودي
تعريف اصطلاحات
مدل جامع مديريت استراتژيک
مزاياي مديريت استراتژيک
اصول اخلاقي و رابطه آن با مديريت استراتژيک
مقايسه استراتژي در سازمان‌هاي تجاري و نظامي

تصویر محیط برنامهپاورپوینت کلیات اصول مدیریت

پاورپوینت کلیات اصول مدیریت

پاورپوینت کلیات اصول مدیریت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کلیات اصول مدیریت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 29 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
کلیات اصول مدیریت
سازمان
مطالعه سازمان به منظور يافتن پاسخ به سؤال زير انجام مي شود
دیدگاه سیستمی بر سازمان
تعریف مديريت
مديريت
اصول مديريت
نظريه هاي مديريت
نظريه هاي سازماني
وظايف مديران
مهارتهاي مديريت
سطوح مديريت
فلسفه در سازمان
ضروريات فلسفه فکري مديريت مؤثر
عوامل اصلي تعيين کننده فلسفه استراتژي مديريت:
انسان
اقتصاد
ایجاد سازمانی موفق از طریق توجه به
جمع بندی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت کلمات الهام بخش زندگی

پاورپوینت کلمات الهام بخش زندگی

پاورپوینت کلمات الهام بخش زندگی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کلمات الهام بخش زندگی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 52 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
 کلمات الهام بخش زندگی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت کلاس ها در C#

پاورپوینت کلاس ها در C#

پاورپوینت کلاس ها در C#

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کلاس ها در C# مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 22 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
کلاس ها در C#
تعریف کلاس
نحوه تعریف کلاس ها در C#
مثالی از کلاس ها
شی گرایی در زبان C#

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کلاس تجارت الکترونیک

پاورپوینت کلاس تجارت الکترونیک

پاورپوینت کلاس تجارت الکترونیک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کلاس تجارت الکترونیک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در40 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
کلاس تجارت الکترونیک
مروري بر تجارت الكترونيك
اهداف آموزشي
مفاهيم و تعاريف تجارت الكترونيك
چارچوب، طبقه بندي و محتواي تجارت الكترونيك
مدلهاي كسب و كار در تجارت الكترونيك
مزايا و محدوديتهاي تجارت الكترونيك
محدوديتهاي غير فني تجارت الكترونيك

تصویر محیط برنامهپاورپوینت کشور لبنان

پاورپوینت کشور لبنان

پاورپوینت کشور لبنان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کشور لبنان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 15 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
کشور لبنان
نقشه لبنان در خاورمیانه
مشخصات کلی لبنان
ترکیب طائفه‎ای
توزیع قدرت بر اساس پیمان طائف
احزاب و جريانات
افكار و مواضع
گاه شمار تحولات مهم لبنان

تصویرمحیط برنامه
پاورپوینت کشت عدس

پاورپوینت کشت عدس

پاورپوینت کشت عدس

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کشت عدس مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 29 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
کشت عدس
كليات گياه شناسي
انواع عدس
تركيبات شيميايي
خواص داروئي
خواص عدس
كشت عدس
تاريخ و طرز كاشت
برداشت
آفات و بيماريهاي عدس

تصویر محیط برنامهپاورپوینت کسب و کار و تجارت الکترونیک

پاورپوینت کسب و کار و تجارت الکترونیک

پاورپوینت کسب و کار و تجارت الکترونیک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کسب وکار و تجارت الکترونیک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 19 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 فهرست

 کسب وکار و تجارت الکترونیک
فن آوری اینترنت وبنگاه دیجیتالی
مدل های جدیدکسب وکاروگزاره های ارزشی
مدل های کسب وکار اینترنتی
تجارت الکترونیک
خرده فروشی مشتری محور
بازاریابی تعاملی وشخصی سازی:
سلف سرویس مشتری
شبکه صنعتی خصوصی
سیستم های پرداخت درتجارت الکترونیک
کسب وکارهای الکترونیک وبنگاه دیجیتالی
اینترنت وتجارت مشارکتی

تصویر محیط برنامه


پاورپوینت موانع توسعه کارآفرینی

پاورپوینت موانع توسعه کارآفرینی

پاورپوینت موانع توسعه کارآفرینی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت موانع توسعه کارآفرینی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 197 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

 

 فهرست 
کسب و کار دیجیتال
چرا کارآفرینی؟چرا بهره وری؟
موانع توسعه کارآفرینی
فرایند کارآفرینی
انواع کسب و کار:
موانع
فردی
کاآفرینی
بازاریابی
اجزاء تشكيل دهنده بازاريابي
وظيفه مدير بازاريابي
بازاریابی دارای سه بعد است :
تحقیقات درباره مشتری و مصرف‌کننده
اصول بازاریابی و کسب و تجارت و افزایش سود در کار آفرینی
مقدمه
تأثير اينترنت بر آميخته بازاريابي
چرخه بازاريابي الكترونيكي :
10نكته براي موفقيت در بازاريابي الكترونيكي
10 اشتباه فاحش در بازاریابی
ضرورت برنامه‌ريزي به عنوان بخشي ‌از هر فعاليت‌كاري
چرايي اهميت طرح تجاري
بخش‌هاي مختلف طرح تجاري
بخش معرفي
جنبه‌هاي قانوني
تقاضاي صنعت
استراتژي
شرح كسب‌وكار
مديريت »
استراتژي بازاريابي و فروش
برنامة زمان‌بندي
برنامة مالي
ضمائم
ارزيابي بازار و بررسي اقتصادي طرح چگونه انجام مي‌شود
نظارت كاملي بر روي طرح تجاري خود داشته باشيد
نكاتي در مورد چگونگي آماده‌سازي طرح تجاري
نکاتی در مورد چگونگی آماده سازی طرح تجاری

تصویر محیط برنامه

پاورپوینت کسب کار و اخلاق

پاورپوینت کسب کار و اخلاق

پاورپوینت کسب کار و اخلاق

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کسب کار و اخلاق مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 16 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
کسب کار و اخلاق
مديريت راهبردي يا مديريت استراتژيك
اخلاق
مفهوم اخلاق اداری
فاکتورهای سطح کلان اثر گذار بر رفتار اخلاقی
رفاکتورهای سطح میانی اثر گذار بر رفتار اخلاقی
رابطه اخلاق با استراتژي
اخلاق خوب و بد-كسب و كار خوب و بد
منشور تفكر اخلاقي
قواعد و اخلاق کسب و کار
وظايف مديران در اخلاقي کردن سازمان
غفلت از عوامل تأثيرگذار بر اخلاق حرفه‌اي
عوامل تأثيرگذار بر اخلاق حرفه‌اي
ضرورت ترويج اخلاق حرفه‌اي در سازمان
جمع‌بندي و نتيجه
منابع

تصویر محیط برنامهپاورپوینت کروماتوگرافی

پاورپوینت کروماتوگرافی

پاورپوینت کروماتوگرافی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کروماتوگرافی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 28 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

فهرست
کروماتوگرافی
تاریخچه کروماتوگرافی
کروماتوگرافی مايع با فشار زياد HPLC
انتخاب بهترین روش کروماتوگرافی
فاز ساکن و فاز متحرک
طریقه عمل ستون HPLC
آشکارسازها
تصویری از دستگاه HPLC
مخازن حلال
موتور یا پمپ
تصاویری از چند ستون
تصویر آشکارساز
انواع کروماتوگرافی
کروماتوگرافی تقسیمی
کروماتوگرافی جذب سطحی
کروماتوگرافی طردی
مزایای این روش
موارد استفاده از:HPLC 

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس

پاورپوینت کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس

پاورپوینت کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 13 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس
بلبل عطار
طریقه الادب
مقدمه
چاپ سنگی و چاپ سربی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کارآفرینی در نظریه های اقتصادی

پاورپوینت کارآفرینی در نظریه های اقتصادی

پاورپوینت کارآفرینی در نظریه های اقتصادی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کارآفرینی در نظریه های اقتصادی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 22 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
کارآفرینی در نظریه های اقتصادی
مکتب سوداگرایان
مکتب کلاسیک
فیزیوکرات ها- طبیعیون-
جان باتیست سی
آلفرد مارشال
مکتب سنتی اتریش - آلمان
مکتب شیکاگواقتصاددانان آمریکایی
مکتب نهادیون
مکتب نوین اتریش
کِرزنِز :

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کارآفرینی در ایران

پاورپوینت کارآفرینی در ایران

پاورپوینت کارآفرینی در ایران

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کارآفرینی در ایران مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 52 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
کارآفرینی در ایران
تعریف کارآفرینی
مهمترین دلایل توسعه کارآفرینی درجهان:
خصوصیات کارآفرین
مدل فرآیند کارآفرینانه
مراحل خلاقیت
روشهای تفکر خلاق
اقتصاد مهندسی
علل تورم
مراحل بازاریابی استراتژیک
ویژگی محصول برای فروش
انواع قیمت گذاری
نکات لازم برای فروش در بازاریابها
مراحل فرایند تولید یا خدمات (جلسه هشتم) مراحل طراحی کارخانه
حسابداری
قوانین مرتبط با کارآفرینی (جلسه یازدهم)
نگاهی به قانون مالیاتها
نگاهی به قانون تجارت
ارائه طرح کسب وکار 5 دقیقه ای
چرا کسب و کارها شکست می خورند 


تصویر محیط برنامه

پاورپوینت کارآفرینی اینترنتی

پاورپوینت کارآفرینی اینترنتی

پاورپوینت کارآفرینی اینترنتی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کارآفرینی اینترنتی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 101 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
کارآفرینی اینترنتی
مفاهیم اولیه کسب و کار
کسب وکار چیست
اصول چهار گانه کسب وکار
کسب وکار اینترنتی چیست
طرح توجیهی کسب وکار اینترنتی
شناسایی فرصتها وموقعیتها
انتخاب و توسعه یک محصول
انتخاب قلمرو و میزبان مناسب
طراحی یک سایت مناسب کسب وکار
ایجاد یک موقعیت فروش بی همتا
محصولات رایگان وکتابهای الکترونیکی
بازاریابی به وسیله ایمیل
ارتقای سایت در موتورهای جست وجو
بازاریابی الکترونیکی
ارتباط مناسب با مشتریان

تصویر محیط برنامهپاورپوینت کارآفرینان در اقتصاد دانایی با رویکرد ICT

پاورپوینت کارآفرینان در اقتصاد دانایی با رویکرد ICT

پاورپوینت کارآفرینان در اقتصاد دانایی با رویکرد ICT

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کارآفرینان در اقتصاد دانایی با رویکرد ICT مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 59 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
کارآفرینان در اقتصاد دانایی با رویکرد ICT
نشانگرهاي اقتصاد دانايي
چه عواملي دانايي را افزايش مي دهد
ديدگاه دانايي محور چه نوع ديد گاهي است؟
فراهم کنندگان دسترسي
درصد نرخ بازگشت سرمايه
اهميت بخش خدمات در اشتغال‌آفريني كشور
ويژگي‌هاي بخش خدمات در ايران
كاركردهاي بخش خدمات در اقتصاد
ويژگيها و الزامات بخش خدمات
بسترهاي لازم براي توسعه خدمات در ايران
افقها و چالشهاي رسانه‌هاي جديداز منظرگاه اقتصادي
مقايسه اقتصاد ايران و تركيه
سير صعودي اقتصاد
تحول در عقلانيت دانشگاه
تفاوت اقتصاد صنعتي با اقتصاد دانايي محور
دانشگاههاي كارآفرين
آسيب پذيري پارك‌ها
چه گروههايي مي توانند مؤسسين مراكز رشد باشند؟
صنعت مركز رشد رو به ترقي مي رود
الگوي مركز رشد موفق
شرايط اخذ مجوز مراكز رشد
برنامه و بودجه مراكز رشد

تصویر محیط برنامهپاورپوینت کارایی و بهره وری در اثر بخشی سازمان ها

پاورپوینت کارایی و بهره وری در اثر بخشی سازمان ها

پاورپوینت کارایی و بهره وری در اثر بخشی سازمان ها

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کارایی و بهره وری در اثر بخشی سازمان ها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 18 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
کارایی و بهره وری در اثر بخشی سازمان ها
مقدمه
كارآيي
كارآيي از نظر فردريك تيلور
اصول چهار گانه تيلور براي فرآيند سازماندهي عبارتند از:
عوامل موثر در كارآيی
راههاي افزايش كارآيي
آموزش
چرخش شغلي
غني سازي شغلي
توامند سازي كاركنان
اثر بخشي
بهره وري
تعاريف گوناگون از بهره وري
شاخص هاي بهره وري

تصویر محیط برنامهپاورپوینت کار و فناوری

پاورپوینت کار و فناوری

پاورپوینت کار و فناوری

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کار و فناوری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 12 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
کار و فناوری
دسته بندی اطلاعات دررایانه
پرونده
نمادرایانه
ایجادپوشه دررایانه
تغییرنام پوشه(یاپرونده
بازکردن پرونده ی نقاشی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کار گروهی

پاورپوینت کار گروهی

پاورپوینت کار گروهی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کار گروهی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 25 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
کار گروهی
اهداف
کار كردن در گروه ها
چرا گروه ها؟
گروه های دانشگاهی
ارزيابي کار گروهي
مهارتهای گروهی مهم
مراحل کليدی در کار گروهی
تشکيل گروه
برنامه ريزی گروهي
پياده سازی برنامه ها
تکميل فعاليت
سنجش عملکرد گروه

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کار تیمی

پاورپوینت کار تیمی

پاورپوینت کار تیمی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کار تیمی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 15 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
کار تیمی
گروه
تیم
ادگارشاين ويژگيهاي تيم هاي اثربخش را اينطور معرفي كرده است

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت کار با رشته های کارکتری در MATLAB

پاورپوینت کار با رشته های کارکتری در MATLAB

پاورپوینت کار با رشته های کارکتری در MATLAB

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت کار با رشته های کارکتری در MATLAB مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 12 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
کار با رشته های کارکتری در MATLAB
رشته‌هاي کاراکتري
-نمايش کد اسکي کاراکترها: تابع abs
-تبديل کد اسکي به کاراکتر
رفتار ماتريسي رشته‌ها
ايجاد ماتريسهاي کاراکتري(روش
-گرفتن رشته در حين اجراي برنامه
ساير توابع کار با رشته‌ها

تصویر محیط برنامهپاورپوینت قانون دوم ترمودینامیک

پاورپوینت قانون دوم ترمودینامیک

پاورپوینت قانون دوم ترمودینامیک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت قانون دوم ترمودینامیک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 67 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
قانون دوم ترمودینامیک
اصل بقای انرژی
مقدمه
توضیح ماشین گرمایی
براساس اصل تامسون و نظریه کلوزیوس
اهمیت اصل دوم ترمودینامیک
بازدهی ماشین گرمایی
یخچال
محاسبه عدم تساوی یا نامساوی کلوزیوس
آنتروپی سیکل کارنو
مقدار آنتروپی
تغییرات آنتروپی مربوط به تغییرحالت جسم خالص
اصل سوم ترمودینامیک

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت قانون اهرم ها و ديدن كل سيستم

پاورپوینت قانون اهرم ها و ديدن كل سيستم

پاورپوینت قانون اهرم ها و ديدن كل سيستم

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت قانون اهرم ها و ديدن كل سيستم مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 36 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
قانون اهرم ها و ديدن كل سيستم
مقدمه
مثال رشد توام با بحران واحدهاي صنعتي نوپا
پس خوران مثبت كه رشد نمائي در فروش ايجاد ميكند.
به علاوه مكانيزمي هدف مدت تحويل را كه محرك توسعه ظرفيت است تعيين ميكند
كل سيستم از تركيب پس خورانهاي مختلف به اين صورت درميآيد.
بررسي و آزمايش آثار سياستها در عملكرد سيستم
ساختار تعيين “مدت تحويل سنتي”
مقايسه رفتار سيستم تحت سياستهاي مختلف.

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت قانون اساسی

پاورپوینت قانون اساسی

پاورپوینت قانون اساسی

 اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت قانون اساسی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 55 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست

قانون اساسی
قانون-3تا12
قانون اساسی-13تا17
همه پرسی-18تا21
مجلس خبرگان-22تا27
قوه مقننه-28تا50
مجمع تشخیص مصلحت نظام-51تا53
قوه قضایه-54تا55
قوه مجریه-56تا57

تصویر محیط برنامه


 

.

 

 

 
پاورپوینت قالب های مثنوی و رباعی و دوبيتی

پاورپوینت قالب های مثنوی و رباعی و دوبيتی

پاورپوینت قالب های مثنوی و رباعی و دوبيتی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت قالب های مثنوی و رباعی و دوبيتی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 21 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
قالب های مثنوی و رباعی و دوبيتی
تاريخچه وسرايندگان
قالب مثنوی
محتوای مثنوی
رباعی
نمودار قافيه ها
محتوای رباعی
نمونه ای از رباعی با محتوای فلسفی
دوبیتی
قالب دوبیتی
تفاوت دوبیتی و رباعی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت قابلیت زندگی شهری

پاورپوینت قابلیت زندگی شهری

پاورپوینت قابلیت زندگی شهری

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت قابلیت زندگی شهری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 31 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
قابلیت زندگی شهری
مقدمه
مکانهای رتبه بندی شده
تئوریهای اثر شهری
دیدگاه اکولوژیک انسانی
دیدگاه خرده فرهنگها
دیدگاه بار محیطی
دیدگاه موقعیت- رفتار
رانش زمین
نشست زمین
اثرات اجتماعی- فرهنگی
ازدحام
خوانایی شهری
تحقیقات نیومن و مفهوم فضای قابل دفاع
رضایت از محل سکونت
افراد سالخورده در شهر
افراد معلول در شهر

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فیزیولوژی قلب و دستگاه گردش خونی

پاورپوینت فیزیولوژی قلب و دستگاه گردش خونی

پاورپوینت فیزیولوژی قلب و دستگاه گردش خونی

اين فايل حاوي مطالعه 

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فیزیولوژی قلب و دستگاه گردش خونی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 18 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 

فهرست
فیزیولوژی قلب و دستگاه گردش خونی
خصوصيات ظاهري قلب
دستگاه گردش خون شامل
ساختمان خون
اعمال عمده دستگاه قلبي عروقي در پنج رده بندي خلاصه مي شود :
شریانهای کرونری
تصویر سه بعدی ضربان قلب تهیه شده توسط دستگاه اولترا سونوگرافی
نحوه عملکرد قلب انسان

تصویر محیط برنامه 

 
پاورپوینت فیزیک دوم راهنمایی

پاورپوینت فیزیک دوم راهنمایی

پاورپوینت فیزیک دوم راهنمایی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فیزیک دوم راهنمایی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 56 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فیزیک دوم راهنمایی
دیدن
چشمه نور نقطه ای
چشمه نور گسترده
غیر منیر
شفاف
پرتوی نور
اجسام
قانون های بازتاب نور ( منظم )
زاویه
زاویه ی تابش
تعریف آیینه ی تخت
وارونی جانبی
شکست نور
عدسی
کانون عدسی واگرا:
ویژگی تصویر در عدسی واگرا :مجازی وکوچکتر
نکته
عمق واقعی
سوالات اضافی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فیزیک دوم راهنمایی

پاورپوینت فیزیک دوم راهنمایی

پاورپوینت فیزیک دوم راهنمایی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فیزیک دوم راهنمایی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 56 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فیزیک دوم راهنمایی
دیدن
چشمه نور نقطه ای
چشمه نور گسترده
غیر منیر
شفاف
پرتوی نور
اجسام
قانون های بازتاب نور ( منظم )
زاویه
زاویه ی تابش
تعریف آیینه ی تخت
وارونی جانبی
شکست نور
عدسی
کانون عدسی واگرا:
ویژگی تصویر در عدسی واگرا :مجازی وکوچکتر
نکته
عمق واقعی
سوالات اضافی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها

پاورپوینت فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها

پاورپوینت فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 18 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها
هدفهای رفتاری فصل
ابزارها و فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها
جدول تقسیم کار
مزایای جدول تقسیم کار
محدودیتهای جدول تقسیم کار
مقدمات لازم برای تهیه جدول تقسیم کار
مراحل تهیه جدول تقسیم کار
تهیه لیست وظایف کارکنان
نمونه ای از لیست وظایف انفرادی کارکنان
تهیه لیست فعالیتهای واحد
نمونه ای از جدول تقسیم کار
تهیه جدول تثقسیم کار پیشنهادی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فناوری نانو در سخت افزارها

پاورپوینت فناوری نانو در سخت افزارها

پاورپوینت فناوری نانو در سخت افزارها

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فناوری نانو در سخت افزارها مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 25 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فناوری نانو در سخت افزارها
نا نو در کامپیوتر
حافظه های نانو
کامپیوتر های فوق سریع به کمک فناوری نانو
اسپیکر های نانو
ماوس با فناوری نانو

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فناوری نانو

پاورپوینت فناوری نانو

پاورپوینت فناوری نانو

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فناوری نانو  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 29 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فناوری نانو
تعریف نانو فناوری
تاریخچه ی نانو تکنولوژی در دنیا
کاربردها و اهميت نانوفناوری
كاربرد های ديگر فناوری نانو در جهان امروزی
بادوام كردن دندان‌های حساس بااستفاده از نانو ذرات طلا
استفاده از نانوميله‌های طلا برای مبازره با تومورها
نمونه ای از تقسيم بندی کاربردهای فن آوری نانو
سيستم تحويل دارو به بافت‌های بدن
تصويربرداری و تعقيب جريان‌ها در بافت‌‌ها
ده محصول جاري شده با استفاده از فناوري نانو
فيلتراسيون مونواكسيد به كمك فناوري نانو
مهمترين فایده های نانوتكنولوژی عبارتند از :
آينده در تسخير نانو
منابع

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فناوری آنتن های هوشمند

پاورپوینت فناوری آنتن های هوشمند

پاورپوینت فناوری آنتن های هوشمند

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فناوری آنتن های هوشمند مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 22 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فناوری آنتن های هوشمند
آنتن در سیستم های ارتباطی
نقش آنتن در یک سیستم مخابراتی
علت هوشمندی این نوع آنتن ها
معرفی تکنولوژی آنتن های هوشمند در شبکه های بدون سیم
آنتن های هوشمند از گذشته های دور
لزوم استفاده از آنتن های هوشمند
طبقه بندی آنتن های هوشمند
فواید استفاده از آنتن های هوشمند
هزینه ها ومعایب استفاده از آنتن های هوشمند
اهداف و مزایای یک سیستم آنتن هوشمند
کاربرد تکنولوژی آنتن هوشمند

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فناوری اطلاعات و ارتباطات

پاورپوینت فناوری اطلاعات و ارتباطات

پاورپوینت فناوری اطلاعات و ارتباطات

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فناوری اطلاعات و ارتباطات مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 13 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فناوری اطلاعات و ارتباطات
در بانک داری راستین
بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین
اصول عملیاتی
ارکان
زیرسیستم‌های مالی
زیرسیستم‌های IT
دستورالعمل‌های عملیاتی
ابزارهای مالی جدید
سازمان و تشکیلات
آیین‌نامه اجرایی
مقررات

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فناوری اطلاعات در تایلند

پاورپوینت فناوری اطلاعات در تایلند

پاورپوینت فناوری اطلاعات در تایلند

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فناوری اطلاعات در تایلند مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 27 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فناوری اطلاعات در تایلند
تایلند
کمیته ملی فناوری اطلاعات
توسعه فناوری اطلاعات در تايلند
سرویسهای اینترنتی
بودجه دولت برای تجهيزات کامپيوتر
نرخ داد و ستد اينترنتی
نرخ حجم و ارزش تراکنش های بانکداری الکترونيکی
منابع

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فناوری اطلاعات در آموزش

پاورپوینت فناوری اطلاعات در آموزش

پاورپوینت فناوری اطلاعات در آموزش

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فناوری اطلاعات در آموزش مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 46 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فناوری اطلاعات در آموزش
تاثير فناوري اطلاعات برآموزش
انواع آموزش از حيث زماني و مكاني
آموزش الكترونيكي E-Learning :
تنظيم و بودجه‌بندي زماني و محتوايي دروس
ويژگيهاي اصلي آموزش الكترونيكي
مزاياي آموزش الكترونيكي
استانداردهاي آموزش الكترونيكي
نقش و تأثير فناوري اطلاعات در آموزش و تحقيقات
دانشگاه مجازی
دانشگاه مجازي در مقابل دانشگاه واقعي
فناوريهاي مورد استفاده در آموزش الكترونيكي كدامند؟
مهمترين اجزاي متنوع و گسترده تكنولوژي موثردر
بهبود آموزش در قرن آينده
اجزا عمده و اصلي تشكيل دهنده دانشگاه مجازي
ساختار دانشگاه مجازی
فنآوري اطلاعات و بهداشت و درمان
تاريخچه كارت‌هاي هوشمند
كارتهاي هوشمند
عمل جراحي از راه دور


تصویر محیط برنامهپاورپوینت فناوری NFC

پاورپوینت فناوری NFC

پاورپوینت فناوری NFC

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فناوری NFC مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 19 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فناوری NFC
ارتباط میدان نزدیک
سه ویژگی کلی
اشنایی اولیه
انواع مختلف انتقال داده
کارایی
مزایای NFC
نقاط ضعفNFC
شرکتBMW به روزبه روز

تصویمحیط برنامهپاورپوینت فناوری GPRS

پاورپوینت فناوری GPRS

پاورپوینت فناوری GPRS

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فناوری GPRS مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 11 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فناوری GPRS
مقدمه
- Gprs چیست؟
مزایای Gprs چیست؟
- معماری Gprs
- انتقال اطلاعات در شبکه های Gprs
- برخی از محدودیتهای Gprs
- برخی از کاربردهای Gprs
- اصطلاحات
-منابع

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فناوری blu-ray

پاورپوینت فناوری blu-ray

پاورپوینت فناوری blu-ray

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فناوری blu-ray مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 16 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فناوری blu-ray
تعریفی از blu-ray
تاريخچه
انواع دیسک‌های blu-ray
تفاوت blu-rayبا dvd و cd
فرق hd-dvd و blu-ray
مزایا دیسکهای blu ray
تکنولوژی روکش سخت
منابع

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فن آوری اینترنت

پاورپوینت فن آوری اینترنت

پاورپوینت فن آوری اینترنت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فن آوری اینترنت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 36 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فن آوری اینترنت
فن آوری اطلاعات
کاربردهای اطلاعات
شبکه کامپیوتری
اینترنت
بزرگی اینترنت
مالکیت در اینترنت
نام دامنه و فضا در اینترنت
وضعیت فعلی اینترنت
نقاط قوت اینترنت
نقاط ضعف اینترنت
بیشترین استفاده ها از اینترنت
دسترسی به اینترنت
ساختار صفحات وب

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فلسفه مدیریت اسلامی

پاورپوینت فلسفه مدیریت اسلامی

پاورپوینت فلسفه مدیریت اسلامی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فلسفه مدیریت اسلامی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 39 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فلسفه مدیریت اسلامی
هدف‌هاي آموزشي
فلسفه مديريت در اسلام را شرح دهيد.
مديريت در كلام وحي و اولياء خدا را توصيف نمائيد.
اهداف مديريت اسلامي را توضيح دهيد.
ويژگي‌هاي مديران اسلامي از ابعاد مختلف را شرح دهيد.
آفات مديريت در اسلام را بيان نمائيد.
اصول مديريت در قرآن و احاديث را توضيح دهيد

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فلسفه حقوق

پاورپوینت فلسفه حقوق

پاورپوینت فلسفه حقوق

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فلسفه حقوق مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 28 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فلسفه حقوق
تلازم حق و تکليف
تعریف و ضرورت حقوق
مکاتب حقوقي
اقسام مکاتب حقوقي
مکتب حقوق طبيعي
نقد و بررسي مکتب حقوق طبيعي
مکتب حقوقي پوزيتويسم
مکتب حقوقي اسلام
خاستگاه حق
اعتبار حقوق طبيعي و حدود آن
رابطه حقوق با دين
مقايسه مکتب حقوقي اسلام با مکاتب حقوق طبيعي و پوزيتويسم حقوقي
نتايج اين بحث

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فلسفه اخلاق

پاورپوینت فلسفه اخلاق

پاورپوینت فلسفه اخلاق

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فلسفه اخلاق مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 49 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فلسفه اخلاق
مسائل فلسفه اخلاق
واقع‌گرایی و غیر واقع‌گرایی اخلاقی
پیامدهای واقع‌گرایی و غیرواقع‌گرایی در اخلاق
دلایل نسبی‌گرایان و بررسی آنها
بررسی نسبیت اجتماعی
مطلق‌گرایی در اخلاق
ارزش اخلاقی از دیدگاه اسلام
منشأ ارزش اخلاقی از دیدگاه اسلام
نشانه‌های وصول به ارزش نهایی اخلاقی
روش تشخيص ارزش رفتارها
حداقل ارزش اخلاقي
نتايج اين بحث

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فعالیت کارخانجات زیمنس در کسب و کار الکترونیک

پاورپوینت فعالیت کارخانجات زیمنس در کسب و کار الکترونیک

پاورپوینت فعالیت کارخانجات زیمنس در کسب و کار الکترونیک

اين فايل حاوي مطالعه فعالیت کارخانجات زیمنس در کسب و کار الکترونیک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 11 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فعالیت کارخانجات زیمنس در کسب و کار الکترونیک
ويژگيهاي شركت زيمنس
مشكلات شركت زيمنس
راه حل
رويكرد برنامه تدوين شده
اهداف استراتژيك برنامه
اقدامات انجام‌شده جهت دسترسي به اهداف استراتژيك
نتايج كسب‌شده
درسهاي آموخته‌شده
مهمترين درس آموخته‌شده

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فعالیت بدنی و سلامت

پاورپوینت فعالیت بدنی و سلامت

پاورپوینت فعالیت بدنی و سلامت

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فعالیت بدنی و سلامت مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 41 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فعالیت بدنی و سلامت
اهداف آموزشی
بازیهای المپیک امسال، آتن 2004
فعالیت بدنی چیست
تفاوت ورزش و ورزش حرفه ای
دلیل های شایع ورزش نکردن
ورزش چه کاری را برای شما انجام می دهد
رزش و بیماری قلبی عروقی
چند اصل
موقعیت های انجام فعالیت بدنی
انواع ورزش های آئروبیک
انواع تمرین های استقامتی
ورزش برای زنان کشورهای در حال توسعه
خطرات فعالیت فیزیکی برای سلامتی
خلاصه
پاورپوینت فضیلت تلاوت سوره های قرآن کریم

پاورپوینت فضیلت تلاوت سوره های قرآن کریم

پاورپوینت فضیلت تلاوت سوره های قرآن کریم

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فضیلت تلاوت سوره های قرآن کریم مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 103 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فضیلت تلاوت سوره های قرآن کریم
-فضیلت سوره حمد
-فضيلت سوره بقره
سوره آل عمران
فضيلت تلاوت سوره مومن
فضيلت تلاوت سوره فصلت
فضيلت تلاوت سوره زخرف
فضيلت تلاوت سوره مجادله
فضيلت تلاوت سوره منافقين
فضيلت تلاوت سوره نبا
.....

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فصل یک و دو علوم سوم راهنمایی

پاورپوینت فصل یک و دو علوم سوم راهنمایی

پاورپوینت فصل یک و دو علوم سوم راهنمایی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فصل یک و دو علوم سوم راهنمایی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 23 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فصل یک و دو علوم سوم راهنمایی
یک جمله از نیلز بور
چگونگی مطالعه ی اتم
مدل دموکریت
تفاوت و شباهت مدل رادرفورد و تامسون
ذره های سازنده ی اتم
شباهت ایزوتوپ های یک اتم
موضوع های فصل
مقدمه فصل
پیوند کووالانسی
چند نکته درباره ی پیوند کووالانسی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فصل دما و گرما فیزیک

پاورپوینت فصل دما و گرما فیزیک

پاورپوینت فصل دما و گرما فیزیک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فصل دما و گرما فیزیک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 9 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فصل دما و گرما فیزیک
تعریف دما
مقیاس های دما
تعادل گرمایی
گرما
بهترین رساناها
عایق

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فشرده سازی ویدیو MPEG-4

پاورپوینت فشرده سازی ویدیو MPEG-4

پاورپوینت فشرده سازی ویدیو MPEG-4

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فشرده سازی ویدیو MPEG-4 مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 32 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فشرده سازی ویدیو MPEG-4
طرح مسئله
دلایل محبوبیت تکنیک های فشرده سازی
نظریه:
ایده
مقدمه
اهداف و خصوصیات
بخش ها مختلف MEPG-4 عبارتند از:
الگوریتم فشرده سازی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فشار عصبی

پاورپوینت فشار عصبی

پاورپوینت فشار عصبی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فشار عصبی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 19 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فشار عصبی
تعریف
انواع فشار عصبی
سندرم سازگاری عمومی :
علل فشار عصبی :
فشارهای عصبی زندگی
واماندگی
مدیریت نقش
استراتژیهای مقابله با فشار عصبی در سازمان

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فرهنگ و طبیعت در آثار آلوار آلتو

پاورپوینت فرهنگ و طبیعت در آثار آلوار آلتو

پاورپوینت فرهنگ و طبیعت در آثار آلوار آلتو

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرهنگ و طبیعت در آثار آلوار آلتو مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 74 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فرهنگ و طبیعت در آثار آلوار آلتو
زندگینامه
فنلاند
شخصیت خصوصصی
ویژگیهای معماری
تحلیل آثار
نمونه های دیگر

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فرهنگ و تمدن صفویان

پاورپوینت فرهنگ و تمدن صفویان

پاورپوینت فرهنگ و تمدن صفویان

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرهنگ و تمدن صفویان مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 63 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فرهنگ و تمدن صفویان
روند شکل گیری و انقراض دولت صفوی
تشکیل دولت صفوی
عصر اقتدار
مناسبات با کشورهای اروپایی
فرهنگ و تمدن
بررسی علل سقوط صفویه

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فرهنگ و تمدن اسلامی

پاورپوینت فرهنگ و تمدن اسلامی

پاورپوینت فرهنگ و تمدن اسلامی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینتفرهنگ و تمدن اسلامی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 24 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فرهنگ و تمدن اسلامی
جایگاه علم و دانش در اسلام
شرایط دانش اندوزی در اسلام چیست
تاریخ نگارش در فرهنگ و تمدن اسلامی
اصرار قرآن بر کتابت
از چه وسایلی برای کتابت استفاده می شد؟
انتقال علوم و جذب دانشمندان به جهان اسلام
نهضت ترجمه
نهضت ترجمه در دوره ی عباسی
مراکز علمی در تمدن اسلامی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فرهنگ سازمانی

پاورپوینت فرهنگ سازمانی

پاورپوینت فرهنگ سازمانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرهنگ سازمانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 40 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فرهنگ سازمانی
مقدمه
تعریف فرهنگ
تعریف و مفهوم فرهنگ سازمانی
عناصر و مولفه های فرهنگ سازمانی
اثرها وکارکردهای فرهنگ سازمانی
تئوری فرهنگ سازمانی
تئوری فرهنگ سازمانیالگوی ویلیام اوچی
تغییر فرهنگ سازمان
نمادهای اعمال مدیریت
مشکل بودن تغییر
اداره فرهنگ موسسه مستلزم اجرای موارد زیر هستند
خلاصه

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فرهنگ در رفتار سازمانی

پاورپوینت فرهنگ در رفتار سازمانی

پاورپوینت فرهنگ در رفتار سازمانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرهنگ در رفتار سازمانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 84 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فرهنگ در رفتار سازمانی
فرهنگ و انواع آن
* نقدی گذرا بر سیر تطور و تحول تاریخی فرهنگ
فرهنگ سازمانی
* تعاریف و ویژگی ها
* مدل فرهنگ سازمانی شاین
* چگونگی، شکل گیری ، تداوم و تغییر فرهنگ سازمانی
* فرآیند مدیریت فرهنگ سازمانی
* رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار اجتماعی سازمان
فرهنگ در رفتار سازمانی
تفاوت ها و تنوع های فرهنگی در سازمان ها
* سازمان های چند ملیتی و مدیریت سازمان های چندفرهنگی
* مدیران بین المللی
* رفتار فرد در یک عرصه بین المللی
نقش عوامل بین فرهنگی سازمان بر رفتار شغلی
بررسی فرهنگ در رفتار سازمانی بر اساس مدل پروفسور دنیسون
بخش پنجم:
منابع و مراجع

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فروشگاه های اینترنتی

پاورپوینت فروشگاه های اینترنتی

پاورپوینت فروشگاه های اینترنتی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فروشگاه های اینترنتی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 20 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فروشگاه های اینترنتی
ایجاد فروشگاه اینترنتی :
مزایای ایجاد فروشگاه اینترنتی برای فروشندگان
مزایای خرید از فروشگاههای اینترنتی برای خریداران  
مزایای استفاده از تجارت الكترونیكی
فهرست منابع :

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فرم دهی و شکل دهی فلزات

پاورپوینت فرم دهی و شکل دهی فلزات

پاورپوینت فرم دهی و شکل دهی فلزات

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرم دهی و شکل دهی فلزات مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 34 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فرم دهی و شکل دهی فلزات
مبانی فرم دهی فلزات
خواص مواد درفرم دهی فلزات
تنش در فرم دهی فلزات
اثردما در فرم دهی فلزات
فرایند های تغییر شکل
عملیات گرم وسرد در فرم دهی فلزات

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فرق و مكث يك سبك براي ارائه و نگارش ترجمه قرآن کريم

پاورپوینت فرق و مكث يك سبك براي ارائه و نگارش ترجمه قرآن کريم

پاورپوینت فرق و مكث يك سبك براي ارائه و نگارش ترجمه قرآن کريم

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرق و مكث يك سبك براي ارائه و نگارش ترجمه قرآن کريم مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 22 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فرق و مكث يك سبك براي ارائه و نگارش ترجمه قرآن کريم
مقدمه – ضرورتها و اهداف
سطوح قرائت و تعمق در قرآن
سبکهاي ارائه ترجمه قرآن
سبک ارائه فرق و مکث خصوصيات در ارائه شفاهي
دامنه كاربرد سبك

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فرصت های پيش روي صنعت بیمه در تحول بیمه ای

پاورپوینت فرصت های پيش روي صنعت بیمه در تحول بیمه ای

پاورپوینت فرصت های پيش روي صنعت بیمه در تحول بیمه ای

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرصت های پيش روي صنعت بیمه در تحول بیمه ای مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 24 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فرصت های پيش روي صنعت بیمه در تحول بیمه ای
اهميت موضوع
ضرورت توجه به فرصتها و چالشها
علاوه بر موارد فوق عوامل ديگري ميتواند در بخش بيمه چالش برانگيز باشد كه عبارتند از
عوامل بروز فرصت،ناشي ازتحول بيمه اي و حضور در عرصه جهاني
گاه فرصتها خود زمينه ساز فرصت و چالشهاي آتي ميگردد
چالشهاي مطرح ناشي از آزاد سازي
سخن پاياني

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فرش ایران در دوره صفویه

پاورپوینت فرش ایران در دوره صفویه

پاورپوینت فرش ایران در دوره صفویه

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرش ایران در دوره صفویه مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 44 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فرش ایران در دوره صفویه
چکیده
صفو یه که بود ؟ از کجا آمد ؟
قالي بافي در عصر صفويه 
قالي موج دريا 
فرش ترنجدار منظره حيوانات موزه ميلان 
تاثير طرحهاي هراتي با برگهاي نيم دايره اي و حاشيه زيبا و اختصاصي آن
معروفترین روایات دوره شاه اسماعیل صفوی در مورد فرش و فرشبافی
فرشهای دوره شاه طهماسب
قالی با نقوش جانوری شاه طهماسب
نتیجه گیری

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فرآيندهای مديريت پروژه

پاورپوینت فرآيندهای مديريت پروژه

پاورپوینت فرآيندهای مديريت پروژه

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرآيندهای مديريت پروژه  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 32 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فرآيندهای مديريت پروژه
در اکثر پروژه ها مشترک است ؛ شامل :
چرخه بهبود PDCA
تطبيق گروههاي فرآيندي مديريت پروژه بر چرخه بهبود PDCA
فرآيندهاي مديريت يکپارچگي پروژه
فرآيندهاي مديريت زمان پروژه
فرآيندهاي مديريت ارتباطات پروژهفرآيندهاي مديريت تدارکات پروژه
فرآيندهاي مديريت تدارکات پروژه
نمونه تعامل گروههاي فرآيندي در يک
پروژه
گروههاي فرآيندي مديريت پروژه

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فرآيند تحليل سلسله مراتبي AHP

پاورپوینت فرآيند تحليل سلسله مراتبي AHP

پاورپوینت فرآيند تحليل سلسله مراتبي AHP

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرآيند تحليل سلسله مراتبي AHP مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 29 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فرآيند تحليل سلسله مراتبي AHP
انواع حالتهاي تصميم گيري
مشكلات تصميم گيري چندمعياره
مزاياي فرآيند تحليل سلسله مراتبي
فرآيند تحليل سلسله مراتبي در يك نگاه
ترجيحات، قضاوت شفاهي
روش ميانگين حسابي
سازگاري سيستم
محاسبه وزن با روشهای تقریبی
محاسبه نرخ ناسازگاری
Expert Choice نرم افزار

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فرآیندهای نرم افزار

پاورپوینت فرآیندهای نرم افزار

پاورپوینت فرآیندهای نرم افزار

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرآیندهای نرم افزار مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 47 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فرآیندهای نرم افزار
اهداف
مدل های فرآیند نرم افزار
مدل آبشاری
مشکلات مدل آبشاری
توسعه ی تکاملی
برنامه نویسی افراط گرا
توسعه ی مارپیچی
مدل حلزونی
تعیین مشخصات نرم افزار
فعالیت های فرآیند طراحی
شیوه های ساخت یافته
معتبرسازی نرم افزار
مراحل تست
طرزکار RUP
جریان های کاری ایستا
طبقه بندی CASE
طبقه بندی ابزار مبتنی بر فعالیت
طبقه بندی CASE
ابزار، محیط های کاری و محیط ها

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فرآیندهای کنترل پروژه

پاورپوینت فرآیندهای کنترل پروژه

پاورپوینت فرآیندهای کنترل پروژه

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرآیندهای کنترل پروژه مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 20 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فرآیندهای کنترل پروژه
گزارش عملكرد
ورودي ها به گزارش عملكرد
ابزار و تكنيكهاي گزارش عملكرد
محاسبه پيشرفت فعاليتهاي پروژه
آناليز فوق بر اساس محاسبه 3 ارزش كليدي صورت مي پذيرد
خروجي گزارش عملكرد
نمايش گرافيكي گزارش عملكرد
زمان انجام مقايسه
نحوه محاسبه و ترسيم منحني S :
هدايت و هماهنگي فعاليتهاي پروژه
نظام جامع كنترل
پاورپوینت فرآیندهای قالب گیری

پاورپوینت فرآیندهای قالب گیری

پاورپوینت فرآیندهای قالب گیری

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرآیندهای قالب گیری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 22 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فرآیندهای قالب گیری
قالب‌گيری تزريقی
واحد تزريق
واحد قفل كننده قالب
مشخصات ماشينهای تزريق
مراحل قالب گيری تزريقی
مزايای فرآيند قالب‌گيری تزريقی
معايب قالب‌گيری تزريقی
قالب‌گيری فشاری
قالب‌گيری انتقالی

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فرآیند ماشین کاری با جت آب و مواد ساینده

پاورپوینت فرآیند ماشین کاری با جت آب و مواد ساینده

پاورپوینت فرآیند ماشین کاری با جت آب و مواد ساینده

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرآیند ماشین کاری با جت آب و مواد ساینده مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 39 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فرآیند ماشین کاری با جت آب و مواد ساینده
مقدمه
تعریف ماشين‌كاري با جت آب و ذرات ساينده
اساس و روش کار
محدوديت‌هاي موجود در مورد نازل‌هاي مربوط به جت مواد ساينده
برخی از مزاياي ماشين‌كاري با جت مواد ساينده
عمر نازل برش‌كار
تلرانس‌ها و دقت‌هاي قابل دستيابي
ضخامت قطعه كار
دقت ميزكار
استحكام و پايداري ميزكار
كنترل جت مواد ساينده
) عقب‌افتادگي lag (
عکس برخی از قطعاتی که با
تولید شده اند و دستگاه آن AWJM
منابع

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فرآیند کارمند یابی

پاورپوینت فرآیند کارمند یابی

پاورپوینت فرآیند کارمند یابی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرآیند کارمند یابی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 25 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست

فرآیند کارمند یابی
كارمنديابي
مقاصد و اهميت كارمنديابي
اجزاي فعاليت كارمند‌يابي
منابع یافتن کارجویان درون سازماني
روش ها یافتن کارجویان درون سازماني
منابع یافتن کارجویان بیرون سازمان
روش ها یافتن کارجویان بیرون سازماني
زمانبندي‌هاي كار
ابزار و روش‌هاي گردآوري اطلاعات براي گزينش و به‌كارگماري
گزينش و به‌كارگماري
مقاصد و اهميت گزينش و به‌كار‌گماري كارآمد
اجزاي فعاليتهاي گزينش و به كار گماري
برنامه‌ريزي منابع انساني
گردآوري اطلاعات درباره كارجو
گامهاي گزينش

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فرآیند عمومی برنامه ریزی استراتژیک

پاورپوینت فرآیند عمومی برنامه ریزی استراتژیک

پاورپوینت فرآیند عمومی برنامه ریزی استراتژیک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرآیند عمومی برنامه ریزی استراتژیک مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 44 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فرآیند عمومی برنامه ریزی استراتژیک
تدوين اركان جهت ساز
بيانيه ماموريت شركت دپون
تدوين اركان جهت ساز
شناخت محيط
پاره‌اي از ابعاد “سياسي” محيط
مدل رقابت صنعتي پورتر
رقابت ميان رقباي موجود
تهديد محصولات جايگزين
قدرت چانه‌زني خريداران
قدرت چانه زني تأمين كنندگان
سه نوع استراتژي عمومي پورتر
پنج گام تهيه ماتريس ارزيابي عوامل خارجي
شناخت محيط داخلي صنعت
پنج گام تهيه ماتريس ارزيابي عوامل داخلي
بررسي عوامل خارجي شركت نمونه
ماتريس بررسي رقابتي يك شركت خدماتي
استراتژيهاي مطرح در مدل SWOT
نمودار تجزيه وتحليل SWOT
مراحل پياده سازي آناليز SWOT
QSPMمحدوديتهاي
چگونه مي توان CSF هاي يك شركت را شناسايي كرد؟

تصویر محیط برنامه


پاورپوینت فرآیند در مهندسی نرم افزار

پاورپوینت فرآیند در مهندسی نرم افزار

پاورپوینت فرآیند در مهندسی نرم افزار

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرآیند در مهندسی نرم افزار مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 45 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فرآیند در مهندسی نرم افزار
فرآیند،شیوه ها و ابزارها
یک دید کلی از مهندسی نرم افزار
مرحله تعریف
کارهای مربوط به توسعه نرم افزا
فرآیند نرم افزار
نکات
مدلهای فرآیند نرم افزار
مشکلات ترتیب خطی
پارادیم ساخت نمونه
نقایص مدل های پردازش RAD
شش منطقه کاری
مدل توسعه همروند
توسعه مبتنی بر اجزاء
مدل شیوه های رسمی
فناوری فرآیند

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فرآیند خلاقیت و نوآوری

پاورپوینت فرآیند خلاقیت و نوآوری

پاورپوینت فرآیند خلاقیت و نوآوری

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرآیند خلاقیت و نوآوری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 42 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فرآیند خلاقیت و نوآوری
نیمکره های مغز
تعاریف
خلاقیت
نوآوری
معرفی منابع جهت مطالعه

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فرآیند خط مشی

پاورپوینت فرآیند خط مشی

پاورپوینت فرآیند خط مشی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرآیند خط مشی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 13 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فرآیند خط مشی
نکات مهم در تعدل گسسته ایده بازخورد مثبت و منفی می باشد.
رسانه
چگونگی تعریف

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فرآیند تولید روغن نباتی

پاورپوینت فرآیند تولید روغن نباتی

پاورپوینت فرآیند تولید روغن نباتی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرآیند تولید روغن نباتی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 15 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فرآیند تولید روغن نباتی
منبع روغن نباتی
روغن كشي و پالايش روغن
خط رنگبري
روش بی رنگ کردن غیر مداوم
خطوط بوگيري
روش غیر مداوم
روش نیمه مدوام
خط وينترايزر
روشهای تولید گاز هیدروژن
مخازن روغن تصفيه شده
پر كني و بسته بندي ها

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فرآیند پژوهش

پاورپوینت فرآیند پژوهش

پاورپوینت فرآیند پژوهش

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرآیند پژوهش مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 13 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فرآیند پژوهش
علم‌ چيست
مفروضهاي‌ بنيادين‌ علم‌
اهداف‌ علوم‌
نقشهاي‌ روش‌شناسي‌
انقلاب‌هاي‌ علمي‌
علم‌ هنجاري‌
علم‌ انقلابي‌،
منطق‌ اكتشاف‌ چيست‌
نظریه پوپر در باره انقلابات علمی
مفاهيم‌ اساسي‌ پژوهش‌

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فرآیند پرستاری بیماری آسم

پاورپوینت فرآیند پرستاری بیماری آسم

پاورپوینت فرآیند پرستاری بیماری آسم

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرآیند پرستاری بیماری آسم مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 58 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فرآیند پرستاری بیماری آسم
مراحل فرآیند آموزشی
بررسی
تشخیص آموزشی
برنامه ریزی
اجرا اقدامات
ارزشیابی
ثبت و مستند سازی
منابع

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فرآیند ارتباطات سازمانی

پاورپوینت فرآیند ارتباطات سازمانی

پاورپوینت فرآیند ارتباطات سازمانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرآیند ارتباطات سازمانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 52 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فرآیند ارتباطات سازمانی
ماهیت ارتباطات سازمانی
تاریخچه ارتباطات
سازمان ها و فرآیند ارتباطات
سبک های ارتباطی در سازمان
موانع ارتباطات
رفتار گروه و فرآیند ارتباطات
شبکه های ارتباطی سازمان
ارتباط گروهی و عملکرد گروه
رهبری و ارتباطات سازمانی
سازمان رسمی و مشکلات ارتباطات سازمانی
ارتباطات غیررسمی برای جبران خدمات کارکنان
تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات سازمانی
مروری کلی بر مباحث

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فرآیند تولید روغن نباتی

پاورپوینت فرآیند تولید روغن نباتی

پاورپوینت فرآیند تولید روغن نباتی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرآیند تولید روغن نباتی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 15 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فرآیند تولید روغن نباتی
منبع روغن نباتی
روغن كشي و پالايش روغن
خط رنگبري
روش بی رنگ کردن غیر مداوم
خطوط بوگيري
روش غیر مداوم
روش نیمه مدوام
خط وينترايزر
روشهای تولید گاز هیدروژن
مخازن روغن تصفيه شده
پر كني و بسته بندي ها

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فرآیند پژوهش

پاورپوینت فرآیند پژوهش

پاورپوینت فرآیند پژوهش

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرآیند پژوهش مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 13 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فرآیند پژوهش
علم‌ چيست
مفروضهاي‌ بنيادين‌ علم‌
اهداف‌ علوم‌
نقشهاي‌ روش‌شناسي‌
انقلاب‌هاي‌ علمي‌
علم‌ هنجاري‌
علم‌ انقلابي‌،
منطق‌ اكتشاف‌ چيست‌
نظریه پوپر در باره انقلابات علمی
مفاهيم‌ اساسي‌ پژوهش‌

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فرآیند پرستاری بیماری آسم

پاورپوینت فرآیند پرستاری بیماری آسم

پاورپوینت فرآیند پرستاری بیماری آسم

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرآیند پرستاری بیماری آسم مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 58 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فرآیند پرستاری بیماری آسم
مراحل فرآیند آموزشی
بررسی
تشخیص آموزشی
برنامه ریزی
اجرا اقدامات
ارزشیابی
ثبت و مستند سازی
منابع

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فرآیند ارتباطات سازمانی

پاورپوینت فرآیند ارتباطات سازمانی

پاورپوینت فرآیند ارتباطات سازمانی

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرآیند ارتباطات سازمانی مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 52 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فرآیند ارتباطات سازمانی
ماهیت ارتباطات سازمانی
تاریخچه ارتباطات
سازمان ها و فرآیند ارتباطات
سبک های ارتباطی در سازمان
موانع ارتباطات
رفتار گروه و فرآیند ارتباطات
شبکه های ارتباطی سازمان
ارتباط گروهی و عملکرد گروه
رهبری و ارتباطات سازمانی
سازمان رسمی و مشکلات ارتباطات سازمانی
ارتباطات غیررسمی برای جبران خدمات کارکنان
تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات سازمانی
مروری کلی بر مباحث

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فرایند پرستاری

پاورپوینت فرایند پرستاری

پاورپوینت فرایند پرستاری

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرایند پرستاری مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 70 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فرایند پرستاری
فواید فرایند پرستاری
مراحل فرایند پرستاری
منابع بدست آوردن اطلاعات
راه های جمع آوری اطلاعات
انواع سووالات
انواع تشخیص های پرستاری
آیا تشخیص های پرستاری دچار اشتباه می شوند
منابع اشتباهات در تشخیص پرستاری
اجتناب از خطا و تصحیح آن
نوشتن برنامه پرستاری
اقدامات مشارکتی
ارزشیابی

تصویر محیط برنامه
پاورپوینت فرایند برنامه ریزی و سیستم اطلاعات استراتژیک

پاورپوینت فرایند برنامه ریزی و سیستم اطلاعات استراتژیک

پاورپوینت فرایند برنامه ریزی و سیستم اطلاعات استراتژیک

اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت فرایند برنامه ریزی و سیستم اطلاعات استراتژیک  مي باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 22 اسلايد در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

 

 

 


فهرست
فرایند برنامه ریزی و سیستم اطلاعات استراتژیک
چكيده
مقدمه
پیرسون و ساندرس سه عنصر مثلث را به صورت زیر تعریف میکنند:
فرآیند برنامه ریزی
سوالات کلیدی و خروجی ها از فرآیند برنامه ریزی 
رویکرد ی بر مبنای تکنولوژی جهت برنامه ریزی :
هدف راهبردي
نيروي راهبردي
حالت راهبردي
پيش‌نيازهاي ايجاد سيستم اطلاعاتي راهبردي
پيش‌نيازهاي سازماني/ مديريتي
نتیجه گیری:

تصویر محیط برنامهپاورپوینت فواید و معجزه های سجده بر خاک

پاورپوینت فواید و معجزه های سجده بر خاک